slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması;

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5973

14.03.2014
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 34

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.03.2014
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA YER ALAN DİKKAT ÇEKİLEN HUSUSLAR VE DİĞER HUSUSLAR PARAGRAFLARI (BDS 706) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 32

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Yer Alan Dikkat Çekilen Hususlar ve Diğer Hususlar Paragrafları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.03.2014
GENELGE 2014 " 5

Bu Genelge ile yeni mevzuat düzenlemesi, güncellenen mevzuat ile 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelgede yapılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır

07.03.2014
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ SIRA NO: 13

28/10/2011 tarihli ve 28098 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Konsolide Finansal Tablolara İlişkin Türkiye Finansal Raporlama Standardı (TFRS 10) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 216)"in ekinde yer alan "TFRS 10 Konsolide Finansal Tablolar" Standardının;

05.03.2014
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU ASGARİ İŞÇİLİK TESPİT KOMİSYONUNCA BELİRLENEN ÇEŞİTLİ İŞKOLLARINA AİT ASGARİ İŞÇİLİK ORANLARINI GÖSTERİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

01.03.2014
ÖZEL HUSUSLAR-TOPLULUK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİ (TOPLULUĞA BAĞLI BİRİM DENETÇİLERİNİN ÇALIŞMALARI DÂHİL) (BDS 600) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 27

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

20.02.2014
Kanun No. 6518

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN VE\r\nKANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

19.02.2014
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5896

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması;

18.02.2014
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 286)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun1 5 inci maddesi ile; 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun2 21 inci maddesinde değişiklik yapılmış olup, bu değişikliğe ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

18.02.2014
İÇ DENETÇİ ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 610) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 28

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.02.2014
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin "7.7-Kısmen Prime Tabi Tutulacak Kazançlar" başlığı altında yer alan,

14.02.2014
TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

14.02.2014
Gelir Vergisi Sirküleri/94

Ekim-Kasım-Aralık 2013 Dönemine ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması.

12.02.2014
FİNANSAL ARAÇLAR: MUHASEBELEŞTİRME VE ÖLÇMEYE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 39) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 41"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ SIRA NO: 16

3/11/2006 tarihli ve 26335 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçmeye İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 39) Hakkında Tebliğ Sıra No: 41"in ekinde yer alan "TMS 39 Finansal Araçlar: Muhasebeleştirme ve Ölçme" Standardının;

11.02.2014
VARLIKLARDA DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 36) HAKKINDA TEBLİĞ SIRA NO: 28"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ SIRA NO: 15

18/3/2006 tarihli ve 26112 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğüne İlişkin Türkiye Muhasebe Standardı (TMS 36) Hakkında Tebliğ (Sıra No: 28)"in" ekinde yer alan "TMS 36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü" Standardının;

11.02.2014
VERGİ VE VERGİ BENZERİ YÜKÜMLÜLÜKLERE İLİŞKİN TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI YORUMU (TFRS YORUM 21) HAKKINDA TEBLİĞ (SIRA NO: 14)

Bu Tebliğin amacı; Tebliğin 1 no"lu ekinde yer alan "TFRS Yorum 21 Vergi ve Vergi Benzeri Yükümlülükler" (TFRS Yorum 21) Yorumunun yürürlüğe konulmasıdır.

11.02.2014
BAĞIMSIZ DENETÇİ MÜHÜR TEBLİĞİ

Bu Tebliğin amacı, bağımsız denetçi mührüne ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

11.02.2014
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5859

Ekli "Belgesiz İhracat Kredileri ile Vergi Resim ve Harç İstisnası Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması;

10.02.2014
TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

8/5/2009 tarihli ve 27222 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 1 Sıra No"lu Türkiye-Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) Çerçeve Anlaşması Genel Tebliği"nin "4.3.2.1. KDV İstisna Sertifikası Başvurusu Yapılacak Makam" başlıklı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

10.02.2014
UZMAN ÇALIŞMALARININ KULLANILMASI (BDS 620) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 29

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Uzman Çalışmalarının Kullanılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

31.01.2014
YAZILI AÇIKLAMALAR (BDS 580) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 26

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Yazılı Açıklamalar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

29.01.2014
İLİŞKİLİ TARAFLAR (BDS 550) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 23

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İlişkili Taraflar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

29.01.2014
İLK BAĞIMSIZ DENETİMLER " AÇILIŞ BAKİYELERİ (BDS 510) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 19

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İlk Bağımsız Denetimler " Açılış Bakiyeleri Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

29.01.2014
BAKANLAR KURUL UKARARI Karar Sayısı : 2014/5832

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

25.01.2014