slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak

18.04.2008
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriğinin düzenlenmesidir. \r\n

18.04.2008
2 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

Söz konusu form 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2008 hesap dönemi ikinci geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan Ağustos ayının ondördüncü günü akşamına kadar hazırlanabilecektir. Dolayısıyla söz konusu formun Ocak-Haziran/2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.\r\n\r\n

17.04.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2003/71, K: 2008/79 Sayılı Kararı (5/6/2003 Tarihli ve 4875 Sayılı Kanun ile İlgili)

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu"nun 3 üncü Maddesinin (d) bendi "Taşınmaz edinimi" başlığı altında düzenlenmiş olup, yabancı yatırımcıların Türkiyede kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmelerine ilişkindir.

17.04.2008
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenilen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

16.04.2008
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti... (BKK 2008/13459)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki

15.04.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/13489)

Ekli "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli

15.04.2008
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2008/13460)

Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

15.04.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı. E. 2005/25 (3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin...)

Kanun"un Geçici 1. maddesinde yer alan "" en çok iki yıl içinde "" ibaresinin, Anayasa"nın 2,. 10., 60., 61., 62. ve 65. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

15.04.2008
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına... (5752 Sayılı Kanun)

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün

15.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13490)

27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Kararnamenin eki Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

14.04.2008
SGK Genelgesi 2008/24 (Birim Maliyet Listesi)

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında...\r\n\r\n

12.04.2008
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)

Belgeli ihracat kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler

12.04.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği S. No:109

İade hakkı doğuran işlemlere ait katma değer vergisi (KDV) alacaklarının iadesi genel esaslar ve özel esaslar olmak üzere iki ayrı usul çerçevesinde yerine getirilmektedir.\r\n

11.04.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2006/96 (2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Hk.)

İcra Dairesinde kararlaştırılan borcun ilk taksidinin ödenmemesi üzerine borçlunun cezalandırılması istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa"ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.\r\n

10.04.2008
Gümrük Genel Tebliği, (Uluslararası Anlaşmalar), (Seri No.7)

Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri ticareti

10.04.2008
Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13418)

Ekli "Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/3/2008

10.04.2008
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin yapılmasından sona ermesine

09.04.2008
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No:29)

Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek

09.04.2008
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)

Bu Tebliğin konusunu Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken

09.04.2008
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı"nın 3 ncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan "İhracat 2004/12" sayılı

08.04.2008
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2008/13417)

Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama

08.04.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13426)

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

07.04.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları

Nakit akış tablosu, raporlama döneminde nakit giriş kaynakları ve nakit harcanan kalemler ile raporlama tarihindeki nakit tutarını

07.04.2008
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.\r\n

07.04.2008