slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/31

Meslek odaları ve birlikler, işletme hesabı esasına göre defter tutan üyelerine ait beyanname ve bildirimleri elektronik ortamda gönderebileceklerdir.

17.01.2008
5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine ve 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun... Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Ceza... (2008)1)

5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu"nun 10 uncu Maddesinde düzenlenmiş olan idarî para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu"nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 17/11/2007 tarih ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 377 Sıra No"lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği"nde

16.01.2008
SGK Genelgesi (2008/6) (Prime Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları, İdari Para Cezaları ve Damga Vergisi Hk.)

01/01/2008- 31/12/2008 Tarihleri Arasında, Sigorta Primi, İşsizlik Sigortası Primi Ve Sosyal Güvenlik Destek Primine Esas Günlük Ve Aylık Kazançların Alt Ve Üst Sınırları

15.01.2008
380 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2007 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

15.01.2008
Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2008/2)

Bir sanayi işletmesinin sanayi siciline kayıt edilebilmesi için, aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte üretim yerinin bulunduğu İl"in Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü"ne müracaat edilmesi gerekmektedir.\r\n

12.01.2008
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bireysel emeklilik hesabındaki fon paylarından, katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı ile asgarî ücret tutarının çarpımına karşılık gelen birikim tutarı ve Kanunun 6 ncı maddesi kapsamında bireysel emeklilik sisteminden emekli olanlara yapılan yıllık gelir sigortası ödemelerinin aylık ödemeye isabet eden miktarının nafaka borçları hariç olmak üzere asgari ücret tutarına kadar olan kısmı haczedilemez, rehnedilemez, iflas masasına dahil edilemez. Bu fıkradaki hükümlerin uygulanmasında rehin, haciz veya iflas tarihinde geçerli brüt asgarî ücret tutarı esas alınır.\r\n

12.01.2008
Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uçakta satış mağazalarının, Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde istenilen kayıt düzenine ve 8 inci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen bilgisayar sistemine, 1/7/2008 tarihine kadar geçmesi zorunludur.\r\n

12.01.2008
Emeklilik Gözetim Merkezi Çalışma Esasları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminin güvenli ve etkin biçimde işletilmesini sağlamak ve katılımcıların hak ve menfaatlerini korumak üzere Müsteşarlıkça görevlendirilen emeklilik gözetim merkezinin çalışma esas ve usullerini düzenlemektir

12.01.2008
Gümrük Genel Tebliği Seri No:2de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Muafiyetler) Seri No:13)

18/2/2000 tarih ve 23968 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 2 Seri No"lu Gümrük Genel Tebliği"nin (Muafiyetler) 3 üncü maddesinin b bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

11.01.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:2)

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, ayrıntılı harcama programlarını hazırlar ve vize edilmek üzere Maliye Bakanlığına gönderir. Bütçe ödenekleri, Maliye Bakanlığınca belirlenecek esaslar çerçevesinde, nakit planlaması da dikkate alınarak vize edilen ayrıntılı harcama programları ve serbest bırakma oranlarına göre kullanılır.\r\n

11.01.2008
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Taslağı

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1) ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır.

10.01.2008
Çekle ödemelerin düzenlenmesi ve çek hamillerinin Korunması hakkında kanuna ilişkin Tebliğ( 2008/1)

Kısmen ve ya tamamen karşılığı bulunmayan çeklerde muhatap Bankanın ödeme sorumluluğu 435 YTLna çıkarılmıştır...

10.01.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:1)

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 212 nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 19/11/1986 tarih ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hükme bağlanmış bulunmaktadır.\r\n

10.01.2008
54 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği(Düzeltme)

26/12/2007 tarihli ve 26738 sayılı Resmî Gazete"de aslına uygun olarak yayımlanan, 54 Seri No.lu "Harçlar Kanunu Genel Tebliği"nin eki (2) Sayılı Tarife"nin dördüncü satırında "14.740,10 YTL"; (6) Sayılı Tarife"nin otuz dördüncü satırında "10,70 YTL" ve "53,60 YTL" şeklinde yer alan ibareler, Maliye Bakanlığının 4/1/2008 tarihli ve 1235 sayılı yazısı üzerine, sırasıyla "14.745,40 YTL", "12,50 YTL", "63,30 YTL" olarak düzeltilmiştir.\r\n\r\n \r\n

10.01.2008
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği (Sayı: 1)

Bilindiği üzere, 5018 sayılı Kanunun 49 ve geçici 3 üncü maddeleri gereğince Bakanlığımızca hazırlanarak Bakanlar Kurulu"nun 03/05/2005 tarihli ve 2005/8844 sayılı kararıyla kabul edilen Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 08/06/2005 tarihli ve 25839 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. \r\n

10.01.2008
379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği

379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre, İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçlarda sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, 3568 sayılı kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

05.01.2008
2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2008/1)

2872 sayılı Çevre Kanununun 20 nci maddesinde, kanuna aykırılık halinde uygulanacak idari para cezaları belirlenmiştir.\r\n\r\n Kanunlarında belirlenen idari para cezalarının her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında arttırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde yapılacak hesaplamalarda bir Türk Lirasının küsurunun dikkate alınmayacağı 20/2/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 7 nci fıkrasında yer almaktadır. \r\n\r\n

05.01.2008
8/2/2002 Tarihli ve 2002/3729 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13056)

8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

05.01.2008
Kurum Alacaklarının İcra Takip İşlemleri Genelge 2008-1

Kurum alacaklarının takip ve tahsil işlemlerinde karşılaşılan gecikmelerin önlenerek tahsilatın hızlandırılması, süresi içinde ödenmeyen Kurum alacaklarının otomatik olarak icra havuzuna aktarımı ve İcra Takip Haciz ve Satış Servislerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin 2007- 81 sayılı Genelge, 25.10.2007 tarihinde yayımlanarak uygulamaya konulmuştur.

04.01.2008
Sağlık Karnesi Uygulaması Genelge E 2007/96

"Sağlık Karnelerinin Yenilenmesi" konulu 28.03.2005 tarihli, 3-247 Ek sayılı genelge gereğince, sağlık yardımlarından yararlanan kimselerden;\r\na) Daha önce sağlık karnesi almış olup sağlık karnesinin reçete sayfalarının dolması nedeniyle yeniletmek isteyenlere yeni sağlık karnesi verilmemesi, \r\nb) İlk defa sağlık karnesi alacak olanlara ve sağlık karnesini kaybedenlere ya da okunamayacak durumda yıpranmış olanlara yeni sağlık karnesi Sigorta İl/Sigorta Müdürlüklerimizce verilmesi,\r\n

04.01.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 107)

Fason olarak yaptırılan tekstil ve konfeksiyon işlerinde tevkifat uygulamasından doğan KDV alacakları, münhasıran vergi inceleme raporu ile iade edilecektir. İade talebi, vergi incele raporunun vergi dairesine intikal ettiği tarih itibariyle geçerlilik kazanacaktır.\r\n \r\n

04.01.2008
379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

Hazırlanan 379 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı"nda; Kıymetli maden alım/satımında belge düzeni, Serbest meslek faaliyetinde bulunan hekimler (diş hekimleri ile veteriner hekimler dahil) tarafından kullanılacak kredi kartı okuyucuları, Anlaşmalı eczanelerce sosyal güvenlik kurumu adına düzenlenen faturalarda süre, İlaç satış mümessilleri tarafından taşınan promosyon ürünleri ile numune ilaçlarda sevk irsaliyesi düzenlenip düzenlenmeyeceği, 3568 sayılı kanununa göre yetki almış meslek mensuplarına ve avukatlık kanununa göre yetki verilen avukatlara uzlaşma görüşmelerinde ibraz etme zorunluluğu getirilen belgeler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

03.01.2008
193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103üncü Maddesinde Yer Alan Tutarlarla İlgili Karar (BKK 2007/13044)

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan tutarlarla ilgili ekli Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 25/12/2007 tarihli ve 114380 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun mükerrer 123 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 26/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.

01.01.2008
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2008 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Yürürlüğe Konulması ve 22/12/2006 Tarihli ve 2006/11437 Sayılı Kararnamenin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar(2007/13007)

Ekli "İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli"nin 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 22/12/2006 tarihli ve 2006/11437 sayılı Kararnamenin yürürlükten kaldırılması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 13/12/2007 tarihli ve 35281 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 18/12/2007 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

31.12.2007
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar (BKK 2007/13033)

Mal teslimleri ile hizmet ifalarına uygulanacak katma değer vergisi oranları; \r\n\r\n a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için, % 18\r\n\r\n b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 1\r\n\r\n c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, % 8\r\n\r\n olarak tespit edilmiştir.\r\n\r\n

31.12.2007