slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelikle; sözleşmeli üretimin belirli usûl ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek verim ve kalitenin arttırılması

26.04.2008
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13524)

Ekli "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması

26.04.2008
Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

"Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel

25.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/1

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması hakkında.\r\n

24.04.2008
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/11

\r\nYıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatıldı. \r\n

24.04.2008
Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

"veraset yoluyla vaki olanlar hariç olmak üzere, karşılıksız olarak intikal eden malların Türkiye"de bulunması;"

24.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde1 ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.\r\n\r\n \r\n

22.04.2008
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:2)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. \r\n\r\n

22.04.2008
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /10

2008 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.1,39 (yüzde bir virgül otuz dokuz ) olarak tespit edilmiştir. \r\n\r\n

22.04.2008
2 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. \r\n\r\n

19.04.2008
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde "..yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler

18.04.2008
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak

18.04.2008
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriğinin düzenlenmesidir. \r\n

18.04.2008
2 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

Söz konusu form 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2008 hesap dönemi ikinci geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan Ağustos ayının ondördüncü günü akşamına kadar hazırlanabilecektir. Dolayısıyla söz konusu formun Ocak-Haziran/2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.\r\n\r\n

17.04.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2003/71, K: 2008/79 Sayılı Kararı (5/6/2003 Tarihli ve 4875 Sayılı Kanun ile İlgili)

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu"nun 3 üncü Maddesinin (d) bendi "Taşınmaz edinimi" başlığı altında düzenlenmiş olup, yabancı yatırımcıların Türkiyede kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmelerine ilişkindir.

17.04.2008
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenilen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

16.04.2008
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti... (BKK 2008/13459)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki

15.04.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/13489)

Ekli "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli

15.04.2008
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2008/13460)

Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

15.04.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı. E. 2005/25 (3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin...)

Kanun"un Geçici 1. maddesinde yer alan "" en çok iki yıl içinde "" ibaresinin, Anayasa"nın 2,. 10., 60., 61., 62. ve 65. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

15.04.2008
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına... (5752 Sayılı Kanun)

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün

15.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13490)

27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Kararnamenin eki Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

14.04.2008
SGK Genelgesi 2008/24 (Birim Maliyet Listesi)

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında...\r\n\r\n

12.04.2008
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)

Belgeli ihracat kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler

12.04.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği S. No:109

İade hakkı doğuran işlemlere ait katma değer vergisi (KDV) alacaklarının iadesi genel esaslar ve özel esaslar olmak üzere iki ayrı usul çerçevesinde yerine getirilmektedir.\r\n

11.04.2008