slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale

29.02.2008
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya

29.02.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tesbiti Bakanlığa bırakılan konular bu Tebliğ ile düzenlenmiştir

28.02.2008
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Kasım ÖZER Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

28.02.2008
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

28.02.2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun (5736 Sayılı)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu

27.02.2008
Vakıflar Kanunu (5737 Sayılı)

Bu Kanun; vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili,

27.02.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No:108

Konaklama Tesislerinde KDV Uygulaması, Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri ile Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması

26.02.2008
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri... Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında

Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat

26.02.2008
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2008/13262)

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/2/2008 tarihli ve 6568 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun

23.02.2008
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008/1)

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2008 yılında alınacak en az bedeller,

23.02.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 1 (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

Bu standardın amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin genel amaçlı malî tablolarının geçmiş dönemlere ait malî tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel ilke ve esasları açıklamaktır. Bu amaca ulaşmak

22.02.2008
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

22.02.2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tah. Hak.da Kanun Tasarısı(TBMMde kabul edilen metin)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde

22.02.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)

11/1/2008 tarihli ve 26753 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan (2) Sıra No"lu Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programının

21.02.2008
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

21.02.2008
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.\r\n

21.02.2008
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesinin

21.02.2008
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından, görevlendirilecek

19.02.2008
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2008/10)

Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/13045

19.02.2008
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hak.da Tebliğ

28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin

19.02.2008
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

16.02.2008
Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılan Kredilere İlişkin BSMV İç Genelgesi Hazırlandı.

14 Şubat 2008 tarih ve 2008/1 Sıra No.lu BSMV İç Genelgesi"nde; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (y) bendi uyarınca banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması gereken ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 11 inci maddesinde konut finansmanı tanımı kapsamında kabul edilen 06.03.2007 tarihinden önce düzenlenmiş olan konut kredisi sözleşmeleri dolayısıyla sehven ödenen banka ve sigorta muameleleri vergilerinin mükellefi olan bankalara iade edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

16.02.2008
G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi:

Bu rehber, Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, rehberde Geçici 67 nci maddeyle getirilen düzenlemeyle bu maddede 5527 ve 5615 sayılı Kanunlar ve 22/07/2006 tarih ve 2006/ 10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeleri de içeren açıklamalara yer verilmiştir.

15.02.2008
Menkul Sermeye İradı Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Düzenleme Rehberi:

İlgili rehberde, 2007 yılında gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, vergilendirme esasları, beyannamelerin verilme zamanı ve vergilerin ödenmesi konularında bilgilere yer verilmiştir.\r\n\r\n

15.02.2008