slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2008 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi aşağıda tablolar halinde gösterilmiştir.

29.12.2007
Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle Ön Araştırma Ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.12.2007
Petrol piyasasında uygulanacak teknik kriterler hakkında Yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

10/9/2004 tarihli ve 25579 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.12.2007
4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 Ve 17 Nci Maddelerinde Düzenlenmiş Olan İdari Para Cezalarının 31/12/2008 Tarihine Kadar Geçerli Olmak Üzere Artırıldığının Duyurulmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16 ve 17 nci maddelerinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de Yayımlanan 377 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde tespit edilen 2007 yılı için yeniden değerleme oranı olan % 7,2 (yedi virgül iki) artış esas alınarak, 1/1/2008"den 31/12/2008 tarihine kadar geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yükseltilmiştir:

29.12.2007
Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası Tarife ve talimatı

91/2253 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tehlikeli Maddeler ve Tüpgaz Sorumluluk Sigortaları Hakkında Karar" ve 2001/2443 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla değişik 87/12028 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen "Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul ve Esaslarına İlişkin Tüzüğe göre yapılacak Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.

29.12.2007
Zorunlu karayolu taşımacılık mali sorumluluk sigortası Tarife ve talimatında değişiklik yapan Tarife ve talimat

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı maddesinde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n\r\n

29.12.2007
Karayolu yolcu taşımacılığı zorunlu koltuk ferdi kaza Sigortası tarife ve talimatında değişiklik yapan Tarife ve talimat

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı maddesinin 1 inci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.12.2007
Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Miktarlara Yükseltme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin... (Tebliğ No: İç Ticaret 2007/2)

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan Tebliğ hükümlerine göre; Anonim Şirketlerde asgari sermaye miktarının 50.000.-YTL"ye, Limited Şirketlerde ise, asgari sermayenin 5.000.-YTL"ye çıkartılmasına ilişkin süre 31/12/2008" e uzatılmıştır.

29.12.2007
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Söz konusu karara göre 2008 yılı için tespit edilen aylık brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir;\r\n\r\n16 yaşından büyükler için (01/01/2008-30/06/2008):608,40 YTL\r\n\r\n16 yaşından büyükler için (01/07/2008-31/12/2008):638,70 YTL\r\n

29.12.2007
2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete"de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2008 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. \r\n

28.12.2007
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:266)

Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2007 yılında uygulanan had ve tutarların 2007 yılı için % 7,2 (yüzde yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2008 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. \r\n

28.12.2007
Değerli Kağıtlar Kanunu Tebliği (Sayı: 2007/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.\r\n Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir hükmüne yer verilmiştir.\r\n

28.12.2007
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 27 olarak tespit edilmiştir.

28.12.2007
Bandrollü Ürün Takip Sisteminde Yeni Yılda Bandrol Uygulaması Hakkında 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri

Bandrol uygulaması hakkında hazırlanan 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri"nde; ilgili yılın bandrollerinin ait oldukları yılda (2008 yılının bandrolleri 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanacaktır) uygulanması hususu ve konuyla ilgili diğer açıklamalara yer verilmiştir.

27.12.2007
379 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre,

27.12.2007
Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar(2007/12966)

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 6 aylık süre, 30/11/2007 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmıştır.

27.12.2007
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:378)

Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların, 2007 yılı için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

26.12.2007
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:3)

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2008 tarihinden itibaren 27,80 YTL olarak uygulanacaktır.

26.12.2007
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13)

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracat 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 21 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

26.12.2007
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

26.12.2007
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:29)

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen Yetki başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz. hükmüne yer verilmiştir.

26.12.2007
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:34)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

26.12.2007
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

1/1/2008 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

26.12.2007
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50)

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 47 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

26.12.2007
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:52)

Mükelleflerin 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2007 yılı vergi değerlerinin, 2007 yılına ilişkin tespit edilen % 7,2"lik yeniden değerleme oranının yarısı olan % 3,6 (üç virgül altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

26.12.2007