slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
ŞİRKETLERİN YILLIK FAALİYET RAPORUNUN ASGARİ İÇERİĞİNİN

Bu Yönetmeliğin amacı, yönetim organı tarafından düzenlenecek yıllık faaliyet raporunun asgari içeriğini belirlemektir.

28.08.2012
TİCARET ŞİRKETLERİNİN GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞINCA

Bu Yönetmeliğin amacı, ticaret şirketlerinin denetime tabi işlemlerini belirlemek ve bu işlemlerin Bakanlıkça denetlenmesine ilişkin ilkeleri ve usulü düzenlemektir.

28.08.2012
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 60)

Bu itibarla, emlak vergisine esas olmak üzere 2013 yılında uygulanacak bina metrekare normal inşaat maliyet bedelleri, Maliye Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bu Tebliğ ekinde yer alan cetvelde belirtilen tutarlarda tespit edilmiştir.

28.08.2012
Gelir Vergisi Sirküleri/85 TASLAK

Bireysel emeklilik sistemi ve şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin vergi matrahının tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi

24.08.2012
120 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

-İade için aranan diğer belgelerin tamamlanmış olması koşuluyla, iadenin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılacağı durumlarda, mahsuben iade talep edilmiş ise raporun olumlu gelmesi kaydıyla (rapor kısmen olumlu gelmiş ise olumlu gelen kısım itibarıyla) iade talep dilekçesinin verildiği, nakden iade talep edilmiş ise vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte,

23.08.2012
Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Vergilerin Ödeme Sürelerinin Uzatılması

24 Ağustos 2012 günü akşamına kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve vergilerin ödeme süreleri ise 28 Ağustos 2012Salı günü sonuna kadar

17.08.2012
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 24)

Bu Tebliğin yayım tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 Seri No.lu ÖTV Genel Tebliğinin2 (9.1.), (11.) ve (16.3.) bölümleri ile söz konusu Tebliğin ekindeki (EK: 22) ve (EK: 23) Bilgi Formlarında yer alan "%5" ibareleri "%25" olarak değiştirilmiştir.

17.08.2012
60 Seri No.lu KDV Sirkülerine İlişkin Duyuru

60 Seri No.lu KDV Sirküleri Gereği İnternet Vergi Dairesinden Alınacak Listelere ve KDV Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

16.08.2012
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/64

\r\nOtel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi Hakkında.

16.08.2012
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)"in "Kapsam" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafta yer alan "20 nci maddesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi" ibaresi eklenmiştir.

15.08.2012
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

09.08.2012
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 283)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 46 ncı maddelerinde değişiklik yapılmış, 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile de aynı Kanuna Geçici 80 inci ve 81 inci maddeler eklenmiştir. Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

27.07.2012
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

30.06.2012
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

30.06.2012
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3322

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

30.06.2012
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin; birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, mevcut beşinci fıkrasında yer alan lisans ibaresi yetkilendirme şeklinde ve mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.06.2012
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

29.06.2012
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 417)

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.

29.06.2012
397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

28.06.2012
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KNUN

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.

27.06.2012
1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

Bu durumda, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu beyannamelerin ödeme süresi de mali tatil nedeniyle uzayacaktır.

27.06.2012
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415)

Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

26.06.2012
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

Bu Tebliğ ile 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Kanunun; Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarına ilişkin olarak söz konusu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

26.06.2012
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

25.06.2012
119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği"nde; indirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

25.06.2012