slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 72)

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

31.12.2013
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

31.12.2013
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57)

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

31.12.2013
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45)

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

31.12.2013
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 43)

Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.\r\n\r\n

31.12.2013
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 43

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

31.12.2013
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 10)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

31.12.2013
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1)

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31.12.2013
BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (BDS 450) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 15

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan "Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi" Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

31.12.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 29)

Özel Tüketim Vergisi Kanununun sözü edilen maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, Kararnamenin 3 üncü maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanması uygun görülmüş olup bu düzenlemenin uygulama usul ve esasları aşağıda belirlenmiştir.

31.12.2013
DIŞ TEYİTLER (BDS 505) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 18

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Dış Teyitler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

30.12.2013
BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI (BDS 500) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 16

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Kanıtları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

30.12.2013
HİZMET KURULUŞU KULLANAN BİR İŞLETMENİN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR (BDS 402) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 14

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan "Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar" Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

30.12.2013
İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE "ÖNEMLİ YANLIŞLIK" RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ (BDS 315) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 11

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İşletme ve Çevresini Tanımak Suretiyle "Önemli Yanlışlık" Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

30.12.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNİN PLANLANMASI (BDS 300) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 10

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

30.12.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 431)

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkânlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

30.12.2013
BİRLEŞME VE BÖLÜNME TEBLİĞİ (II-23.2)

Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca taraflardan en az birinin halka açık ortaklık olduğu birleşme ve bölünme işlemlerinde uyulacak usul ve esasları düzenlemektir.

28.12.2013
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11,75 olarak tespit edilmiştir

28.12.2013
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

Bu Tebliğin amacı,\r\n\r\na) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine,\r\n\r\nb) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine,\r\n\r\nilişkin usul ve esasları belirlemektir.

28.12.2013
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri / 3

13/02/2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinin, zaman içinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak revize edilmesi ihtiyacı doğmuş olup, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

26.12.2013
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

"3.3.4. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır."

24.12.2013
VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1)

Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

24.12.2013
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER (BDS 330) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 13

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

24.12.2013
BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK (BDS 320) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 12

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

24.12.2013
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)

Bu Tebliğin amacı;\r\n\r\na) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları,\r\n\r\nb) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkının kullanımı, ayrılma hakkının doğmadığı haller ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları,\r\n\r\nc) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esasları\r\n\r\nbelirlemektir.

24.12.2013