slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n


18 Temmuz 2008 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 26940

YÖNETMELİK

             İçişleri Bakanlığından:

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "c) Bu araçların tescilini yapan tescil kuruluşları, tescil işlemini takip eden onbeş iş günü içerisinde, Gümrük Trafik Şahadetnamesini tanzim eden gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı olarak veya elektronik ortamda tescilin yapıldığına dair bilgi verir."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 30 – Tescil işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

             a) Araçların tescilleri, araç sahipleri veya kanuni vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin ibrazı zorunlu belgelerle birlikte trafik tescil şube veya bürolarına müracaat etmeleri suretiyle yapılır.

             b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek: 3)'teki "Araç Tescil Belgesi"nin "(Y.5) Onaylayan" bölümü, belgeyi kontrol eden ve onaylayan görevli tarafından sicil numarası yazılmak suretiyle imzalanır ve belge araç sahibine veya kanuni vekiline veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişiye verilir. Belgede yer alan bütün bilgiler silinti ve kazıntı olmaksızın bilgisayar ortamında doldurulur. Düzenleme sırasında herhangi bir nedenle iptali gereken belgeler, iptal gerekçesi ve seri numarası belirtilerek bir tutanakla tespit edilir ve muhasebe birimlerine teslim edilir.

             c) İlk defa tescili yapılan her araca bir tescil plakası tahsis edilir. Satış, devir veya diğer işlemlerde plaka numarası değiştirilmez, daha önce düzenlenerek bir önceki araç sahibine verilmiş olan motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları yeni sahibine devredilir. Can ve mal güvenliğinin gerekli kıldığı hallerde mülki amirin talebi ve İçişleri Bakanının onayı ile tescil plaka numarası değiştirilebilir.

             Diplomatik ve konsüler muafiyeti bulunan kişilere ait araçlar ile çeşitli nedenlerle ülkemizde bulunan yabancı kişilere ait araçların vatandaşlarımıza satış ve devir yapılması, ayrıca Ulaşım Koordinasyon Merkezleri ve İl veya İlçe Trafik Komisyonlarınca karar alınmak suretiyle belirlenen harf gruplarının tahsis edildiği tescil plakası ile ticari amaçla çalışan araçların kullanım amacının değişmesi halinde, bu araçlara varsa eski tescil plaka numarası yoksa bu Yönetmeliğin 56/b ve 57/a maddeleri hükümleri doğrultusunda tescil plaka numarası tahsis edilir. Buna dair esas ve usuller Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

             ç) Emniyet Genel Müdürlüğünce araçlara ait bilgiler, manyetik veya elektronik ortamda Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilir.

             d) Tescili yapılarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek: 4)'teki trafik belgesi verilen ve müracaat formu bilgisi Milli Savunma Bakanlığı Seferberlik Dairesi Başkanlığına gönderilen araçlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına elverişli olanlara sefer görev emri verilir. Sefer görev emri verilen araçlara Türk Silahlı Kuvvetleri Motorlu Kara Nakil Araçları Sefer Görev Emri (ARAÇ SEF. 3) (Ek: 5) 4 suret olarak Milli Savunma Bakanlığınca tanzim edilir. Milli Müdafaa Mükellefiyeti Komisyon kararı alınmak ve araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere mülki makamlara gönderilir. Mülki idare makamlarınca da sefer görev emirleri araç sahiplerine tebliğ edilmek üzere trafik tescil şube ve bürolarına gönderilir. Sefer görev emirleri için 2941 sayılı Seferberlik ve Savaş Hali Kanunu ile 24/5/1990 tarihli ve 90/500 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Seferberlik ve Savaş Hali Tüzüğü ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

             e) Sefer görev emirlerine tabi araçlara, trafik tescil şube veya bürolarınca yapılacak işlemler bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek: 5)'teki talimata göre yapılır.

             f) Tescili yapılan araçlar ve sahiplerine ilişkin bilgiler ile sonradan araç üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler trafik tescil kuruluşlarınca derhal bilgisayar ortamına aktarılır. Ayrıca, yapılan işlem ve değişikliğe dair bilgi ve belgelerden Emniyet Genel Müdürlüğünce gerekli görülenler tescil dosyasına konulmak üzere aracın kaydının bulunduğu tescil kuruluşuna posta veya elektronik ortamda gönderilir.

             g) Tescil edilen araçlara ve sahiplerine ilişkin bilgiler ile sonradan araç üzerinde yapılan her türlü işlem ve değişiklikler, en geç onbeş iş günü içinde ilgili vergi dairesine yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

             ğ) Tescil plakalarında, işlemi yapan tescil kuruluşu ile plaka basım işlemini gerçekleştiren kuruluşun mühürleri bulunur.

             h) Aracın geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının bulunması zorunludur.

             ı) Gerçek kişiler adına yapılacak araç tescillerinde Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi’ndeki adres kayıtları esas alınır.

             i) Tüzel kişiler veya yabancılar adına yapılacak araç tescillerinde istenilecek bilgi ve belgeler ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

             j) Ambulans ve acil sağlık araçlarının tescillerinde il sağlık müdürlüğünün ambulans/acil sağlık aracı uygunluk yazısının ibraz edilmesi zorunludur.

             k) Ülkemizde belirli bir süre kullanıldıktan sonra tekrar yurt dışına çıkarılmak üzere geçici ithal yoluyla getirilenler hariç olmak üzere, direksiyonu sağda olan araçların tescili yapılmaz.

             Araçlar üzerinde meydana gelebilecek teknik veya hukuki değişikliklerin aracın tescil kaydı üzerine ilgili kurum veya kuruluşlar tarafından elektronik ortamda doğrudan işlenebilmesi için bu kurum veya kuruluşlara Emniyet Genel Müdürlüğünce yetki verilebilir."

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 31 – İlk defa tescili yapılacak araçların tescil işlemi, sahiplerinin ikametlerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil şube veya bürosunda yapılır. Ancak, büyükşehir belediye sınırları içerisinde ikameti bulunanlar, araçlarını büyükşehir sınırları içerisindeki herhangi bir trafik tescil kuruluşunda tescil ettirebilirler. Kamu kurum ve kuruluşlarınca finansal kiralama yoluyla kiralanan ve ilk defa tescili yapılacak araçlar, kiracının bulunduğu yerin tescil kuruluşunda da tescil ettirilebilir.

             Araçların ilk tescilleri, araç sahipleri veya kanuni vekillerince veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerce ibrazı mecburi belgeleri göstererek üzerindeki bilgiler tam, okunaklı, örneğine uygun olarak doldurulmuş, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan (Ek: 1)'deki "Araç Trafik Tescil Müracaat ve İşlem Formu"nun trafik tescil şube veya bürolarında yetkili memurun önünde imzalanması suretiyle yapılır.

             Müracaat sırasında sahiplik belgesi, uygunluk belgesi, zorunlu mali sorumluluk sigortası poliçesi ile özel tüketim vergisi ödeme belgesinin aslının ibraz edilmesi zorunludur. Ancak, bu belgelere ait bilgilerin trafik tescil kuruluşlarınca, ilgili kurum veya kuruluşlardan elektronik ortamda alınabilmesi halinde, ibraz zorunluluğu aranmaz.

             Araç sahibince beyan edilen bilgilerden araca ait olanlar ibraz edilen belgelerle, kişiye ait olanlar ise nüfus hüviyet cüzdanı ile Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi kayıtlarından karşılaştırılarak yetkili memurca tasdik edilir.

             İbraz edilen araca ait belgelere "............... plakaya tescil yapılmıştır" kaşesi vurulur ve bu belgeler muhafaza edilmek üzere araç sahibine iade edilir.

             Üzerinde teknik değişiklik yapılmış veya yaşı itibariyle bu Yönetmeliğin 67 nci maddesinde belirtilen ilk muayene süresini geçirmiş araçların muayenesinin yaptırılması zorunludur.

             Araca ve tesciline dair bilgiler Emniyet Genel Müdürlüğünce elektronik ortamda tutulur. Ayrıca, tescile dair müracaat formu (Ek: 1) ve gerekli diğer belgelerin saklanacağı dosya oluşturularak, tescil plaka numarasına göre arşivlenir."

             MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 32 – Tescil belgesi, aracın teknik özelliklerini, kayıtlı olduğu trafik tescil kuruluşunu ve sahibine ilişkin bilgileri ihtiva eden ve trafik tescil şube veya büroları tarafından düzenlenen belgedir.

             Aracın başkasına satışı veya devri, hurdaya çıkarılması, üzerinde teknik değişiklik yapılması ve kullanım amacının değişmesi hallerinde aşağıdaki hükümler saklı kalmak üzere tescil belgesi geçersiz sayılır.

             a) Üzerinde renk ve teknik değişiklik yapılan veya kullanım amacı değiştirilen araçlara ait tescil belgeleri, sahiplerinin gerekli uygunluğu sağlamaları bakımından Karayolları Trafik Kanununun 32 nci maddesinin birinci fıkrası gereğince 30 gün süre ile geçerliliğini korur.

             b) Hurdaya çıkarılan araçların "hurdaya çıkarılmıştır" şerhi konularak sahiplerine verilen tescil belgeleri, araçların hurda olarak satışlarında sahiplik belgesi olarak kullanılır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 36 – Resmi araçların satış ve devirleri ait oldukları kurum veya kuruluşun tabi oldukları mevzuata göre; diğer araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak, trafik tescil şube veya bürolarındaki ilgili memurlar tarafından siciline işlenmek suretiyle yapılır. Trafik tescil şube veya büroları dışında yapılan her türlü satış ve devirler geçersizdir.

             Motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu olan veya üzerinde haciz, rehin, tedbir gibi satışa engel durumu olan araçların satış ve devir işlemi yapılmaz.

             Satış ve devir işlemlerinin yapılmasında aşağıdaki usul ve esaslar uygulanır;

             a) Araçların satış ve devirleri, satıcı ve alıcı veya kanuni vekillerinin veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin araca ait tescil belgesi ve nüfus cüzdanı ile birlikte trafik tescil şube veya bürolarına müracaat etmeleri suretiyle yapılır. Tescil belgesindeki araca ait bilgiler bilgisayar kayıtlarından, satıcı ve alıcı ile varsa vekillere ait bilgiler Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Kimlik Paylaşım Sisteminden kontrol edilir. Belgeler ile kayıtlar arasında farklılık görülmesi halinde, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre hareket edilir. Tüzel kişilere ve yabancılara ait bilgi ve belgeler ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir.

             b) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan ve elektronik ortamda oluşturularak tanzim edilen (Ek: 42 A ve B)'deki "Araç Alım Satım Belgesi" satıcı ve alıcı veya kanuni vekilleri veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişiler tarafından imzalanır ve satış işlemini yapan görevli tarafından onaylandıktan sonra taraflara birer sureti verilir, bir sureti de satış işlemini gerçekleştiren trafik tescil kuruluşunca saklanır. Satış ve devir işlemi tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşu dışında başka bir trafik tescil kuruluşunca yapılmış ise, belgenin bir sureti tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşuna gönderilir. 

             c) Satış ve devir işlemi sonunda önceki tescil belgesi iptal edilerek, araç alım satım belgesi ile birlikte işlemi yapan trafik tescil kuruluşunca saklanır.

             Tescil edilmediğinden tescil belgesi bulunmayan araçların satın alma veya gümrükten çekme tarihinden itibaren üç ay içinde satış ve devirleri, sahiplik belgeleri esas alınarak noterlerce yapılır. Satış işlemi ve tarihi sahiplik belgesine işlenerek tasdik edilir. Bu satışlar hakkında trafik tescil kuruluşuna bilgi verilmez."

             MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 37 – Tescilli araçların alıcı adına tescil işlemi, aracın satış ve devir işleminin gerçekleştirildiği trafik tescil şube veya bürosunca satış işlemi ile aynı anda yapılır. Aracın satış ve devrini gerçekleştiren trafik tescil şube veya bürosunca;

             a) (Ek: 43 A ve B)’deki "Araç Tescil İşlem Formu", elektronik ortamda düzenlenerek, alıcı veya kanuni vekili veya kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişi tarafından yetkili tescil memurunun önünde imzalanır ve tescil işlemini yapan görevli tarafından onaylanır ve saklanır.

             b) Tescil işlemi aracın elektronik ortamdaki tescil kayıtlarına işlenerek, alıcı adına tescili gerçekleştirilir.

             c) Aracın alıcı adına tesciline ilişkin bilgiler, aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube veya bürolarına elektronik ortamda gönderilir.

             Haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satışı yapılan araçların satış tutanağının bir örneği aracın kayıtlı olduğu trafik tescil şube veya bürolarına üç iş günü içerisinde gönderilir.

             Tescilli araçları; trafik tescil şube veya büroları haricindeki kamu kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen satış belgesi veya haciz, müsadere, zapt, buluntu, trafikten men gibi nedenlerle; icra müdürlükleri, vergi dairesi müdürlükleri, milli emlak müdürlükleri ile diğer yetkili kamu kurum veya kuruluşlarınca yapılan araç satışlarına ilişkin düzenlenen satış belgesi ile satın alanların, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak trafik tescil şube veya bürolarından bir ay içerisinde adlarına tescil belgesi almaları zorunlu olup, alıcıların bir ay içerisinde tescil belgesi almamaları halinde, aracın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşu tarafından satış tarihi itibariyle alıcısı adına resen tescil işlemi yapılır.

             1/8/2008 tarihinden önce noter satış sözleşmesi ile satılan,  ancak alıcısı tarafından bir ay içerisinde tescil belgesi alınmayan aracın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil kuruluşu tarafından, satıcının müracaatı üzerine satış tarihi itibariyle alıcısı adına resen tescil işlemi yapılır.

             Varsa araca ait sefer görev emri pusulası yeni sahibine tebliğ edilir.

             İlk iktisabında özel tüketim vergisi istisnası uygulanmış olan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde (veraset yoluyla intikaller hariç) istisnadan yararlananlar dışındakilerce iktisabı halinde veya ilk iktisabı yapılan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren beş yıl içinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki araçlara dönüştürülmesi durumunda, vergi dairesince düzenlenen Özel Tüketim Vergisi Ödeme Belgesi ibraz edilir.

             Aracın muayene süresi dolmamış ise tekrar muayenesi istenmez. Ancak, araç üzerinde teknik değişiklik yapılmış ise, bu değişikliğe ait belgelerin ibrazı ve aracın muayenesinin yeniden yaptırılması zorunludur."

             MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 39 – Araçlar;

             a) Sahiplerinin veya kanuni vekillerinin veya tüzel kişiliklerce yetkilendirilen kişilerin dilekçesi üzerine,

             b) Eskime veya yıpranma nedeni ile trafik emniyeti bakımından tehlikeli olduklarının tespiti halinde, muayene istasyonlarının talebi üzerine,

             ilgili vergi dairesinden borcunun bulunmadığına dair ilişik kesme belgesinin ibrazı ve kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhler bulunmaması halinde muayeneye tabi tutulmadan hurdaya çıkarılır.

             Tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" şerhi konularak tescil belgesi sahiplerine geri verilir, motorlu araç trafik belgesi ile tescil plakaları geri alınarak iptal edilir.

             Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar, onarımla yenilenseler bile tescil edilemezler. Ancak, kullanılabilir durumdaki motoru ve diğer parçaları, başka araçlarda kullanılabilir. Bunlardan gerekli görülenler aracın kayıtlarına işlenir. Bu araçların tescile esas müracaat formuna ve bilgisayar kayıtlarına hurdaya çıkarıldıklarına dair gerekli kayıt düşülür ve tescil dosyaları iki yıl sonra imha edilir. Tescil plakaları bu sürenin sonunda başka araçlara tahsis edilebilir.

             Hurdaya ayırma işlemleri herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunda yaptırılabilir.

             Hurdaya ayrılan taşıtlarla ilgili bilgiler trafik tescil şube veya bürolarınca elektronik ortama aktarılır ve durum yazılı olarak ilgili vergi dairesine veya elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilir.

             Bir araca ait tescil bilgilerinin, çalıntı bir araç üzerinde kullanıldığının tespiti üzerine çalınan aracın hak sahibine iade edilmesi ve tescil bilgileri kullanılan bu aracın fiziki olarak bir kısmının veya tamamının bulunamaması halinde, sahiplerinin olayı belgeleyen ilgili zabıta veya adli makamlardan alınmış belge ile müracaatı üzerine, bilgileri kullanılan bu araç durumun tespit tarihi itibariyle hurdaya çıkarılır. Ancak, ilgili vergi dairesinden alınmış hurdaya ayrılmasında sakınca bulunmadığına dair belgenin ibrazı ve araç kayıtlarında haciz, rehin, tedbir gibi şerhler bulunmaması zorunludur."

             MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 40 ıncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Hurdaya çıkarılan, satılan veya devredilen resmi taşıtlar

             MADDE 40 – Ekonomik ömrünü doldurma ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmaması nedenleriyle, gerek kamu kurum veya kuruluşları gerekse Maliye Bakanlığınca satışı yapılacak olan resmi taşıtların satışı yapılmadan önce, taşıtın maliki olan kurum tarafından trafik tescil şube veya bürolarında trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi yaptırılması zorunludur.

             Trafikten çekme veya hurdaya ayırma işlemi için; 237 sayılı Taşıt Kanununun 13 üncü maddesi gereğince düzenlenen, taşıtın hizmet dışı bırakıldığını gösteren raporun eklendiği bir yazı ile trafik tescil şube veya bürolarına müracaat edilir.

             Rapordaki kayıtlara ve talebe göre;

             a) Tescil belgesine "hurdaya çıkarılmıştır" kaydı konulur ve bu durum bilgisayar kayıtlarına işlenir. Hurdaya ayrılmış olan taşıtlar tamir edilmiş olsalar dahi yeniden tescil edilemezler.

             b) Ekonomik ömrünü doldurduğundan ya da tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamasından dolayı satışı öngörülen taşıtlar için trafikten çekme işlemi yapılır. Bu taşıtlar; muayenesi yaptırılmak ve tescil için gerekli diğer belgeler de istenilmek suretiyle, satış işlemini yapan kurum veya kuruluş tarafından düzenlenmiş olan satışa ilişkin belge esas alınarak, alıcısı adına tescil edilir. Trafikten çekilmiş taşıtları satın alanlar, bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarında adlarına tescil ettirmek zorundadırlar. Bu şekilde tescil edilen araçlara mevcut plaka numaralarının kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda yeni bir plaka numarası tahsis edilir.

             c) Alıcıların bir ay içinde trafik tescil şube veya bürolarına müracaat etmemeleri halinde, aracın önceki maliki olan kurum veya kuruluşun müracaatı üzerine satış tarihi itibariyle alıcısı adına mevcut plakası üzerinden resen tescil işlemi yapılır."

             MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 41 – Araçlarını trafikten çekmek isteyenler hakkında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır;

             a) Trafikten çekme işlemi, araç sahibi veya kanuni vekilinin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.

             b) Müracaat sırasında dilekçeye, motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair belge ile tescil belgesi, motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakaları eklenir. Motorlu taşıtlar vergisi ile bu vergiye ilişkin gecikme zammı, gecikme faizi, vergi cezası, trafik idari para cezası, geçiş ücreti ve idari para cezası borcu bulunmadığına dair bilginin, trafik tescil kuruluşlarınca Gelir İdaresi Başkanlığından elektronik ortamda alınabilmesi halinde, belgenin ibraz zorunluluğu aranmaz.

             c) Tescil belgesinin ilgili bölümüne "trafikten çekilerek tescili silinmiştir" kaydı konularak, tescil belgesi araç sahibine iade edilir.

             ç) Motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir ve trafikten çekme işlemi tamamlanır.

             d) Tescili yapılan araçların tescille birlikte aynı anda trafikten çekilmesi talebinde bulunulması halinde öncelikle tescil işlemi yapılır, ancak motorlu araç trafik belgesi düzenlenmez ve tescil plakası bastırılmaz. Varsa araca ait motorlu araç trafik belgesi ve tescil plakası geri alınarak iptal edilir. Tescil işlemini takiben bu madde hükümleri doğrultusunda trafikten çekme işlemi yapılır.

             e) Trafikten çekme işlemi tamamlanan aracın tescili silinir.

             Trafikten çekilen araçlarını yeniden trafiğe çıkarmak isteyenler hakkında aşağıdaki esas ve usuller uygulanır;

             a) Yeniden trafiğe çıkarma işlemi, araç sahibi veya kanuni vekilinin dilekçeyle müracaatı üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca yapılır.

             b) Müracaat sırasında; tescil belgesi, geçerli zorunlu mali sorumluluk sigorta poliçesi, araç üzerinde değişiklik yapılmışsa, bu değişikliğe ait belgeler ile aracın muayenesinin yapıldığına dair belge ibraz edilir.

             c) İbraz edilen araca ait bilgi ve belgelerin doğruluğu, yetkili memurca tetkik ve tasdik edilir.

             ç) İşleme müteakip araca önceki plakası tahsis edilir ve motorlu araç trafik belgesi tanzim edilerek verilir."

             MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 43 – Çalınan araçlar hakkında aşağıdaki işlemler yapılır;

             a) Çalındığı tarihten itibaren bir ay geçmiş olması şartıyla araç sahibinin talebi üzerine herhangi bir trafik tescil şube veya bürosunca;

             1) Savcılık veya mahalli zabıtadan aldığı, çalınma olayına ait belgeyi eklediği dilekçesi alınır.

             2) Tescil kaydı silinir, çalıntı tarihi itibariyle tescil kaydının silindiği ilgili vergi dairesine işlemi müteakip en geç onbeş iş günü içerisinde bildirilir.

             3) Bilgisayar kayıtlarına ve dosyasına "çalınmıştır" kaydı düşülür, aracın motorlu araç trafik belgesi araç sahibinden alınarak aracın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil şube veya bürosuna ilgili belgelerle birlikte gönderilir, tescil belgesi araç sahibine iade edilir. Araç sahibinin talebi halinde tescil belgesi üzerine işlem tarihi yazılarak "çalınmıştır" şerhi düşülür.

             4) Araçla birlikte araca ait belgeler de çalınmışsa, isteği halinde araç sahibine aracın kayıtlarına çalınmıştır şerhi konulduğuna dair bir yazı verilir. Ayrıca, aracın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil şube veya bürosuna durum yazı ile bildirilir.

             b) Çalınan araçların bulunması halinde, araç sahibinin dilekçesi alınır, aracın bilgisayardaki tescil kaydı üzerinde gerekli düzeltme yapılır, durum ilgili vergi dairesine ve aracın tescil kaydının bulunduğu trafik tescil şube veya bürosuna bildirilir."

             MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Çalınan, kaybedilen, kullanılamaz hale gelen, bilgileri değişen belge ve plakalar

             MADDE 44 – Araçlara ait belgelerin ve tescil plakalarının kaybedilmeleri veya kullanılamaz duruma gelmeleri halinde aşağıdaki işlemler yapılır;

             a) Sahiplik belgelerinin kaybedilmesi halinde, belgeyi veren kuruluşun bir yazı ile bildirdiği onaylı örnekleri kabul edilir. Gerek görülmesi halinde tescil işlemi durdurulmamak şartıyla, inceleme ve araştırma yapılabilir.

             b) Kayıp, çalınma, yıpranma, eskime, rehin kaldırma veya çeşitli nedenlerle yenilenmesi gereken araç tescil ve motorlu araç trafik belgeleri ile tescil plakalarının yenilerinin verilmesi işlemleri, herhangi bir trafik tescil kuruluşunca yerine getirilebilir.

             c) Motorlu araç trafik belgesinin yeniden düzenlenmesinin talebi halinde, muayene geçerlilik süresinin sona ermemiş olduğunun anlaşılması durumunda yeniden muayeneye sevk edilmeksizin yenilenir.

             ç) Her türlü tescil değişikliği veya tescile ait belgelerin mecburi hallerde yenilenmesi işlemlerinde öncelikle bilgisayar kayıtları esas alınır. Ancak, belgeler ile bilgisayar kayıtları arasında farklılık görülmesi halinde, gerekli inceleme ve araştırma yapılarak sonucuna göre hareket edilir.

             Çalıntı veya kayıp tescil plakalarının bulunamaması halinde, zayiinden yeniden düzenlenecek olan tescil plakasının elektronik denetleme sistemleriyle takibini veya kontrolünü kolaylaştıracak özel bir kit, işaret veya rumuz kullanılması ile diğer hususlar Emniyet Genel Müdürlüğünce belirlenir."

             MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 61 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Araç tanıtım numaraları

             MADDE 61 – Tescile tabi araçlarda, tanıtımlarına yarayan şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunması zorunludur.

             Araçların şasi ve/veya motor seri numaralarının bulunmaması, düşmüş veya tamir, tadil gibi nedenlerle silinmiş veya tahrip edilmiş olması veya çalınan bir araca ait motor ve/veya şasi numarasının başka bir araca ait numaralar ile değiştirildiğinin ve şasi ve/veya motorun orijinal ve bu araca ait olduğunun yetkili kurum veya kuruluşlarca tespit edilmesi halinde, aracın orijinal motor ve/veya şasi numarası vurdurularak, trafik tescil şube veya bürosunun işaretini taşıyan çelik mühürle mühürlenir."

             MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 65 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 65 – Araçların üzerinde, 21/10/2004 tarihli ve 25620 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen şekillerde yapılan her türlü değişikliğin, aracın rengine ve tescil sahibinin adresine ilişkin değişikliklerin, değişikliğin meydana geldiği tarihten itibaren otuz gün içinde herhangi bir trafik tescil şube veya bürosuna bildirilerek tescil kayıtları ile belgelerine işletilmesi zorunludur.

             Üzerinde değişiklik yapılıp da süresi içinde bildirilmeyen araçlar, değişiklik belgelendirilip tescil kuruluşunda tescil edilinceye kadar trafikten men edilir."

             MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 73 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Zapt, müsadere veya tasfiye kararı alınan araçlar hakkında yapılacak işlemler

             MADDE 73 – Aracın müsadere edildiğine dair mahkeme kararının veya tasfiye edildiğine ilişkin ilgili kurum veya kuruluşun düzenlemiş olduğu yazının ibrazı halinde; araç müsadere veya tasfiye kararı verilinceye kadar sahibine yediemin olarak verilmemiş ise zapt tarihi itibariyle, sahibine yediemin olarak verilmiş ise müsadere veya tasfiye kararı tarihi itibariyle önceki maliki adına olan tescili silinir ve ilgili vergi dairesine onbeş iş günü içinde bildirilir.

             Araç zapt edilmiş ancak, ilgili mahkemece müsaderesine veya ilgili kurum veya kuruluşça tasfiyesine karar verilmediğinden sahibine iade edilmiş ise; müsadere veya tasfiye kararı verilinceye kadar sahibine yediemin olarak verilmemiş olması şartıyla, zapt tarihi ile aracın sahibine iade edilme tarihi arasında geçen süre ile sınırlı olmak üzere tescili silinir, sahibine iade tarihi itibariyle de tescil kayıtları tekrar açılır ve yapılan işlem hakkında ilgili vergi dairesine onbeş iş günü içinde bilgi verilir."

             MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğe, bu Yönetmeliğin ekindeki "Araç Alım Satım Belgesi" (Ek: 42-A ve Ek: 42-B) ile "Araç Tescil İşlem Formu" (Ek: 43-A ve Ek: 43-B) eklenmiştir.

             MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 38 ve 70 inci maddeleri ile ekindeki Araç Tescil Nakil Bildirim Belgesi  (Ek: 9) yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 17 – Bu Yönetmelik, 1/8/2008 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 18 – Bu Yönetmelik hükümlerini İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Ulaştırma Bakanları yürütür.

 

Ekleri İçin Tıklayınız

Ek-42

Ek-43