slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13426)

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

07.04.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları

Nakit akış tablosu, raporlama döneminde nakit giriş kaynakları ve nakit harcanan kalemler ile raporlama tarihindeki nakit tutarını

07.04.2008
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.\r\n

07.04.2008
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin Ek-1"inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006

07.04.2008
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin Ek-1"inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006 tarihine

07.04.2008
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Temsilcilik: Yurtdışında kurulu bankaların bir temsilci tarafından sevk ve idare olunan Türkiye"deki irtibat bürolarını,

07.04.2008
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vadelerine bakılmaksızın stok değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanacak kasa, efektif deposu, Merkez

07.04.2008
Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emekli, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı

07.04.2008
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin başlığı Sağlık Karnesi verilmesi için gereken belgeler olarak değiştirilmiş

07.04.2008
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ, Anlaşmalar: (2008/1)

Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak kesin ve geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

04.04.2008
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 61)

Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu"nun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliği"nin 651 inci maddesi gereğince

04.04.2008
Tevsik Edici Belge Olarak Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formunun da Kabul Edilebileceğine İlişkin Genel Yazı

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, serbest bölgedeki

03.04.2008
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 56)

34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesi ikinci fıkrası

03.04.2008
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bakanlık, meslek kuruluşları, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde; hizmet içi eğitim seminerlerinin ve rehberlere yönelik

01.04.2008
Türkiyede Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı Türkiyede açılan temsilciliklerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

01.04.2008
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8)

1/3/2007 tarihli 26449 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri No: 6 sayılı Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına

31.03.2008
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliğ Taslağı

Ülkemizde Elektronik Fatura altyapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, başlangıç aşaması olarak tasarlanan Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı, kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur.

31.03.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:4)

Bilindiği üzere, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete"de

31.03.2008
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince

31.03.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: B, Sıra No:1

Bu Tebliğde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsiline ilişkin açıklamalar yer almaktadır. \r\n

25.03.2008
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 16 ncı

25.03.2008
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geçmiş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı

24.03.2008
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan üç yıl ibaresi

22.03.2008
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise, dokümanda teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı. \r\n

22.03.2008
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 numaralı alt

22.03.2008