slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.\r\n\r\n \r\n\r\n

18.06.2008
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.\r\n

18.06.2008
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.\r\n

18.06.2008
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

16.06.2008
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik gereğince her yılın Mart-Haziran döneminde kamuoyuna açıklanmakta olan borçlu işverenler listesi, 2008 yılı için yıl sonuna kadar açıklanabilir.\r\n

16.06.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2008/31)

Tebliğ ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri ekilişlerinin, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır, hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi, damızlık

13.06.2008
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13676)

Muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik eder.\r\n

13.06.2008
Tahsilat İç Genelgesi, Seri No:2008/1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesini düzenleyen 48 inci maddesi uyarınca yayımlanan ilgide kayıtlı genelgemiz ile motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı ile trafik para cezasından olan alacakların, tecil edilmeyeceği tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.\r\n\r\n

12.06.2008
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun

12.06.2008
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyelerinin, mevzuat uyarınca kendilerine yüklenen işlem ve hesapları denetleme görev

12.06.2008
Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/13694)

Ekli "Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu"nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

12.06.2008
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/5)

Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 4,39, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30"dur.\r\n

12.06.2008
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ"inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 100)

Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerin altına düşmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için şekli ve içeriği Kurulca belirlenen teminat mektubu veya nakit blokajı kullanılabilir. \r\n

12.06.2008
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 36)

19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (f) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.\r\n

12.06.2008
Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri

10.06.2008
5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan Amme, tazminat, inzıbati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını ibaresi Adli ve idari para cezalarını şeklinde değiştirilmiş

09.06.2008
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekeri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinin 25/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

09.06.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda

09.06.2008
(5763 Sayılı Kanun) Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap "

Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap "

04.06.2008
SGK Genelgesi 2008/50 (Taksitlendirmeler)

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası, Peşin veya Taksitle Ödenmesi...

04.06.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:383)

370 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa[3] göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına

04.06.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2007/92 (5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hk.)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 11. maddesi ile 19. maddesinin (a) ve (c) bentlerinin, Anayasa"nın 10., 13. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

04.06.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri /36

\r\nHekimlerin 01.06.2008 Tarihi İtibariyle POS Cihazını İşyerlerinde Bulundurmaları Ve Kullanılmaları Halinde Bu Cihazlarla Düzenlenen Belgeler "Serbest Meslek Makbuzu" Olarak Kabul Edilecektir. \r\n

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/35

2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/34

2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir.

30.05.2008