slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)

Uygulamada bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartlar, anlaşma yapılan lokanta veya restoran gibi hizmet işletmelerinde (anlaşmalı hizmet işletmeleri)

30.05.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre bankalarca altın, gümüş ve platin depo hesabı açılmasına,

29.05.2008
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No:1)

Tebliğin amacı ve kapsamı, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili düzenlemeler ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının

29.05.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)

\r\nHekimlerin POS Cihazlarını Bulundurma ve Kullanma Tarihinin 01.09.2008 Olarak Belirlenmesine ve Belge Düzenine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. \r\n

29.05.2008
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13653)

Ekli "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

29.05.2008
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere

29.05.2008
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde

29.05.2008
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5763 Sayılı)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.\r\n

29.05.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13695)

"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının

24.05.2008
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekli "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması;

24.05.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Sayı: 2008/4)

1 inci maddede sayılanlar dışında kalan döviz ve efektiflerin alım ve satımına ilişkin işlemler uluslararası piyasalardan alınacak

24.05.2008
SGK Genelgesi (2008/38) (2022 Sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi Hk.)

07/07/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 25 inci maddesiyle

19.05.2008
4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili 2008/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe konulmuş, 5727 sayılı Kanunla da; bir bölümü 19/5/2008 tarihinde

16.05.2008
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat : 2008/25)

Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,

16.05.2008
Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Tasarı)

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde

15.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/33

Elektronik ortamda alınan faturanın muhafaza ve ibrazı

15.05.2008
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İstisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararları ile 4735 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararlarında İhale

15.05.2008
Gümrük Genel Tebliği, (Serbest Dolaşıma Giriş) (Seri No:8)

Tebliğin amacı, yürürlükteki mevzuat uyarınca ilgili gümrük rejimleri kapsamında Türkiye"ye ithali öngörülen her türlü izin veya uygunluk

15.05.2008
Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5761 Sayılı)

Sınıflandırma: Turizm işletme belgeli tesislerin asgari nitelikler, kapasite, fizikî özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi ile personelinin nitelikleri ve eğitim düzeyi gibi ölçütlerinin, iki Bakanlık kontrolörü ile bir sektör temsilcisinin,

15.05.2008
SMMM ile YMM"lerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesi Hakkında Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetmeliği (Taslak)

Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde;

14.05.2008
Gelir Vergisi Sirküleri/68

Ocak-Şubat-Mart 2008 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması\r\n

14.05.2008
Araştırma ve Geliştirme Projelerinin Desteklenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2008/27)

Tebliğin amacı; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının ve tarım sektörünün ihtiyaç duyduğu öncelikli konulara ilişkin bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi

12.05.2008
Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Vergi denetmenleri; en az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden mezun olanlar arasından yapılacak özel

10.05.2008
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5754 Sayılı)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (10), (14), (15), (17), (20), (21) ve (29) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş

08.05.2008
Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu Kararı, 88/1

Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu"nun üçüncü üç yıllık dönemine ilişkin olarak, 4487 sayılı Kanunla değişik 2499 sayılı Sermaye

06.05.2008