slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1) ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

10.01.2008
Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin Korunması hakkında kanuna ilişkin Tebliğ( 2008/1)

Kısmen ve ya tamamen karşılığı bulunmayan çeklerde muhatap Bankanın ödeme sorumluluğu 435 YTLna çıkarılmıştır...

10.01.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.\r\n

10.01.2008
54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Düzeltme)

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete"de aslına uygun olarak yayımlanan, 54 Seri No.lu "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"nin eki (2) Sayılı Tarife"nin dördüncü satırında "14.740,10 YTL"; (6) Sayılı Tarife"nin otuz dördüncü satırında "10,70 YTL" ve "53,60 YTL" şeklinde yer alan ibareler, Maliye Bakanlığının 4/1/2008 tarihli ve 1235 sayılı yazısı üzerine, sırasıyla "14.745,40 YTL", "12,50 YTL", "63,30 YTL" olarak düzeltilmiştir.\r\n\r\n \r\n

10.01.2008
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun 49 ve geçici 3 üncü maddeleri gereğince Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kurulu"nun 03/05/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 08/06/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. \r\n

10.01.2008
379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre, İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçlarda sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, 3568 sayılı kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

05.01.2008
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.\r\n\r\n Kanunlarında belirlenen idari para cezalarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı 20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer almaktadır. \r\n\r\n

05.01.2008
8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13056)

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

05.01.2008
Kurum Alacaklarının İcra Takip İşlemleri Genelge 2008-1

Kurum alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinde karşılaşılan gecikmelerin önlenerek tahsilatın hızlandırılması, süresi içinde ödenmeyen Kurum alacaklarının otomatik olarak icra havuzuna aktarımı ve İcra Takip Haciz ve Satış Servislerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2007- 81 sayılı Genelge, 25.10.2007 tarihinde yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

04.01.2008
Sağlık Karnesi Uygulaması Genelge E 2007/96

"Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi" konulu 28.03.2005 tarihli, 3-247 Ek sayılı genelge gereğince, sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden;\r\na) Daha önce sağlık karnesi almış olup sağlık karnesinin reçete sayfalarının dolması nedeniyle yeniletmek isteyenlere yeni sağlık karnesi verilmemesi, \r\nb) İlk defa sağlık karnesi alacak olanlara ve sağlık karnesini kaybedenlere ya da okunamayacak durumda yıpranmış olanlara yeni sağlık karnesi Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce verilmesi,\r\n

04.01.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları, münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edilecektir. İade talebi, vergi incele raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.\r\n \r\n

04.01.2008
379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

Hazırlanan 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı"nda; Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre, İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçlarda sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, 3568 sayılı kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

03.01.2008
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar (BKK 2007/13044)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 114380 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

01.01.2008
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 22/12/2006 Tarihli ve 2006/11437 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar(2007/13007)

Ekli "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 13/12/2007 tarihli ve 35281 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 18/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

31.12.2007
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (BKK 2007/13033)

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; \r\n\r\n a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18\r\n\r\n b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1\r\n\r\n c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8\r\n\r\n olarak tespit edilmiştir.\r\n\r\n

31.12.2007
2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2008 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

29.12.2007
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.12.2007
Petrol piyasasında uygulanacak teknik kriterler hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.12.2007
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 Ve 17 Nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de Yayımlanan 377 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2007 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,2 (yedi virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2008"den 31/12/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

29.12.2007
Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası Tarife ve talimatı

91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar" ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

29.12.2007
Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası Tarife ve talimatında değişiklik yapan Tarife ve talimat

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n\r\n

29.12.2007
Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza Sigortası tarife ve talimatında değişiklik yapan Tarife ve talimat

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.12.2007
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin... (Tebliğ No: İç Ticaret 2007/2)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ hükümlerine göre; Anonim Şirketlerde asgari sermaye miktarının 50.000.-YTL"ye, Limited Şirketlerde ise, asgari sermayenin 5.000.-YTL"ye çıkartılmasına ilişkin süre 31/12/2008" e uzatılmıştır.

29.12.2007
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Söz konusu karara göre 2008 yılı için tespit edilen aylık brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir;\r\n\r\n16 yaşından büyükler için (01/01/2008-30/06/2008):608,40 YTL\r\n\r\n16 yaşından büyükler için (01/07/2008-31/12/2008):638,70 YTL\r\n

29.12.2007
2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete"de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2008 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. \r\n

28.12.2007