slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/33)

EBK kombinalarınca, hayvanların kesimini müteakip 3 nüsha olarak hazırlanan listeleri ve sıcak tartı cetvelleri (Ek-1) her ayın on, yirmi, yirmisekiz, otuz ve otuzbirinci

21.06.2008
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

21.06.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

21.06.2008
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bölgeden yurt dışına veya yurt içine satılan malın herhangi bir nedenle geri getirilmesi veya bölgeye yurt dışından veya yurt içinden getirilen bir malın evsafına

20.06.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13762)

Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

20.06.2008
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Seri No:1 (Taslak)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik

18.06.2008
Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 267

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla[1] 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. \r\n\r\n

18.06.2008
(Gelir İdaresi Başkanlığı )Yurtdışı Çıkış Tahdidine İlişkin Duyuru

Bazı basın organlarında "yurt dışına çıkış yasağı" ile ilgili olarak yazılan haber ve köşe yazılarına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

18.06.2008
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.\r\n\r\n \r\n\r\n

18.06.2008
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.\r\n

18.06.2008
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.\r\n

18.06.2008
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

16.06.2008
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik gereğince her yılın Mart-Haziran döneminde kamuoyuna açıklanmakta olan borçlu işverenler listesi, 2008 yılı için yıl sonuna kadar açıklanabilir.\r\n

16.06.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2008/31)

Tebliğ ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri ekilişlerinin, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır, hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi, damızlık

13.06.2008
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13676)

Muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik eder.\r\n

13.06.2008
Tahsilat İç Genelgesi, Seri No:2008/1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesini düzenleyen 48 inci maddesi uyarınca yayımlanan ilgide kayıtlı genelgemiz ile motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı ile trafik para cezasından olan alacakların, tecil edilmeyeceği tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.\r\n\r\n

12.06.2008
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun

12.06.2008
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyelerinin, mevzuat uyarınca kendilerine yüklenen işlem ve hesapları denetleme görev

12.06.2008
Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/13694)

Ekli "Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu"nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

12.06.2008
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/5)

Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 4,39, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30"dur.\r\n

12.06.2008
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ"inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 100)

Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerin altına düşmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için şekli ve içeriği Kurulca belirlenen teminat mektubu veya nakit blokajı kullanılabilir. \r\n

12.06.2008
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 36)

19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (f) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.\r\n

12.06.2008
Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri

10.06.2008
5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan Amme, tazminat, inzıbati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını ibaresi Adli ve idari para cezalarını şeklinde değiştirilmiş

09.06.2008
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekeri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinin 25/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

09.06.2008