slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:4)

Bilindiği üzere, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete"de

31.03.2008
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince

31.03.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: B, Sıra No:1

Bu Tebliğde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsiline ilişkin açıklamalar yer almaktadır. \r\n

25.03.2008
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 16 ncı

25.03.2008
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geçmiş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı

24.03.2008
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan üç yıl ibaresi

22.03.2008
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise, dokümanda teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı. \r\n

22.03.2008
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 numaralı alt

22.03.2008
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına... Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sinema sektörünün güçlenmesini teminen filmlerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarında desteklenmesi ile Bakanlıkça uygun görülen filmlerin yaptırılması veya satın alınmasına ilişkin giderler,\r\n

22.03.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafında yer alan %2si ibaresi

22.03.2008
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27/6/2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.\r\n

21.03.2008
Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile anılan maddenin üçüncü

21.03.2008
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No:35)

19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "Garantör" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

21.03.2008
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 1991/322/EEC ve 2000

20.03.2008
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/2)

Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 4,54, ABD doları için yüzde 2,59 ve Euro için yüzde 2,30"dur.\r\n

20.03.2008
Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Sınıflandırma: Deniz turizmi tesisleri dışındaki turizm işletme belgeli tesislerin asgari nitelikler, kapasite, fizikî özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi

19.03.2008
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2008/13349)

Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/2/2008 tarihli ve 2255 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 28/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

19.03.2008
Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/10/2005 tarihli ve 25982 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine sorumlu müdür tanımından sonra gelmek üzere sorumlu müdür yardımcısı tanımı eklenmiş

19.03.2008
Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 41)

Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların uyacakları esaslar ile bu ortaklıkların kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik esasları düzenlemektir. \r\n\r\n \r\n\r\n

19.03.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2003/52 (1475 Sayılı Kanun Hk.)

İş Kanunu"nun 13. maddesine göre iş akdi feshedilen, yaşlılık aylığına hak kazanmış davacıya çalıştığı kamu kuruluşlarındaki hizmet sürelerinin

19.03.2008
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (2008/1)

Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu"nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu"nun 06/03/2008 tarihli ve

19.03.2008
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci

19.03.2008
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 15.6.6 Bölümünün Yürütmesi Danıştay Tarafından Durdurulmuştur...

Avans kâr payı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak,

19.03.2008
Milli Emlak Genel Tebliği, (Sayı: 318)

27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili

15.03.2008
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (2008/1)

Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit

14.03.2008