slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/22

2014/6881 sayılı Kararname Kapsamında Aerosol Üretiminde Kullanılacak L.P.G. yi Üreten Dağıtıcılara Verilecek Raporu Düzenlemeye Yetkili Akredite Laboratuvarlar

20.11.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 441)

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2014 yılı için % 10,11 (on virgül on bir) olarak tespit edilmiştir.

17.11.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 36)

Söz konusu Kararnamede düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının aerosol üreticilerine iade yöntemi ile uygulanması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasında Maliye Bakanlığına verilen yetkiye istinaden uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

27.10.2014
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bağımsız Denetim Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (j) bendinde yer alan "28/7/1981 tarihli ve 2499 sayılı" ibaresi "6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı" şeklinde değiştirilmiştir.

22.10.2014
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /35

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

20.10.2014
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

16.10.2014
VADELİ İTHALATTA KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİNİN TAKİP VE TAHSİLİ HAKKINDA KARAR

Ekli "Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 2957965 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu"nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

16.10.2014
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/34

Bakanlar Kurulu Kararı ile vakıflara vergi muafiyeti, derneklere ise kamuya yararlı dernek statüsü tanınması sürecinde Başkanlığımıza iletilen hususlara ilişkin açıklamalar bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

10.10.2014
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLACAK ŞİRKETLERİN BELİRLENMESİNE DAİR BAKANLAR KURULU KARARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA USUL VE ESASLAR

10.10.2014
1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

Buna göre, özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi ile şans oyunları vergisine ilişkin olarak verilmesi gereken beyannamelerin verilme ve ödeme süreleri ile kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamına dâhil olmaktadır.

21.08.2014
G E N E L G E 2014/20

Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

13.08.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)

7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)"nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

07.08.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)"nin 6 ncı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

07.08.2014
KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)

Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından kayden izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

07.08.2014
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/68

\r\n31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

26.07.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 "16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki "16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

24.07.2014
İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

24.07.2014
TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 39

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

22.07.2014
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

17.07.2014
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45)

Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(2) 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edilmiştir.

11.07.2014
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ (SBDS 2410) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 38

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.07.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436)

29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)"nin 8 inci maddesinde yer alan "1/7/2014" ibaresi "1/1/2015" olarak değiştirilmiştir.

30.06.2014
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye"de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

27.06.2014
Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

27.06.2014
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 12)

Bu Tebliğin konusunu, malvarlıklarının dondurulması kararlarının gereğinin, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca (uygulayıcılar) yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlıklarının Başkanlıkça verilecek izin kapsamında Kanun hükümlerine uygun olarak yönetilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

21.06.2014