slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Gümrük Genel Tebliği, (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8)

Tebliğin amacı, yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye"ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk

15.05.2008
Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5761 Sayılı)

Sınıflandırma: Turizm işletme belgeli tesislerin asgari nitelikler, kapasite, fizikî özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelinin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin, iki Bakanlık kontrolörü ile bir sektör temsilcisinin,

15.05.2008
SMMM ile YMM"lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmeliği (Taslak)

Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde;

14.05.2008
Gelir Vergisi Sirküleri/68

Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması\r\n

14.05.2008
Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/27)

Tebliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi

12.05.2008
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Vergi denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel

10.05.2008
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5754 Sayılı)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

08.05.2008
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kararı, 88/1

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu"nun üçüncü üç yıllık dönemine ilişkin olarak, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

06.05.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin TCMB Genelgesi, Sayı: 2008/3)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin

06.05.2008
Sigortaya Tabi Mevduat ve Katılım Fonları İle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunca Tahsil Olunacak Primlere Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bankacılık Veri Transfer Sistemi (BVTS): Kurum tarafından istenilen bilgilerin belirlenen format ve sürelerde Bankalar tarafından gönderilebilmesi amacıyla tesis edilmiş olan elektronik raporlama altyapısını\r\n

05.05.2008
Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Yönetmelik

Yönetmelik, lisanslı harita kadastro mühendisleri ve bürolarının çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, kadastro teknik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak ve uygulamayı yönlendirmek amacıyla hazırlanmıştır.\r\n

05.05.2008
5760 Sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5760 Sayılı Kanun Tam Metni... Kanun TBMM"de kabul edildi"\r\n \r\n

04.05.2008
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin eki ekteki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

04.05.2008
Bir Kısım Motorlu Karayolu Taşıtlarının Piyasadan Çekilmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (Tebliğ No: 53)

İzin verilen azami yüklü ağırlığı 3.500 kg" dan fazla olan ve yük/eşya taşımak için imal edilmiş bulunan kamyon, tanker ve çekici cinsi motorlu taşıtları, \r\n

04.05.2008
Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Nihai Kullanım) (Seri No:7)

5/5/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:4)"nin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

04.05.2008
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/20)

Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin çiftçi tarafından kullanımını yaygınlaştırarak;

02.05.2008
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

"Bu Kanunun 2 nci maddesinin altıncı fıkrasına göre iş alan alt işveren; kendi işyerinin tescili için asıl işverenden

01.05.2008
5084 Sayılı Kanunun 4. ve 7. Maddelerinde 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler (SGK Genelgesi 2008/31)

Bilindiği gibi, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun değişik 4

01.05.2008
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 30)

Noter Satış Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtlara Ait Mükellefiyet Kaydına İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir. \r\n

01.05.2008
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı

01.05.2008
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar ile Fon Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının

01.05.2008
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına... Karar (BKK 2008/13535)

...Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esâs ve Usullere geçici madde eklenmiştir...

30.04.2008
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2008/19)

Bu Tebliğin amacı; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

29.04.2008
Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:50)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:52)

14 Şubat 2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak

28.04.2008
Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:51)

Karayoluyla yurtiçi eşya taşıma işini yapmaya yetkili olan C2, C3, K1, K3, L Türü, N Türü yetki belgesi sahipleri ile yurtiçi eşya taşıma işini organize ederek

28.04.2008