slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği

İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur

29.07.2008
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ( 5786 Sayılı)

3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununun adı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu olarak, Kanunda geçen Maliye ve Gümrük Bakanlığı ibareleri Maliye Bakanlığı, Maliye ve Gümrük

29.07.2008
385 Seri No.Lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Taslak)

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendi ile Maliye Bakanlığı, mükellef ve meslek grupları itibariyle muhasebe usul ve esaslarını tespit etmeye, bu Kanuna göre tutulmakta olan defter ve belgeler ile bunlara ilaveten

29.07.2008
86 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliği

Söz konusu düzenleme ile kambiyo işlemlerinde BSMV uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n\r\n

29.07.2008
Motorlu Taşıtlar ve Römorklarının Kaplanmış Havalı (Pnömatik) Lastikleri İmalatının Uygulaması ile İlgili Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı; motorlu taşıtlar ve bunların römorklarında kullanılan kaplanmış havalı (pnömatik) lastiklerin karayolu yapısına ve trafik güvenliğine uyma zorunluluğunu yerine getirmek üzere, güvenlik

24.07.2008
Yargıtay 7. ve 10. Hukuk Dairelerine Ait Kararlar

Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı tarafından, sigortalıya ödenen geçici işgöremezlik ödeneğinin % 25ini oluşturan 127.916.666 TL (127,92 YTL)nin, 506 sayılı Yasanın

24.07.2008
268 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği(Taslak)

İşyeri ve konut kiralama işlemlerine ilişkin yapılacak tahsilat ve ödemelerin banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsikine ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

23.07.2008
Özel Hastaneler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özel hastaneler, faaliyet izin belgesinde kayıtlı olan hasta kabul ve tedavi ettiği uzmanlık dallarının gerektirdiği ve asgari sayıları ve nitelikleri EK-1"de belirtilen personeli, klinik ve laboratuvar uzmanlarını kadrolu olarak çalıştırmak zorundadırlar.

23.07.2008
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özet beyan eksikliklerinde uygulanacak ceza miktarları, eksikliğin tamamı üzerinden İthalat Rejim Kararı eki listelerde yer alan gümrük vergisi oranı dikkate alınmak

23.07.2008
Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5787 Sayılı Kanun)

Dış borcun tahsisi, Genel giderler, Hazine yatırım garantisi, Hibe, Para piyasası nakit işlemleri ile Proje tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddeye Dış imkan tanımından sonra gelmek üzere Diğer Hazine alacağı, Sivil toplum örgütü tanımından sonra gelmek üzere Stratejik ölçüt tanımı ilave edilmiştir.\r\n

23.07.2008
86 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği (Taslak)

Kambiyo işlemlerinde BSMV uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n

23.07.2008
Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesinin 45 No"lu "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel" Satırına İlişkin Açıklama

Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler.

23.07.2008
Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı (E.2006/4577) ve (E.2006/4576)

Yeminli mali müşavir olan ve Kasım 1998 döneminde elde ettiği serbest meslek gelirini eksik beyan ettiği ileri sürülen davacı adına takdir edilen matrah üzerinden resen salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisini; Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik sözleşmeleri,

22.07.2008
Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması (Rehber)

Vergi hatalarını düzeltme işlemlerinde düzeltmeye konu olmayan vergi uyuşmazlıkları, başlıca vergi hataları ve vergi hatalarının

21.07.2008
Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları (Rehber)

Vergi idaresince yapılan tarhiyatlarda mükelleflerin idari başvuru yollarından Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Üst Makamlara Başvuru gibi hakların ne şekilde kullanılabileceğine yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

21.07.2008
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar (BKK 2008/13903)

"İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/6/2008 tarihli ve 65934 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\n

21.07.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13902)

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 66966 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

21.07.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri: A Sıra No: l Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı alt bölümünün;\r\n

21.07.2008
Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, özürlüler veri tabanı oluşturulmasına ve özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

21.07.2008
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin

21.07.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

18.07.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3 (TASLAK)

30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı alt bölümünün;\r\n\r\n

18.07.2008
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

18.07.2008
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

18.07.2008
Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretlerden Yapılan Tevkifatlara İlişkin Uygulama İç Genelgesi (2008/6)

Muhtasar beyanname verme zorunluluğu bulunmayanların, bilirkişi, resmi arabulucu ve tanıklara bu sıfatları dolayısıyla ödedikleri ücretler üzerinden tevkif ettikleri vergileri, yetki alanı içinde bulundukları vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içerisinde Genelge ekinde yer alan bildirimin düzenlenerek ödemeleri gerektiği, yapmış

16.07.2008