slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Dar Mükellefler (Türkiye"de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi:

Bu rehberde, dar mükellefler (Türkiye"de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları)" in Türkiye"de elde ettikleri kira gelirinin vergilendirilmesine yönelik ayrıntılı bilgiler ve örnekler yer almaktadır. \r\n\r\n

15.02.2008
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Düzenleme Rehberi:

Kira geliri elde eden mükelleflerimizin bu gelirlerini beyan ederken karşılaşabilecekleri her türlü soruya cevap bulabilecekleri hususlara yer verilmiş, ayrıca bu rehberde mükelleflerin bu gelirlerini hangi sürelerde beyan edecekleri ve ödeyecekleri konularına da yer verilmiştir.

15.02.2008
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 2008

Serbest Meslek Kazancı elde eden mükelleflerin 2007 takvim yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında geçerli olan had ve tutarların dikkate alındığı bu rehberde, serbest meslek kazancı sayılan faaliyetler, serbest meslek kazancından indirilecek giderler gibi mükellefler tarafından sıkça sorulan soruların cevaplarının yanı sıra Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında dikkat etmeleri gereken hususlara da yer verilmiştir.

15.02.2008
Ücret Kazançları Vergi Rehberi 2008

Gelir Vergisi Kanunu"nda sayılan gelir unsurlarından ücret kazancının elde edilmesi, hesaplanması ve yıllık beyannameye aktarılması konusunda ilgili vergi mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca ücret kazancı elde eden mükelleflerin 2007 takvim yılı gelirlerine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.\r\n

15.02.2008
Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2008

2007 takvim yılı gelirlerine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.

15.02.2008
Özel Hastanaler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15.02.2008
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.

15.02.2008
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona ödeyecekler

14.02.2008
Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:50)

17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca Karayolu ile Şehirlerarası

14.02.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ...

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli

13.02.2008
İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair... Karar (BKK 2008/13196)

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1

13.02.2008
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Söz konusu kanunla Vergi Usul Kanunda meydana gelen değişiklikler yer almaktadır

13.02.2008
Gelir Vergisi Sirküleri/66

Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

13.02.2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergi

11.02.2008
2007 Yılına Ait Form Ba İle Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

08.02.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2008/13234)

Otel,motel, pansiyon,tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde geceleme hizmeti KDV uygulaması

08.02.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(2008/13186)

Türkiyede yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir.

08.02.2008
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine Ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri: V, No: 98)

21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

07.02.2008
Adalet Bakanlığına Ait Depo Ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tebliğde düzenlenen Tarife hükümleri uygulanır.

07.02.2008
Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2008/1

Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil), bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükme bağlanmış olup, bu hükmün sorunsuz uygulanması amacıyla Başkanlığımızca yayımlanan, 01/11/2005 tarihli ve Harç/2005-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

06.02.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SıraNo:381)

(Form Ba Bs)Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

06.02.2008
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1) ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır. \r\n

06.02.2008
Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

21/4/2005 tarihli Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ"in 1 inci maddesinden EK: A"da gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı verilen madde çıkartılmış, EK: B"de GTİP ve tanımı verilen madde ise Tebliğ"in 1 inci maddesindeki tabloya eklenmiştir.\r\n

06.02.2008
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

06.02.2008
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

06.02.2008