slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hak. Karar(2008/13126)

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, ekli Listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (21.193) kişi, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar çerçevesinde, her halükârda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 2008 yılında, geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir.

01.02.2008
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Yarın (01 Şubat 2008) Başlıyor...

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi yarın (01 Şubat 2008) başlıyor. \r\nMükelleflerimiz 2007 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini, ŞUBAT ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine verebilirler. \r\n

31.01.2008
Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar(2008/13159)

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2008 yılında;\r\n a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2008, diğer yarısının 30/6/2008 tarihinde,\r\n

31.01.2008
Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/1)

8/10/2002 tarihli ve 24900 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğin EK1"inde yer alan Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulacak Bölgeler Listesine Bitlis: Merkez İlçe Bölgesi ibaresinden sonra gelmek üzere Bolu: Gerede İlçe Bölgesi ibaresi eklenmiştir.\r\n

30.01.2008
Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun meslekî eğitime ilişkin hükümleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre pratik meslek eğitiminin verildiği işyerlerinin, bu eğitimin verilmesine elverişli olup olmadığının belirlenmesine ve bu işyerlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

29.01.2008
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme... Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

25.01.2008
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

25.01.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/12/2009 tarihine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim edilecek kamyon, otobüs, çekici ve tanker cinsi araçların hurdaya ayırma işlemleri, Hurda İşletmesi Müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca da yerine getirilebilir.\r\n\r\n \r\n

25.01.2008
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife Ve Talimat

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

24.01.2008
Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/5/2006 tarihli ve 26172 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Tarım Sigortaları Havuzu Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

24.01.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (Iıı) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisine İlişkin Karar

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan mallara ilişkin asgari maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde yeniden tespit edilmiştir.\r\n

24.01.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SıraNo:380)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.\r\n

22.01.2008
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 17/1/2008 Tarihli ve 2452 Sayılı Kararı

Kurul Başkanlığının 16/1/2008 tarihli yazısı ekinde gönderilen 16/1/2008 tarih ve BDDK.UYII.130/136-800 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda; \r\n

22.01.2008
Kamu İhale Tebliği (No: 2008/1)

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun "Eşik Değerler ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi" başlıklı 67 nci maddesinde, "Bu Kanunda belirtilen eşik değerler ve parasal limitler bir önceki yılın Toptan Eşya Fiyat Endeksi esas alınarak Kamu İhale Kurumu tarafından güncellenir ve her yıl 1 Şubat tarihinden geçerli olmak üzere aynı tarihe kadar Resmi Gazetede ilan edilir. Ancak güncellemede bir milyon Türk Lirasının altındaki tutarlar dikkate alınmaz"." hükmü yer almaktadır. \r\n

22.01.2008
Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5727 Sayılı)

Bu Tebliğin amacı, ekonomik etkili gümrük rejimleri, nihai kullanım, basitleştirilmiş usul uygulamaları ve diğer gümrük işlemlerinin doğru olarak uygulanmasını sağlamak için yapılması gerekli tespit işlemlerinin belirlenmesi ile bu işlemlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir. \r\n

19.01.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Sermaye Yeterliliklerinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin mevcut yükümlülükleri ile potansiyel riskleri nedeniyle oluşabilecek zararlarına karşı yeterli miktarda özsermaye bulundurmalarının sağlanmasıdır.

19.01.2008
SGK Genelgesi, 2008/4 (2008 Yılı Gelir ve Aylık Artışları Hk.)

28/12/2007 tarih, 26740 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren 5724 sayılı "2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu"nun,

18.01.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/31

Meslek odaları ve birlikler, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname ve bildirimleri elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

17.01.2008
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun... Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Ceza... (2008)1)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu"nun 10 uncu Maddesinde düzenlenmiş olan idarî para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu"nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 377 Sıra No"lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde

16.01.2008
SGK Genelgesi (2008/6) (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisi Hk.)

01/01/2008- 31/12/2008 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi Ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük Ve Aylık Kazançların Alt Ve Üst Sınırları

15.01.2008
380 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

15.01.2008
Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2)

Bir sanayi işletmesinin sanayi siciline kayıt edilebilmesi için, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte üretim yerinin bulunduğu İl"in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü"ne müracaat edilmesi gerekmektedir.\r\n

12.01.2008
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır.\r\n

12.01.2008
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uçakta satış mağazalarının, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde istenilen kayıt düzenine ve 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bilgisayar sistemine, 1/7/2008 tarihine kadar geçmesi zorunludur.\r\n

12.01.2008
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen emeklilik gözetim merkezinin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir

12.01.2008