slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Harclar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:55)

Bilindiği üzere, 492 sayılı Harçlar Kanununun 79 uncu maddesinde, Konsolosluk Harçları ile Türkiye Cumhuriyeti Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarının yaptıkları her türlü işlemlere ait harçların, Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilecek döviz kurlarına göre ve bu işlemlerle ilgili tarifelere ayrı ayrı veya birlikte emsal uygulanmak suretiyle hesap edilerek tahsil edileceği hüküm altına alınmıştır.

26.12.2007
Harclar Kanunu Genel Tebliği (Seri No:54)

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve (52) Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2008 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

26.12.2007
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/30

25.12.2007 tarih ve 30 seri nolu Vergi Usul Kanunu Sirküleri uyarınca; 24/12/2007 tarihinde otomasyonlu vergi dairelerine bağlı mükellefler tarafından verilemeyen beyannamelerin, 25/12/2007 tarihinde gerek elektronik ortamda, gerekse posta yoluyla veya vergi dairesine elden verilmiş olması halinde, bu beyannameler kanuni süresinde verilmiş beyanname olarak kabul edilecektir.

25.12.2007
2008 Yılı Vergi Takvimi

Güncel değişiklikler dikkate alınarak hazırlanan "2008 Yılı Vergi Takvimi", beyan ve ödeme dönemlerini kolayca takip edebilmeleri amacıyla Türkiye genelinde tüm mükelleflerimizin kullanımlarına sunulmuştur. \r\n

25.12.2007
Ticari İthalat Maksadı Dışında Yurt Dışından Getirilecek Renkli Televizyon, Siyah-Beyaz Televizyon, Radyo, Video... 2008 Yılı İçin Geçerli Olmak Üzere Listede Belirtilen Ücretlerin Alınması Hakkında Karar (BKK 2007/12965)

Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2008 yılı için geçerli olmak üzere ekli listede belirtilen ücretlerin alınması; Devlet Bakanlığının 12/11/2007 tarihli ve 4063 sayılı yazısı üzerine, 4/12/1984 tarihli ve 3093 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (b) bendine göre, Bakanlar Kurulu"nca 5/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25.12.2007
Karayolları Trafik Muayene İstasyonlarında Yapılacak Araç Muayenelerinde Alınacak Harçlar Hakkında Sirküler/3

01/01/2008 tarihinden itibaren trafik muayene istasyonlarınca alınacak muayene ücretleri bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

25.12.2007
107 Seri Nolu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğ Taslağı

Fason Olarak Yaptırılan Tekstil Ve Konfeksiyon İşlerinde Kdv Uygulaması,Kdv Oran Uygulaması

24.12.2007
Gümrük Genel Tebliği(Gümrük İşlemleri)(Seri No: 59)

4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi ile 31/5/2002 tarihli ve 24771 Mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 665, 683, 738 ve 748 inci maddelerinde yer alan ceza, kıymet, tutar ve

19.12.2007
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

22/6/2007 tarihli ve 26560 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

19.12.2007
Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11/6/1990 tarihli ve 20545 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Türkiye Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler ve Yeminli Malî Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinin 58 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

19.12.2007
Serbest muhasebeci malî müşavirler odaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

21/2/1990 tarihli ve 20440 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Serbest Muhasebeci Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

19.12.2007
Yeminli malî müşavirler odaları yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik

21/2/1990 tarih ve 20440 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yeminli Malî Müşavirler Odaları Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n b) Yıllık üye aidatları: Maktu ve nispi olarak iki şekilde tespit olunur.\r\n

19.12.2007
Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun Tasarısı

Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

18.12.2007
378 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Taslak)

VUKda yer alan ve 01.01.2008 Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere uygulanacak olan had ve miktarlar ı değişiyor...\r\n\r\n

17.12.2007
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2005/139 (5411 Sayılı Kanun Hk.)

5411 sayılı Bankacılık Yasası"nın 92. maddesinde,\r\n"Bu Kanun ile Kuruma verilen görevlerin gerektirdiği sürekli görev ve hizmetler, bankalar yeminli murakıpları ve yardımcıları, bankacılık uzman ve yardımcıları, hukuk uzman ve yardımcıları ile bilişim uzman ve yardımcılarından oluşan meslek personeli ve idari personel eliyle yürütülür. Kurumun her türlü personelinin bu Kanunun 84 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi hariç, diğer bentlerinde yer alan nitelikleri taşımaları zorunludur.\r\n

15.12.2007
Ticari Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:2)

Bu Tebliğin amacı geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen ticari kullanıma mahsus kara taşıtlarına uygulanacak işlemlere ilişkin usul ve esasları belirlemektir.\r\n

15.12.2007
Bandrollü Ürün Takip Sisteminde Yeni Yılda Bandrol Uyg. Hakkında Sirkü Taslağı Hazırlanmıştır.

Bilindiği gibi, 17.03.2007 tarih ve 26465 sayılı Resmi Gazetede 1 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği, 15.06.2007 tarihi ve 26553 sayılı Resmi Gazetede 2 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği ve 18.08.2007 tarih ve 26617 sayılı Resmi Gazetede 3 Seri No.lu Tütün mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği yayımlanmıştır. Bahsi geçen Tebliğlerde yer alan ürünlerin bandrol uygulaması ile ilgili olarak 20.09.2007 tarihinde 1. Seri No.lu Sirküler ve 25.10.2007 tarihinde 2. Seri No.lu Sirküler yayımlanmıştır. Bahsi geçen Tebliğlerde ve Sirkülerlerde düzenlenen tütün mamulleri ve alkollü içkilerde bandrol uygulaması ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur.

14.12.2007
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Persellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/12830)

15/6/2004 tarihli ve 2004/7513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14.12.2007
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan...

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.\r\n

13.12.2007
e-Fatura Sistemine yönelik çalışmalar için Gelir İdaresi Başkanlığı Grupları oluşturuyor"

Bilgi toplumu olma yolunda ciddi adımların atıldığı ülkemizde, elektronik fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, gelinen noktada ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek ülkemize en uygun elektronik fatura modelinin ortaya koyulması amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere Çalışma Grupları oluşturulmasını öngörmektedir.

12.12.2007
Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge"ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.\r\n

12.12.2007
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (5718 Sayılı)

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir.\r\n (2) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır. \r\n

12.12.2007
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 15 YTL, diğer ülkeler için de 25 YTL posta gideri alınması, tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığının Muhtelif Gelirler hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

12.12.2007
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

11.12.2007
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü basılı yayın ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitesi ve Bakanlık internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimini, basım-yayın usullerini, yayın kurullarının kurulmasını, çalışma esaslarını, görevlerini ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

11.12.2007