slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
SGK Genelgesi, 2008/79 (SGK Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 inci Maddesine Göre Peşin veya Taksitle Ödenmesi)

5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

21.08.2008
SGK Genelgesi, 2008/77 (Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki)

5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmiş olup, anılan maddenin

21.08.2008
5797 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.\r\n

19.08.2008
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. \r\n

19.08.2008
375 Sayılı Kanun Hükümünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar

Ekli "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/8/2008 tarihli ve 11557 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 7/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n

18.08.2008
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı; toplu yapılarda, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisinde istenilecek belgeleri ve tapuda yapılacak işlemlerin usûl ve esaslarını belirlemektir. \r\n\r\n \r\n

16.08.2008
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (Spot LNG) lisansı almaları şarttır. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat faaliyetinde bulunacak şirketler yapacakları tüm spot sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat bağlantıları için tek bir ithalat (Spot LNG) lisansı alırlar. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında her ithalat bağlantısı için ayrı lisans aranmaz.

15.08.2008
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "İletim Tesisi", "Tedarikçi" ve "Uluslararası enterkonneksiyon şartı" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

15.08.2008
Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi, arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile elektronik imza işlemlerini düzenlemektir. \r\n\r\n (2) Bu Yönetmelik Türkiye İş Kurumu tarafından elektronik \r\n

15.08.2008
Gelir Vergisi Sirküleri/70

2008 Dönemine Ait İkinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

14.08.2008
Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/13)

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile tekstil ve konfeksiyon ürünlerinde 150.000 Avroyu aşan bedelsiz ithalat hariç olmak üzere)."\r\n

14.08.2008
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5800 Sayılı)

14/9/1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununun 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi madde metninden

13.08.2008
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5798 Sayılı)

17/7/1963 tarihli ve 278 sayılı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

13.08.2008
Tersane, Tekne İmal ve Çekek Yerlerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, 4/4/1990 tarihli ve 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve 3/8/1990 tarihli ve 20594 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik gereği kıyı ve sahil şeridi ile dolgu ve kurutma yoluyla kazanılan araziler üzerinde imar planı kararıyla belirlenen tersane, tekne imal ve çekek

11.08.2008
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/07/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale Usul ve Şekillerine Göre Fiyat Farkı Hesabında Uygulayacakları Esaslar"ın 4 üncü maddesinin

09.08.2008
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği Taslağı

Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerin

09.08.2008
5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortası Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğ

2008 yılı Ekim ayı başı itibari ile kişilerin öncelikle sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları halinde ise oluşan harcamaların finansmanını sağlayan genel sağlık sigortası uygulaması getirilmiştir.

09.08.2008
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aşağıdaki şartların varlığı halinde, iki veya daha fazla borsa üyesinin başvurusu üzerine ya da re"sen, üye ve/veya menkul kıymet bazında bekleyen emirler ve/veya gerçekleşen işlemler belirli bir zaman dilimi içinde veya zaman dilimine bağlı

09.08.2008
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Tahvil ve Bono Piyasası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Eksper tarafından hatalı emir girişi sonucu oluşan işlemler, Tahvil ve Bono Piyasası Müdürünün onayıyla iptal edilir.\r\n

09.08.2008
1 Seri Nolu Tütün Mamulleri Ve Alkollü İçkilerde Bandrol Denetimi Esaslarına İlişkin Genel Tebliği

4733 sayılı Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 8 inci maddesinde 5752 sayılı Kanunla1 yapılan değişiklikle; tütün mamulleri ve alkollü içkilerin ambalajlarına uygulanması gereken bandrol, etiket, hologram,

07.08.2008
4904 Sayılı Türkiye İş Kurumu Kanunun 20 inci Maddesine ve 4857 Sayılı İş Kanununun 108 inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Tebliğin amacı, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108 inci maddesine istinaden uygulanacak idari para cezalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

07.08.2008
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, teknogirişim sermaye

07.08.2008
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(5794 Sayılı)

31/5/2008 tarihinden önce 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılmış yapım işlerinde, iş kalemleri veya iş gruplarının imalatında kullanılan malzemelerin fiyatlarında beklenmeyen artışlar meydana gelmesi nedeniyle ihale dokümanında fiyat farkı

07.08.2008
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5793 Sayılı)

Yetkilendirilen işletmeciler, süresinde ödenmeyen bedeller için abonelerine tahakkuk ettirdikleri gecikme faizi ile vasıtalı vergiler, harç ve resim gibi malî yükümlülükler ve raporlama amacıyla muhasebeleştirdikleri tahakkuk tutarları hariç olmak üzere,

07.08.2008
Yurtdışı Borçlanma İşlemleri (Genelge 2008-72)

Bilindiği üzere; sosyal güvenlik sözleşmesi akdedilmemiş ülkelerde iş üstlenen işverenlerin yanlarında çalıştırdıkları Türk işçileri 506 sayılı Kanunun 86 ncı maddesine göre malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları yönüyle topluluk sigortasına tabi tutulmakta iken 29/07/2003 tarihli 4958 sayılı Kanunun 39 ve 40 ıncı maddeleri ile 506 sayılı Kanunun 85 ve 86 ncı maddelerinde yapılan düzenlemeye göre söz konusu kimselerin talepleri halinde haklarında isteğe bağlı sigorta hükümlerinin uygulanacağı öngörülmüştür.\r\n\r\n

06.08.2008