slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı

Söz konusu karara göre 2008 yılı için tespit edilen aylık brüt asgari ücret tutarları aşağıdaki gibidir;\r\n\r\n16 yaşından büyükler için (01/01/2008-30/06/2008):608,40 YTL\r\n\r\n16 yaşından büyükler için (01/07/2008-31/12/2008):638,70 YTL\r\n

29.12.2007
2008 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete"de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun 46 ncı maddesi ile 2/1/1990 tarihli ve 20390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve 2008 yılında meslek mensuplarınca uygulanacak olan asgari ücret tarifesi belirlenmiştir. \r\n

28.12.2007
Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:266)

Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alıp, 2007 yılında uygulanan had ve tutarların 2007 yılı için % 7,2 (yüzde yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında1 arttırılması suretiyle belirlenen ve 2008 takvim yılında uygulanacak olan had ve tutarlar aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir. \r\n

28.12.2007
Değerli Kağıtlar Kanunu Tebliği (Sayı: 2007/1)

Bilindiği üzere 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanununun 2343 sayılı Kanunla değişik 1 inci maddesinde, Bu Kanuna bağlı tabloda yazılı kağıtlar ve belgeler değerli kağıt sayılır.\r\n Bu Kanunun kapsamına giren veya diğer kanunlarla kapsama alınacak olan değerli kağıtların basımı, dağıtımı ve bedellerinin tahsili ile ilgili usul ve esasları ve bu kağıtların bedellerini tespite Maliye Bakanlığı yetkilidir hükmüne yer verilmiştir.\r\n

28.12.2007
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları Hakkında Tebliğ

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık % 25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık % 27 olarak tespit edilmiştir.

28.12.2007
Bandrollü Ürün Takip Sisteminde Yeni Yılda Bandrol Uygulaması Hakkında 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri

Bandrol uygulaması hakkında hazırlanan 3 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Sirküleri"nde; ilgili yılın bandrollerinin ait oldukları yılda (2008 yılının bandrolleri 01.01.2008 tarihinden itibaren uygulanacaktır) uygulanması hususu ve konuyla ilgili diğer açıklamalara yer verilmiştir.

27.12.2007
379 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre,

27.12.2007
Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerinin İsimleri ile Yardım Tutarlarının Yer Aldığı Listelerin Tasfiye Halinde Türkiye Emlak Bankası Anonim Şirketine Teslimine İlişkin Sürenin Uzatılmasına Dair Karar(2007/12966)

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan 6 aylık süre, 30/11/2007 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmıştır.

27.12.2007
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:378)

Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2007 yılında uygulanan miktarların, 2007 yılı için %7,2 (yedi virgül iki) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ekli listede gösterilmiştir.

26.12.2007
Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği (Seri No:3)

Buna göre, söz konusu maktu vergi tutarı 1/1/2008 tarihinden itibaren 27,80 YTL olarak uygulanacaktır.

26.12.2007
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat 2007/13)

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan İhracat 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesinin 21 inci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

26.12.2007
Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği

5018 sayılı Kanunun 55 inci maddesinde iç kontrol, idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, malî bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon, yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan malî ve diğer kontroller bütünü olarak tanımlanmıştır.

26.12.2007
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:29)

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun(1), 3946 sayılı Kanunun(2) 35 inci maddesi ile değiştirilen Yetki başlığını taşıyan 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında, Her takvim yılı başından geçerli olmak üzere önceki yılda uygulanan vergi miktarları o yıl için Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında artırılır. hükmüne, aynı maddenin 4842 sayılı Kanunun(3) 36 ncı maddesinin (7) numaralı fıkrası ve 5035 sayılı Kanunun(4) 48 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasının (b) alt bendi ile değiştirilen son fıkrasında, Bu suretle hesaplanan ve ödenmesi gereken vergi miktarlarında 1.000.000 liranın, (III) sayılı tarife için ödenecek vergi miktarlarının hesaplanmasında ise 10.000 liranın altındaki tutarlar dikkate alınmaz. hükmüne yer verilmiştir.

26.12.2007
Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No:34)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(1) mükerrer 44 üncü maddesinde, belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu; konutlara ait çevre temizlik vergisinin, su tüketim miktarı esas alınmak suretiyle metreküp başına büyükşehirlerde 15 YKr, diğer yerlerde 12 YKr olarak hesaplanacağı; işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde % 25 artırımlı uygulanacağı; bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

26.12.2007
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:39)

1/1/2008 tarihinden itibaren Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin (b), (d) ve (e) bentlerinde yer alan istisna tutarları;

26.12.2007
Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:50)

488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 47 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(4) ile tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

26.12.2007
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:52)

Mükelleflerin 2008 yılına ait bina, arsa ve arazi vergi değerleri; 2007 yılı vergi değerlerinin, 2007 yılına ilişkin tespit edilen % 7,2"lik yeniden değerleme oranının yarısı olan % 3,6 (üç virgül altı) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

26.12.2007
Harclar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:55)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

26.12.2007
Harclar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (52) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

26.12.2007
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/30

25.12.2007 tarih ve 30 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; 24/12/2007 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, 25/12/2007 tarihinde gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden verilmiş olması halinde, bu beyannameler kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilecektir.

25.12.2007
2008 Yılı Vergi Takvimi

Güncel değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan "2008 Yılı Vergi Takvimi", beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla Türkiye genelinde tüm mükelleflerimizin kullanımlarına sunulmuştur. \r\n

25.12.2007
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video... 2008 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (BKK 2007/12965)

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2008 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Devlet Bakanlığının 12/11/2007 tarihli ve 4063 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu"nca 5/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25.12.2007
Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3

01/01/2008 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

25.12.2007
107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Kdv Uygulaması,Kdv Oran Uygulaması

24.12.2007
Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No: 59)

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 665, 683, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar ve

19.12.2007