slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Belgeli İşletmelerin Uygulayacakları Fiyat Tarifelerinin Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Genel İlkeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)

Tebliğin amacı; 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 10 uncu maddesinde hüküm altına alınan belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanmasına ilişkin genel ilkelerin belirlenmesidir.\r\n

09.09.2008
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Araçların muayeneleri; Bakanlığa ait araç muayene istasyonlarında veya Bakanlıkça yetkilendirilmesi halinde işletici veya alt işleticilere ait araç muayene istasyonlarında veya seyyar muayene istasyonlarında yapılır.\r\n

09.09.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/2008 tarihli ve 26940 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

09.09.2008
Enerji Piyasasında Faaliyet Gösteren Gerçek ve Tüzel Kişilerin Bağımsız Denetim Kuruluşlarınca Denetlenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Denetimi yapacak bağımsız denetim kuruluşu denetlenenin yetkili karar organlarınca seçilir. Denetlenen aynı bağımsız denetim kuruluşunu birbirini izleyen azami 7

06.09.2008
Çevre Ölçüm ve Analizi Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı; çevre mevzuatı kapsamında her türlü izin, izleme ve denetimlere esas teşkil eden ölçüm ve analizleri yapacak, özel veya kamuya ait kurum ve kuruluş laboratuvarlarının yetkilendirilmesine ilişkin usul

05.09.2008
Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/14061)

"Etilen Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesi ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına

04.09.2008
Kredi Kartı Satış Cihazı (Pos) İle Yapılan Satışların Aylık Olarak İnternet Ortamında Sorgulanabilmesine İlişkin Açıklama

Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cıhazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları

03.09.2008
Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/5/2007 tarihli ve 26528 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının Kuruluşu Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci

03.09.2008
Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun uygulanması bakımından, hangi işlerin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacağ

03.09.2008
İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

21/12/1994 tarihli ve 22148 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İkrazatçılık Faaliyetleri Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde

03.09.2008
Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı

Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince

02.09.2008
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri / 10

Akaryakıt istasyonları dışında rafineri, tank, depo vb. yerlerden tankerlerle alınan ve müşterilerin depolarına boşaltılmak suretiyle gerçekleştirilen toplu akaryakıt satışlarında düzenlenecek belgeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

29.08.2008
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/19)

Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.\r\n

29.08.2008
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

28.08.2008
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

28.08.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008-32/36)

22/9/2006 tarih ve 26297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) fıkrası yürürlükten kaldırılmış

28.08.2008
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No:24)

12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete"de yayımlanan Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

27.08.2008
Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:35)

Bu Tebliğin amacı, varlık finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetleri ile varlığa dayalı menkul kıymetlerin Kurul kaydına alınmasına, ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. \r\n

27.08.2008
2008/13994 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekli "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/6/2008 tarihli ve 2297 sayılı yazısı üzerine, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu"nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n Ekli "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/6/2008 tarihli ve 2297 sayılı yazısı üzerine, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu"nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n

27.08.2008
SGK, SMMM ve YMMlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idari para cezalarının uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

26.08.2008
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun1 4751 sayılı Kanunla2 değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak

23.08.2008
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak paraların, barolar arasında dağıtımı ve harcanması ile bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

23.08.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 386)

Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde1 belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre almak isteyenlerin Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesini, elektronik beyanname göndermek için aracılık yetkisi almak isteyenlerin ise Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesini doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.\r\n

22.08.2008
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şirkete veya iştirake ait menkul ve gayrımenkullerin satışında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.\r\n

22.08.2008
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Bu Tebliğin amacı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kapsamda yer alan kamu kurum, kurul, üst kurul, kuruluş ve idarelerinin nakit kaynaklarının izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.\r\n

22.08.2008