slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aşağıdaki şartların varlığı halinde, iki veya daha fazla borsa üyesinin başvurusu üzerine ya da re"sen, üye ve/veya menkul kıymet bazında bekleyen emirler ve/veya gerçekleşen işlemler belirli bir zaman dilimi içinde veya zaman dilimine bağlı

09.08.2008
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir.\r\n

09.08.2008
1 Seri Nolu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde 5752 sayılı Kanunla1 yapılan değişiklikle; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanması gereken bandrol, etiket, hologram,

07.08.2008
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 20 inci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Tebliğin amacı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci maddesine istinaden uygulanacak idari para cezalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

07.08.2008
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye

07.08.2008
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(5794 Sayılı)

31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale dokümanında fiyat farkı

07.08.2008
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5793 Sayılı)

Yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere,

07.08.2008
Yurtdışı Borçlanma İşlemleri (Genelge 2008-72)

Bilindiği üzere; sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönüyle topluluk sigortasına tabi tutulmakta iken 29/07/2003 tarihli 4958 sayılı Kanunun 39 ve 40 ıncı maddeleri ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddelerinde yapılan düzenlemeye göre söz konusu kimselerin talepleri halinde haklarında isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.\r\n\r\n

06.08.2008
18-29 Yaş Aralığında Olan Erkek ve 18 Yaşından Büyük Kadın Sigortalılardan Yeni İşe Alınanlara İlişkin İşveren Hissesi Sigorta Prim Teşviki (Genelge 2008-73)

18-29 yaş aralığında olan erkek ve 18 yaşından büyük kadın sigortalılardan yeni işe alınanlara ilişkin işveren hissesi sigorta prim teşviki

06.08.2008
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İstasyonsuz kategorisi altında verilmiş bayilik lisansı sahipleri, benzin türleri ile motorin, kırsal motorin ve otobiodizel satışı yapamaz.\r\n

06.08.2008
Bankaların İzne Tabi İşlemleri İle Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Bankaların açacakları şubeleri en az otuz iş günü önceden Kuruma bildirmeleri ve ikinci fıkraya ilişkin yapılan değerlendirme sonucunda herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesi kaydıyla şube açmaları serbesttir.

06.08.2008
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye"ye getirilmiş ise süre uzatım isteğinin TTOK aracılığı ile bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye"de geçici olarak oturmaya izinli bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki gümrük müdürlüğünce,\r\n

04.08.2008
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri Nolu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Taşıt, Yabancı Taşıtlar Geçici Giriş Karnesi ile Türkiye"ye getirilmiş ise süre uzatım isteğinin TTOK aracılığı ile bu kişilerin fiilen çalıştığı, incelemede bulunduğu, öğrenim yaptığı ya da Türkiye"de geçici olarak oturmaya izinli bulunduğu yerdeki, bulunmuyorsa buraya en yakın yerdeki gümrük müdürlüğünce,\r\n

04.08.2008
İşçi Sağlığını ve Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

31/12/2007 tarihli ve 26743 Mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşçi Sağlığını ve İş Güvenliğini Etkileyen Bazı Maddelerin İthaline İlişkin İthalat 2008/13 sayılı Tebliğ"e aşağıdaki eşyalar ilave edilmiştir.\r\n

04.08.2008
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 12

2008 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 5,56 (yüzde beş virgül elli altı) olarak tespit edilmiştir.\r\n\r\n

04.08.2008
Sosyal Güvenlik Kurumu Prim ve İdari Para Cezası Borçlarının Hak Edişlerden Mahsubu, Ödenmesi ve İlişiksizlik Belgesinin Aranması Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, kamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlar, 19/10/2005 tarih ve 5411 \r\nsayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlar ve kanunla kurulan kurum ve kuruluşların ihale yoluyla yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenlerin hak edişlerinin, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının olmaması kaydıyla ödenmesi ile kesin teminatın ihale konusu işle ilgili Kuruma olan borçlarına karşılık tutulması ve iadesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

01.08.2008
Sosyal Güvenlik Kurumunca 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna Göre Kullanılacak Yetkilerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Yönetmeliğin amacı; 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında \r\nKanunda belirtilen ve Maliye Bakanlığı ile diğer kamu kurum ve kuruluşları ve mercilerce kullanılan yetkilerin, süresi içinde ödenmeyen prim ve diğer alacakların korunmasında, takip ve tahsilinde Sosyal Güvenlik Kurumunca kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ve düzenlemektir. \r\n

01.08.2008
Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulama Yönetmeliği (Taslak)

Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda öngörülen fiili hizmet süresi zammı uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

01.08.2008
65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkraya (e) bendi eklenmiştir.\r\n

01.08.2008
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, özel istihdam bürolarına izin verilmesi, büroların çalışma ve denetimi ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.\r\n

01.08.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:385)

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten tutulmasını veya düzenlenmesini uygun gördüğü defter ve belgelerin mahiyet

01.08.2008
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5795 Sayılı)

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 27 nci maddesinin (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

01.08.2008
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No:1) (Taslak)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye desteklerinden yararlanan işletmelerde ve rekabet öncesi işbirliği projelerinde çalışan Ar-Ge ve destek personelinin çalışmaları karşılığında

01.08.2008
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunun uygulamasına ve denetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

01.08.2008
Vadeli İşlemler Aracılık Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyetl Esasları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, (Seri: V, No:103)

Şirket 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca sözleşme imzalamadan önce müşterilerinin kimlik bilgilerini tespit eder.\r\n

01.08.2008