slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda

09.06.2008
(5763 Sayılı Kanun) Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap "

Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap "

04.06.2008
SGK Genelgesi 2008/50 (Taksitlendirmeler)

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası, Peşin veya Taksitle Ödenmesi...

04.06.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:383)

370 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa[3] göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına

04.06.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2007/92 (5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hk.)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 11. maddesi ile 19. maddesinin (a) ve (c) bentlerinin, Anayasa"nın 10., 13. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

04.06.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri /36

\r\nHekimlerin 01.06.2008 Tarihi İtibariyle POS Cihazını İşyerlerinde Bulundurmaları Ve Kullanılmaları Halinde Bu Cihazlarla Düzenlenen Belgeler "Serbest Meslek Makbuzu" Olarak Kabul Edilecektir. \r\n

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/35

2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/34

2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir.

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)

Uygulamada bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartlar, anlaşma yapılan lokanta veya restoran gibi hizmet işletmelerinde (anlaşmalı hizmet işletmeleri)

30.05.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre bankalarca altın, gümüş ve platin depo hesabı açılmasına,

29.05.2008
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No:1)

Tebliğin amacı ve kapsamı, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili düzenlemeler ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının

29.05.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)

\r\nHekimlerin POS Cihazlarını Bulundurma ve Kullanma Tarihinin 01.09.2008 Olarak Belirlenmesine ve Belge Düzenine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. \r\n

29.05.2008
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13653)

Ekli "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

29.05.2008
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere

29.05.2008
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde

29.05.2008
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5763 Sayılı)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.\r\n

29.05.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13695)

"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının

24.05.2008
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekli "Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması;

24.05.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ile Başbakanlık Hazine Müsteşarlığının 91-32/5 Sayılı Tebliğine İlişkin I-M Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Genelgesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Genelge (Sayı: 2008/4)

1 inci maddede sayılanlar dışında kalan döviz ve efektiflerin alım ve satımına ilişkin işlemler uluslararası piyasalardan alınacak

24.05.2008
SGK Genelgesi (2008/38) (2022 Sayılı Kanunun Ek 1 inci Maddesi Hk.)

07/07/2005 tarihli ve 25868 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5378 sayılı "Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" un 25 inci maddesiyle

19.05.2008
4207 Sayılı Kanun Hükümlerinin Uygulanması ile İlgili 2008/6 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

4207 sayılı Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun yürürlüğe konulmuş, 5727 sayılı Kanunla da; bir bölümü 19/5/2008 tarihinde

16.05.2008
Gübre İthaline İlişkin Tebliğ (İthalat : 2008/25)

Aşağıda gümrük tarife pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi,

16.05.2008
Kamu İhale Kanunu İle Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (Tasarı)

İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde

15.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/33

Elektronik ortamda alınan faturanın muhafaza ve ibrazı

15.05.2008
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

İstisna kapsamında yapılan ihaleler dahil 4734 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararları ile 4735 sayılı Kanun uyarınca verilen yasaklama kararlarında İhale

15.05.2008