slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer."

02.03.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60

\r\n28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

28.02.2013
122 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

26.02.2013
Gelir Vergisi Sirküleri/87

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

26.02.2013
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ\r\nORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK\r\nYAPILMASINA DAİR KARAR

25.02.2013
Sermaye Artırımı

Bilindiği üzere, anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde ve özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgide kayıtlı yazımızla Bakanlığımız görüşü tüm tüm ticaret sicili müdürlüklerine gönderilmiştir.

25.02.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 424)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 420) yapılan değişiklikler ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarının kıymetli maden alım/satımında belge düzeni bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

21.02.2013
Faaliyet İzni

Şirketimize Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Satndartları Kurumu tarafından bağımsız denetim faaliyet izni verilmiştir.

16.02.2013
Gelir Vergisi Sirküleri/86

\r\nEkim - Kasım - Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

14.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 59

\r\n420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

14.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 58

\r\nElektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

14.02.2013
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/26

\r\nDar mükellefiyette işyerinin tespiti hakkında.

12.02.2013
SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DENETİM STANDARTLARI (SGK GENELGESİ 2013/5)

Bu denetim standartlarının temel amacı, sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının, görev, yetki ve sorumlulukları, yapacakları tespit ve düzenleyecekleri rapor ile çalışmalarında uyacakları usul ve esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarında norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır.

09.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 56

31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

30.01.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 57

420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

30.01.2013
Ticaret Sicili Yönetmeliği

Ekli "Ticaret Sicili Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28.01.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 423)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

26.01.2013
Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği yayımlandı.

25.01.2013
Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği yayımlandı.

25.01.2013
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği yayımlandı.

25.01.2013
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

25.01.2013
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 2012/4213\r\n Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

23.01.2013
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.

21.01.2013
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6385

21.01.2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

18.01.2013