slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3735

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 20/9/2012 tarihli ve 1007 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu"nca 20/9/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır

24.09.2012
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 7) TASLAK

7 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğ Taslağında; 31.5.2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununda yapılan değişikliklerin uygulanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiş olup, 1 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde değişiklikler yapılmıştır.\r\nBu Taslağın geliştirilmesi ve yayınlanmaya hazır hale getirilmesi için Başkanlığımızca çalışmalarımız devam etmekte olup; mevcut Taslakta yer alan konuların geliştirilmesi, değiştirilmesi veya katkıda bulunulması ile ilgili görüş ve önerilerinizi kozkan@gelirler.gov.tr e-posta adresine iletebilirsiniz.

12.09.2012
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3594

24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

12.09.2012
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 418)

Ba ve form Bs ile bildirim ödevlerine ilişkin açıklamalar ile yürürlükten kaldırılan tebliğler bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

10.09.2012
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3571

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesinde yer alan tevkifat nispetleri hakkındaki 12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/8/2012 tarihli ve 883 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 13/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

06.09.2012
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİ

Bu Tebliğin amacı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 11, 12, 80, 86, 88 ve 90 ıncı maddeleri ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda işveren yükümlülüklerine ilişkin uygulama esaslarını düzenlemektir.

02.09.2012
TİCARET ŞİRKETLERİNDE ANONİM ŞİRKET GENEL KURULLARI DIŞINDA ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK KURULLAR

Bu Tebliğin amacı; elektronik ortamda yapılacak yönetim kurulu, müdürler kurulu, ortaklar kurulu ve genel kurul toplantılarına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

29.08.2012
ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONİK GENEL KURUL SİSTEMİ HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, anonim şirketlerin genel kurullarına elektronik ortamda katılmaya, öneride bulunmaya, görüş açıklamaya ve oy kullanmaya imkan tanıyan elektronik genel kurul sisteminin kuruluşunu, işleyişini, teknik hususlar ile güvenlik kriterlerine ilişkin usul ve esaslarını belirlemektir.

29.08.2012
HALKA AÇIK OLMAYAN ANONİM ŞİRKETLERİN GENEL KURULLARINDA BİRİKİMLİ OY KULLANIMINA İLİŞKİN

Bu Tebliğin amacı, çoğunluğa sahip olmayan pay sahiplerinin, şirketin yönetim kuruluna üye seçtirebilmelerine imkan sağlayacak birikimli oy kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

29.08.2012
ANONİM ŞİRKETLERDE ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAK

Bu Yönetmeliğin amacı, anonim şirket genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esasların düzenlenmesidir.

28.08.2012
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN

Bu Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir.

28.08.2012
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA

Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret şirketlerinin denetime tabi işlemlerini belirlemek ve bu işlemlerin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin ilkeleri ve usulü düzenlemektir.

28.08.2012
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60)

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

28.08.2012
Gelir Vergisi Sirküleri/85 TASLAK

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

24.08.2012
120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

-İade için aranan diğer belgelerin tamamlanmış olması koşuluyla, iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacağı durumlarda, mahsuben iade talep edilmiş ise raporun olumlu gelmesi kaydıyla (rapor kısmen olumlu gelmiş ise olumlu gelen kısım itibarıyla) iade talep dilekçesinin verildiği, nakden iade talep edilmiş ise vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte,

23.08.2012
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

24 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme süreleri ise 28 Ağustos 2012Salı günü sonuna kadar

17.08.2012
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 24)

Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin2 (9.1.), (11.) ve (16.3.) bölümleri ile söz konusu Tebliğin ekindeki (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi Formlarında yer alan "%5" ibareleri "%25" olarak değiştirilmiştir.

17.08.2012
60 Seri No.lu KDV Sirkülerine İlişkin Duyuru

60 Seri No.lu KDV Sirküleri Gereği İnternet Vergi Dairesinden Alınacak Listelere ve KDV Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

16.08.2012
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/64

\r\nOtel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi Hakkında.

16.08.2012
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)"in "Kapsam" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafta yer alan "20 nci maddesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi" ibaresi eklenmiştir.

15.08.2012
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

09.08.2012
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 283)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 46 ncı maddelerinde değişiklik yapılmış, 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile de aynı Kanuna Geçici 80 inci ve 81 inci maddeler eklenmiştir. Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

27.07.2012
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

30.06.2012
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

30.06.2012
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3322

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

30.06.2012