slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranlarının Tespiti

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %10,25, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11,75 olarak tespit edilmiştir

28.12.2013
KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEBLİĞİ (VII-128.6)

Bu Tebliğin amacı,\r\n\r\na) Ortaklıklar, yatırım kuruluşları, fon kurucuları ve Kurul tarafından belirlenen diğer kurum ve kuruluşların bilgi, belge ve açıklamalarının elektronik ortamda imzalanarak Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilmesine,\r\n\r\nb) Bağımsız denetim kuruluşlarınca düzenlenen bağımsız denetim raporlarının elektronik ortamda hazırlanarak imzalanmasına ve bağımsız denetimini yaptığı bildirim yükümlüsü ortaklık ve kuruluşlara elektronik ortamda iletilmesine,\r\n\r\nilişkin usul ve esasları belirlemektir.

28.12.2013
Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirküleri / 3

13/02/2007 tarih ve ÇVÖA/2007-1 sayılı Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları Sirkülerinin, zaman içinde meydana gelen gelişmelere bağlı olarak revize edilmesi ihtiyacı doğmuş olup, Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmaları uygulamaları kapsamında mukimlik, mukimlik belgesi düzenlemeye yetkili makamlar ve mukimlik belgesi başvurularına ilişkin açıklamalar bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

26.12.2013
ELEKTRONİK DEFTER GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)"NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

"3.3.4. Aylık dönem, sadece onaya sunulan ayın defter kayıtlarını ifade etmekte olup, önceki aylara ait kayıtları içermez. Hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde de elektronik defter tutmaya başlanabilir. Ancak hesap dönemi veya takvim yılı içerisinde elektronik defter tutmaya başlayanlar, başladıkları tarihi izleyen bir aylık süre içerisinde eski defterlerine kapanış tasdiki yaptıracaklardır."

24.12.2013
VEKALETEN OY KULLANILMASI VE ÇAĞRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLİĞİ (II-30.1)

Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların genel kurullarında vekaleten oy kullanılmasına, pay sahiplerine çağrıda bulunarak vekalet toplanmasına ve/veya oy sözleşmesi yapılmasına ilişkin ilke ve esasları düzenlemektir.

24.12.2013
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER (BDS 330) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 13

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Değerlendirilmiş Risklere Karşı Yapacağı İşler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

24.12.2013
BAĞIMSIZ DENETİMİN PLANLANMASI VE YÜRÜTÜLMESİNDE ÖNEMLİLİK (BDS 320) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 12

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Planlanması ve Yürütülmesinde Önemlilik Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

24.12.2013
ÖNEMLİ NİTELİKTEKİ İŞLEMLERE İLİŞKİN ORTAK ESASLAR VE AYRILMA HAKKI TEBLİĞİ (II-23.1)

Bu Tebliğin amacı;\r\n\r\na) Ortaklıkların önemli nitelikteki işlemleri, önemlilik ölçüsü de dahil olmak üzere bu nitelikteki işlemlerde bulunulabilmesi veya kararların alınabilmesi için uyulması zorunlu usul ve esasları,\r\n\r\nb) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin ayrılma hakkının kullanımı, ayrılma hakkının doğmadığı haller ve payları borsada işlem görmeyen ortaklıklarda ayrılma hakkı kullanım fiyatının hesaplanmasına ilişkin usul ve esasları,\r\n\r\nc) Önemli nitelikteki işlemlere ilişkin zorunlu pay alım teklifi yapılması ile ilgili usul ve esasları\r\n\r\nbelirlemektir.

24.12.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5585

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18.12.2013

18.12.2013
İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ (BDS 265) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 9

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

12.12.2013
ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM (BDS 260) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 8

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.12.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI (BDS 250) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 7

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.12.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 240) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 6

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.12.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 67

\r\nElektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

02.12.2013
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

"Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır."

02.12.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5595

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile \r\nBazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa \r\nEkli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim \r\nVergisinin Belirlenmesine Dair Karar\r\n\r\n

02.12.2013
GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/92

\r\nBireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması

28.11.2013
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı maddesinin "a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi" başlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer alan "30" ibareleri "10" olarak değiştirilmiştir.

28.11.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 14"TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 28)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 "7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

28.11.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 27)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

28.11.2013
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

\r\n\r\nBanka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende satışlarla ilgili yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerine dair usul ve esaslara yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

25.11.2013
VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI (SIRA NO: 430)

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

19.11.2013
BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ (BDS 230) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 5

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.11.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL (BDS 220) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 4

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.11.2013