slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2006/96 (2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Hk.)

İcra Dairesinde kararlaştırılan borcun ilk taksidinin ödenmemesi üzerine borçlunun cezalandırılması istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa"ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.\r\n

10.04.2008
Gümrük Genel Tebliği, (Uluslararası Anlaşmalar), (Seri No.7)

Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri ticareti

10.04.2008
Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13418)

Ekli "Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/3/2008

10.04.2008
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin yapılmasından sona ermesine

09.04.2008
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No:29)

Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek

09.04.2008
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)

Bu Tebliğin konusunu Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken

09.04.2008
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı"nın 3 ncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan "İhracat 2004/12" sayılı

08.04.2008
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2008/13417)

Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama

08.04.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13426)

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

07.04.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları

Nakit akış tablosu, raporlama döneminde nakit giriş kaynakları ve nakit harcanan kalemler ile raporlama tarihindeki nakit tutarını

07.04.2008
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.\r\n

07.04.2008
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin Ek-1"inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006

07.04.2008
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin Ek-1"inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006 tarihine

07.04.2008
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Temsilcilik: Yurtdışında kurulu bankaların bir temsilci tarafından sevk ve idare olunan Türkiye"deki irtibat bürolarını,

07.04.2008
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vadelerine bakılmaksızın stok değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanacak kasa, efektif deposu, Merkez

07.04.2008
Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emekli, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı

07.04.2008
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin başlığı Sağlık Karnesi verilmesi için gereken belgeler olarak değiştirilmiş

07.04.2008
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ, Anlaşmalar: (2008/1)

Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak kesin ve geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

04.04.2008
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 61)

Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu"nun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliği"nin 651 inci maddesi gereğince

04.04.2008
Tevsik Edici Belge Olarak Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formunun da Kabul Edilebileceğine İlişkin Genel Yazı

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, serbest bölgedeki

03.04.2008
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 56)

34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesi ikinci fıkrası

03.04.2008
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bakanlık, meslek kuruluşları, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde; hizmet içi eğitim seminerlerinin ve rehberlere yönelik

01.04.2008
Türkiyede Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı Türkiyede açılan temsilciliklerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

01.04.2008
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8)

1/3/2007 tarihli 26449 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri No: 6 sayılı Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına

31.03.2008
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliğ Taslağı

Ülkemizde Elektronik Fatura altyapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, başlangıç aşaması olarak tasarlanan Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı, kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur.

31.03.2008