slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 07/03/2008 Tarihli ve 2008/6 Sayılı Kararı

2797 sayılı Yargıtay Yasası"nın 17/1-b ve İç Yönetmeliğin 32. maddelerinde öngörülen hükümler gözetilerek dairelerden birisine yıl içinde

13.03.2008
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/3)

BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde

13.03.2008
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10)

Bu Tebliğin amacı, 04.11.1999 tarihli ve 23866 Sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve

13.03.2008
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun(5746)

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını

12.03.2008
İhracatçı Birliklerinin ve İhracatçılar Mesclisinin Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında BKK (2008/13346)

İhracatçı Birliklerinin 2008 yılının en geç Nisan ayında yapılması gereken

12.03.2008
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentalarına

12.03.2008
GİB, 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden Uygulamasına Açıklık Getirdi

Ancak, yapılan değişiklik neticesinde,

12.03.2008
Gelir Vergisi Sirküleri / 67

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işleri yapan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması

11.03.2008
Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, (İTG: 2008/1)

Türkiye Karasularında, iç sularında ve nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taşıyan veya Türk Boğazlarından geçen deniz taşıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden Gemi Acentelerinin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesidir

10.03.2008
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum,

08.03.2008
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

08.03.2008
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Tebliğin amacı, ihraççıların Sermaye Piyasası Kanunu"na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraççıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir.\r\n

08.03.2008
İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar

Bu Tebliğin amacı, ihraççıların Sermaye Piyasası Kanunu"na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraççıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir.\r\n

08.03.2008
Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri : XI No:28)

29/1/1989 tarih ve 20064 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri:XI No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

08.03.2008
Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No:40)

13.11.2001 tarih ve 24582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri:IV No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları

08.03.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:3)

Resmi Gazete"de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği"nde; 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 5 nci maddesine yönelik olarak kapsam,

05.03.2008
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No:99)

7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara

04.03.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre

04.03.2008
2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete"de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

08/05/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca 15/05/2004-15/07/2006 tarihleri arasında yapılan ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin 5736 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n\r\n

03.03.2008
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (BKK 2008/13252)

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2008 tarihli ve 1200 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34

03.03.2008
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Sirküleri 1

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında \r\n

03.03.2008
K.D.V.Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2008/1

26.02.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/4) bölümünde; bu Tebliğde belirtilen tevkifata tabi işlemlerde

29.02.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği(Sıra No: 1)

Resmi Gazete"de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliğinde; 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete"de

29.02.2008
K.D.V.Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2008/2

Hizmet ihracı ile bavul ticareti ve bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iade işlemlerinde döviz alım belgesinin aranıp aranmayacağı

29.02.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe işlemleri ile ilgili esas ve usulleri belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.\r\n

29.02.2008