slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
506, 1479, 2925 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Bağlanmış Olan Gelir ve/veya Aylıklarda Artış Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13882)

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklarda artış yapılmasına ilişkin ekli Karar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 207 sayılı yazısı üzerine,

16.07.2008
Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı

Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet ve/veya kapalı kasa kamyonet olarak gösterilen bu cinsteki taşıtların

16.07.2008
86 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı

Kambiyo işlemlerinde BSMV uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n

14.07.2008
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.\r\n

14.07.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.\r\n

14.07.2008
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37)

Tebliğ, tarımsal üretimde üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.\r\n

14.07.2008
İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi, (c) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ı) bendi yürürlükten

14.07.2008
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: İhracat 2008/12)

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir. \r\n\r\n a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden \r\n

14.07.2008
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

Tebliğde, Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 5766 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir. \r\n

14.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, Türkiyede kurulmuş sigorta, reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiyedeki teşkilatı ile emeklilik şirketleri tarafından sigortacılık ile emeklilik mevzuatı dahilinde

14.07.2008
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürülmesine ve kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak; Türkiyede kurulmuş sigorta ve reasürans

14.07.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:110

5766 sayılı Kanunun (12/e) maddesi ile KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılarak, serbest bölgedeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler ihracat istisnası

11.07.2008
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti... (BKK 2008/13860)

1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca

09.07.2008
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.\r\n

09.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.\r\n

09.07.2008
KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler

Dolaylı bir vergi olan katma değer vergisi (KDV)"nin en önemli özelliği, indirim mekanizmasına sahip olması, mal ve hizmetin üretim safhasından nihai tüketiciye kadar

08.07.2008
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği, Seri No:14

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.\r\n

08.07.2008
Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: 2008/1)

Tebliğin amacı, 29/1/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.\r\n

08.07.2008
(5782 Sayılı)Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMMde kabul edildi... Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle...\r\n\r\n

07.07.2008
Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, Seri No:3

28/8/2005 tarihli ve 25920 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 1 Seri No"lu Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) ile 23/6/2006 tarihli ve 26207 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 2 Seri No"lu Gümrük Genel Tebliği

03.07.2008
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (3) numaralı alt bendi ile birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (m) bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafı

02.07.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanana Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (BKK 2008/13835)

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.\r\n

02.07.2008
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

18/06/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının B. Uygulama Talimatı bölümüne aşağıdaki B.3. numaralı madde eklenmiştir.\r\n\r\n B.3. Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere \r\n

02.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/128, K: 2008/54 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli 1136 sayılı Kanun ile İlgili)

1136 sayılı Avukatlık Kanunu"nun, 13.1.2004 günlü, 5043 sayılı Yasa ile eklenen geçici 21. maddesinin Anayasa"nın 2., 5. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/116, K: 2008/74 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Kanun ile İlgili)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun 116. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ""ve sürücüsü tespit edilemeyen.." ile ""tescil plakalarına göre"" ibarelerinin, Anayasa"nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008