slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, özürlüler veri tabanı oluşturulmasına ve özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

21.07.2008
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin

21.07.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

18.07.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3 (TASLAK)

30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı alt bölümünün;\r\n\r\n

18.07.2008
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

18.07.2008
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

18.07.2008
Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretlerden Yapılan Tevkifatlara İlişkin Uygulama İç Genelgesi (2008/6)

Muhtasar beyanname verme zorunluluğu bulunmayanların, bilirkişi, resmi arabulucu ve tanıklara bu sıfatları dolayısıyla ödedikleri ücretler üzerinden tevkif ettikleri vergileri, yetki alanı içinde bulundukları vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içerisinde Genelge ekinde yer alan bildirimin düzenlenerek ödemeleri gerektiği, yapmış

16.07.2008
506, 1479, 2925 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Bağlanmış Olan Gelir ve/veya Aylıklarda Artış Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13882)

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklarda artış yapılmasına ilişkin ekli Karar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 207 sayılı yazısı üzerine,

16.07.2008
Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı

Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet ve/veya kapalı kasa kamyonet olarak gösterilen bu cinsteki taşıtların

16.07.2008
86 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı

Kambiyo işlemlerinde BSMV uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n

14.07.2008
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.\r\n

14.07.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.\r\n

14.07.2008
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37)

Tebliğ, tarımsal üretimde üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.\r\n

14.07.2008
İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi, (c) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ı) bendi yürürlükten

14.07.2008
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: İhracat 2008/12)

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir. \r\n\r\n a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden \r\n

14.07.2008
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

Tebliğde, Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 5766 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir. \r\n

14.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, Türkiyede kurulmuş sigorta, reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiyedeki teşkilatı ile emeklilik şirketleri tarafından sigortacılık ile emeklilik mevzuatı dahilinde

14.07.2008
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürülmesine ve kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak; Türkiyede kurulmuş sigorta ve reasürans

14.07.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:110

5766 sayılı Kanunun (12/e) maddesi ile KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılarak, serbest bölgedeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler ihracat istisnası

11.07.2008
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti... (BKK 2008/13860)

1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca

09.07.2008
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.\r\n

09.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.\r\n

09.07.2008
KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler

Dolaylı bir vergi olan katma değer vergisi (KDV)"nin en önemli özelliği, indirim mekanizmasına sahip olması, mal ve hizmetin üretim safhasından nihai tüketiciye kadar

08.07.2008
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği, Seri No:14

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.\r\n

08.07.2008
Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: 2008/1)

Tebliğin amacı, 29/1/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.\r\n

08.07.2008