slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5585

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2013 tarihli ve 99842 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 21/10/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18.12.2013

18.12.2013
İÇ KONTROL EKSİKLİKLERİNİN ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARA VE YÖNETİME BİLDİRİLMESİ (BDS 265) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 9

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

12.12.2013
ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM (BDS 260) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 8

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.12.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE İLGİLİ MEVZUATIN DİKKATE ALINMASI (BDS 250) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 7

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.12.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE BAĞIMSIZ DENETÇİNİN HİLEYE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 240) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 6

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.12.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 67

\r\nElektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

02.12.2013
TİCARİ DEFTERLERE İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

"Ticaret sicili tasdiknamesinin aslı ibraz edilmek kaydıyla bir örneği noterce saklanır."

02.12.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5595

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karar ile \r\nBazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına ve 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa \r\nEkli (I) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim \r\nVergisinin Belirlenmesine Dair Karar\r\n\r\n

02.12.2013
GELİR VERGİSİ SİRKÜLERİ/92

\r\nBireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlar ve tevkifat uygulaması

28.11.2013
İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşveren Uygulama Tebliğinin 2.1.2.6 numaralı maddesinin "a) Eksik Gün Nedenlerinin Bildirilmesi" başlıklı fıkrasının üçüncü ve dördüncü bentlerinde yer alan "30" ibareleri "10" olarak değiştirilmiştir.

28.11.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 14"TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 28)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 14 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliğinin2 "7. TAŞIT ARAÇLARINDA VERGİ MATRAHI" bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

28.11.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 27)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

28.11.2013
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlanmıştır

\r\n\r\nBanka kartları (kredi kartları dahil) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende satışlarla ilgili yeni nesil ödeme kaydedici cihaz fişlerine dair usul ve esaslara yönelik Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlanmıştır.

25.11.2013
VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI (SIRA NO: 430)

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2013 yılı için % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiştir.

19.11.2013
BAĞIMSIZ DENETİMİN BELGELENDİRİLMESİ (BDS 230) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 5

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.11.2013
FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİNDE KALİTE KONTROL (BDS 220) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 4

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Kontrol Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.11.2013
BAĞIMSIZ DENETİM SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARI ÜZERİNDE ANLAŞMAYA VARILMASI (BDS 210) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 3

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

14.11.2013
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması.

23 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile 24 Ekim 2013 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme süreleri 25 Ekim 2013 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

23.10.2013
Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

2013 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %2,86 (yüzde iki virgül seksen altı) olarak tespit edilmiştir.

21.10.2013
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ (BDS 200) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 2

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

21.10.2013
429 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

Vergi kanunları gereği iade hakkı doğuran işlemler nedeniyle nakden veya mahsuben talep edilecek iadelerin başvurularına ilişkin olarak 10/1/1961 tarihli ve 10703 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılıVergi Usul Kanununun 120 nci maddesi ve diğer vergi kanunlarının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştır.

10.10.2013
Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı

Bu Tebliğ"in amacı; EK-1"de yer alan Finansal Tabloların Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri ve İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Kuruluşları ve Bağımsız Denetçiler için Kalite Kontrol Standardı 1"in yürürlüğe konulmasıdır.

02.10.2013
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı

Gelişen bilgi ve iletişim teknolojilerinin sunduğu imkanlar çerçevesinde mükelleflerin önemli bir bölümü, basit muhasebe programlarından kurumsal kaynak planlama sistemlerine kadar oldukça geniş bir yelpazede bulunan yazılımları, vergi ile ilgili olay ve işlemlerin takip edilmesi amacı ile kullanmaktadır. Artan faaliyet hacimlerinin de doğal sonucu olan bu durum, vergi ile ilgili kayıtların niteliğini değiştirmekte, neticede vergi denetim süreçleri ile ilgili yeni usul ve esasların belirlenmesini zorunlu kılmaktadır.

27.09.2013
SERMAYE ŞİRKETLERİNİN AÇACAKLARI İNTERNET SİTELERİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kurulan şirketlerin kuruluşlarının ticaret siciline tescil edildiği tarihten itibaren üç ay içinde internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen yapılması gereken ilanların yayımlanması için özgülemeleri gerekir.

21.09.2013