slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
G E N E L G E 2014/20

Adli Vaka ve Trafik Kazası İşlemleri

13.08.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 347)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 438)

7/4/2005 tarihli ve 25779 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 347)"nin 3 üncü bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

07.08.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 437)

15/6/2013 tarihli ve 28678 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 426)"nin 6 ncı bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

07.08.2014
KAYDİLEŞTİRİLEN SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN KAYITLARIN TUTULMASININ USUL VE ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ (II-13.1)

Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası işlemlerinin güvenli, hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi için, sermaye piyasası araçları ve bunlara ilişkin hakların Merkezi Kayıt Kuruluşu Anonim Şirketi tarafından kayden izlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

07.08.2014
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ/68

\r\n31.07.2014 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2014/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

26.07.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO:1"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO:35)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğine2 "16.3.5.2. (B) Cetvelindeki Mallar İçin Alınan Teminatın Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölümünden sonra gelmek üzere aşağıdaki "16.3.5.3. İmalatta Kullanılan Mallar İçin Erken Teminat Çözümü İşlemleri" alt başlıklı bölüm eklenmiştir.

24.07.2014
İMALATÇI-İHRACATÇILARIN, ŞEKERLİ MAMUL İHRACATI KARŞILIĞINDA C ŞEKERİ TALEPLERİNİN KARŞILANMASI ŞARTLARI VE UYGULAMA ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

23/2/2013 tarihli ve 28568 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İmalatçı-İhracatçıların, Şekerli Mamul İhracatı Karşılığında C Şekeri Taleplerinin Karşılanması Şartları ve Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

24.07.2014
TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 39

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Bilgilere İlişkin, Üzerinde Mutabık Kalınan Prosedürlerin Uygulanmasına Yönelik İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

22.07.2014
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /33

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

17.07.2014
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45)

Bilindiği üzere, 6527 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun(1) 5 ve 6 ncı maddeleri ile 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun(2) 96 ncı maddesinin (A) fıkrasına ikinci paragraf ve bu paragraf hükmünün uygulaması ile ilgili olarak geçici 7 nci madde ilave edilmiştir.

11.07.2014
ARA DÖNEM FİNANSAL BİLGİLERİN, İŞLETMENİN YILLIK FİNANSAL TABLOLARININ BAĞIMSIZ DENETİMİNİ YÜRÜTEN DENETÇİ TARAFINDAN SINIRLI BAĞIMSIZ DENETİMİ (SBDS 2410) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 38

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.07.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 436)

29/12/2013 tarihli ve 28866 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 431)"nin 8 inci maddesinde yer alan "1/7/2014" ibaresi "1/1/2015" olarak değiştirilmiştir.

30.06.2014
Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye"de faaliyet gösteren ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının yetkilendirilmesi ve faaliyetleri ile ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

27.06.2014
Ödeme Kuruluşları ve Elektronik Para Kuruluşlarının Bilgi Sistemlerinin Yönetimine ve Denetimine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşlarının Kanun kapsamındaki faaliyetlerinin ifasında kullandıkları bilgi sistemlerinin yönetimine ve yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları tarafından denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

27.06.2014
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 12)

Bu Tebliğin konusunu, malvarlıklarının dondurulması kararlarının gereğinin, 7/2/2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun) ve Yönetmelik hükümlerine uygun olarak nezdinde malvarlığı bulunduran ya da malvarlığı kaydı tutan kişi, kurum ve kuruluşlarca (uygulayıcılar) yerine getirilmesi ve dondurulan malvarlıklarının Başkanlıkça verilecek izin kapsamında Kanun hükümlerine uygun olarak yönetilmesine ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

21.06.2014
Harçlar Kanunu Sirküleri/14

\r\n2985 sayılı Toplu Konut Kanununun Ek 2 nci maddesi kapsamında kullandırılacak kredilerle ilgili ipotekler ile bu konutların tapuya tescilinde harç uygulaması.

20.06.2014
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/66

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin geçiş dönemi uygulamasına ilişkin tereddüt edilen hususlara ilişkin açıklamalar, bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

11.06.2014
BANKALAR VE KAMU İDARELERİ TARAFINDAN YAPILACAK OLAN SİGORTALILIK KONTROLÜ İLE KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINACAK BİLGİ VE BELGELERE DAİR TEBLİĞ

Bu Tebliğ, 6/12/2013 tarihli ve 28843 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bankalar ve Kamu İdareleri Tarafından Yapılacak Olan Sigortalılık Kontrolü ile Kurum ve Kuruluşlardan Bilgi ve Belgelerin Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 16 ncı maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

11.06.2014
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

05.06.2014
2014 Yılında Uygulanacak Asgari Ölçüde Arsa ve Arazi Metrekare Birim Değerleri Yayınlandı.

Bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespiti ile ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri 2013 yılında arsa-arazi takdir komisyonlarınca takdir edilmiştir.

26.05.2014
Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri /97

Ocak-Şubat-Mart 2014 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

15.05.2014
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği

Bu Tebliğin konusunu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddeleri ile 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun geçici 16 ncı ve 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 120 nci maddelerinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiler çerçevesinde bu ve diğer Kanunlarda yapılan düzenlemeler ile 3065 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalar oluşturmaktadır.

28.04.2014
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /32

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

25.04.2014
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /31

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

25.04.2014
ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ (BDS 805) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 36)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

24.04.2014