slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Anayasa Mahkemesinin E: 2006/78, K: 2008/84 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 sayılı Kanun ile İlgili)

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un 4822 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin beşinci ve son fıkralarının Anayasa"nın 9. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/47, K: 2008/96 Sayılı Kararı (24/4/1969 Tarihli ve 1163 sayılı Kanun ile İlgili)

24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu"nun 5146 sayılı Yasa"nın 2. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin Anayasa"nın 2., 11., 90. ve 171. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.\r\n

01.07.2008
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyeliği ile Levhaya ilişkin işlemlere;

01.07.2008
Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İmalatçı ya da ithalatçı: Beşeri tıbbi ürünlerin imalat ya da ithalat yetkisini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel kişiyi,\r\n

01.07.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 3 (DMS 3) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler ve Hatalar

Bu Standardın amacı; muhasebe politikalarının belirlenmesi ve belirlenen bu politikaların uygulanma yönteminin tespiti, muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalarda yapılan düzeltmelere yönelik temel ilke ve esasların açıklanmasıdır.

01.07.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 384

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.

30.06.2008
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, birlik bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun faaliyetlerine ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.\r\n

28.06.2008
Orta Vadeli Program (2008/2011) (BKK 2008/13834)ari ve Adli Para Cezalarında Takip Usulü

Kamu mali yönetiminde yapılan reform kapsamında yeni bir politika belgesi olarak ortaya konulan Orta Vadeli Programın dördüncüsü hazırlanmış bulunmaktadır.

28.06.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No:2

06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6183 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmış ve Kanuna bazı maddeler eklenmiştir. \r\n\r\n

27.06.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: B, Sıra No:3

5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

27.06.2008
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ"in Algoritmalar ve Parametreler başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

26.06.2008
Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2008/ 13761)

Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 26/5/2008 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 26/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. \r\n\r\n \r\n\r\n

24.06.2008
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 267

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla1 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. \r\n\r\n

24.06.2008
Gelir Vergisi Sirküleri Seri No: 69

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi uygulaması

23.06.2008
Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, sigortacılığın geliştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme yapılması ve gerektiğinde sigorta tarife ve talimatlarının hazırlanması gibi konularda teknik yardım alınması için kurulan ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esasları ile

23.06.2008
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı sigorta eksperlerinin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, eksperlerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, belge ve kayıt düzeni ile yapamayacakları işlere ilişkin usul ve esasları kapsar.\r\n

23.06.2008
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren konseylerin çalışma

23.06.2008
Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/33)

EBK kombinalarınca, hayvanların kesimini müteakip 3 nüsha olarak hazırlanan listeleri ve sıcak tartı cetvelleri (Ek-1) her ayın on, yirmi, yirmisekiz, otuz ve otuzbirinci

21.06.2008
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

21.06.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

21.06.2008
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bölgeden yurt dışına veya yurt içine satılan malın herhangi bir nedenle geri getirilmesi veya bölgeye yurt dışından veya yurt içinden getirilen bir malın evsafına

20.06.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13762)

Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

20.06.2008
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Seri No:1 (Taslak)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik

18.06.2008
Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 267

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla[1] 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. \r\n\r\n

18.06.2008
(Gelir İdaresi Başkanlığı )Yurtdışı Çıkış Tahdidine İlişkin Duyuru

Bazı basın organlarında "yurt dışına çıkış yasağı" ile ilgili olarak yazılan haber ve köşe yazılarına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

18.06.2008