slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 3

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.11.2013
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

23.10.2013
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

21.10.2013
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 2

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

21.10.2013
429 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

10.10.2013
Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı

Bu Tebliğ"in amacı; EK-1"de yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı 1"in yürürlüğe konulmasıdır.

02.10.2013
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

27.09.2013
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

21.09.2013
SERİ : A SIRA NO : 5 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ

Seri: A Sıra No: 1 Tahsilat Genel Tebliğinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.

11.09.2013
e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir.

e-Fatura Başvurusu 2 Eylül 2013 Tarihinde Sona Erecektir.

29.08.2013
BİREYSEL KATILIM YATIRIMCISI İNDİRİMİ HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ NO: 1)

Bireysel katılım yatırımcısı, 4059 sayılı Kanunun3 ek 5 inci maddesi kapsamında Hazine Müsteşarlığınca devlet desteklerinden yararlanmaları için kendilerine lisans verilecek olan, kişisel varlıklarını ve/veya tecrübe ve birikimlerini başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere aktaran gerçek kişi yatırımcılardır.

21.08.2013
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 62)

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2014 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

17.08.2013
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 5)

6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2/8/2013 tarihli ve 28726 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanmıştır.

17.08.2013
BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6495

02.08.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5174

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 85 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen bildirim ve beyan süresi, 31/10/2013 tarihine kadar (bu tarih dahil) uzatılmıştır.

31.07.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 66

31.07.2013 tarihine kadar elektronik ortamda gönderilmesi gereken 2013/Haziran dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

28.07.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4966

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 81 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, sigorta primine esas kazanç alt sınırı üzerinden uygulanacak ilave puan, ilave puan uygulanacak iller ve uygulama süresi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması

14.07.2013
YATIRIM HİZMETLERİ VE FAALİYETLERİ İLE YAN HİZMETLERE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ III-37.1

Bu Tebliğin amacı, yatırım kuruluşlarının faaliyet izni almasına ilişkin esasları, yatırım hizmet ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ve bunların sunumu sırasında uyulacak ilke ve esasları düzenlemektir.

11.07.2013
GAYRİMENKUL SERTİFİKALARI TEBLİĞİ (VII-128.2)

Bu Tebliğin amacı, gayrimenkul sertifikalarının niteliklerini belirlemek ve ihracında uyulması gereken esasları düzenlemektir.

10.07.2013
SERMAYE PİYASASINDA BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞ (SERİ: X, NO:22)"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: X, NO: 28)

12/6/2006 tarihli ve 26196 mükerrer sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ (Seri: X, No:22)"in Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

28.06.2013
PAY TEBLİĞİ (VII-128.1)

Bu Tebliğin amacı, paylar ile pay benzeri menkul kıymetlerin 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde ihracına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

24.06.2013
İZAHNAME VE İHRAÇ BELGESİ TEBLİĞİ (II-5.1)

Bu Tebliğin amacı, 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Kanun uyarınca izahname ve ihraç belgesinin hazırlanması, onaylanması ve kamuya duyurulması ile ilan ve reklamlara ilişkin esasları düzenlemektir.

24.06.2013
Reeskont ve Avans İşlemlerinde Uygulanacak Faiz Oranları

Bankamızca, vadesine en çok 3 ay kalan senetler karşılığında yapılacak reeskont işlemlerinde uygulanacak iskonto faiz oranı yıllık %9,50, avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranı ise yıllık %11 olarak tespit edilmiştir.

21.06.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 426)

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların kullanılma mecburiyeti ve onaylanmasına dair usul ve esaslar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

15.06.2013
GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI

Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

14.06.2013