slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, K: 2006/38 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

: 21.6.2005 günlü, 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San"atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu"na eklenen :

11.12.2007
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun 3 Üncü Ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/3)

Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 7,2 nispetinde artırıldı.\r\n\r\n

09.12.2007
Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlemektir.

09.12.2007
Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2007/4 (5682 Sayılı Kanun Hk.)

Pasaport Kanununun, Vergi Borcu Bulunanlara Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getiren Hükümleri, Anayasa Mahkemesince İptal Edildi...

08.12.2007
Kum ve Çakıl Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; orman sayılan alanlar dışındaki, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları kapsar.

08.12.2007
Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Kurucu Şirketin kuruluş onayının alınmasını takiben en geç bir yıl içinde, Kurula faaliyet izni almak üzere başvurması şarttır. Sözkonusu süre içinde Kurula başvurmayan veya başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyenlerin izin alma hakkı düşer. Bu süre gerektiğinde Kurul tarafından uzatılabilir."

08.12.2007
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik... 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeniden değerleme oranını % 7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir. Buna göre, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.\r\n

07.12.2007
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da "İdari para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, milyon kesirleri dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.\r\n\r\n Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeniden değerleme oranını % 7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir.\r\n\r\n Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2008 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.\r\n\r\n

07.12.2007
Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı E. 2007/2274

Ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; 28.6.2002 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olduğu şirket adına 2001 takvim yılı için salınan ve kesinleşen kamu alacağının şirketten tahsil olanağı kalmaması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10uncu maddesi uyarınca sorumluluğu bulunan davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Konya Vergi Mahkemesinin 18.5.2006 gün ve E:2005/1382, K:2006/406 sayılı kararını; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kamu alacağı davacıdan vergi ve ceza ihbarnamesiyle istenmeksizin, doğrudan ödeme emri

07.12.2007
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar (BKK 2007/12888)

Bu K arar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu"nun 13 üncü maddesinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usuller düzenlenmekte olup, Türkiye"deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı bu düzenlemenin kapsamı içindedir.

06.12.2007
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-14"ün 6 ncı maddesinin (C) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan ekin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir.

06.12.2007
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usuller hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlanmak üzere 15.11.2007 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

03.12.2007
265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı..

5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

01.12.2007
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (14), (15), (17), (20) ve (21) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde ve (10) numaralı bendin "sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan" ibaresi "sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan" şeklinde değiştirilmiş, (29) numaralı bent aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

01.12.2007
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

01.12.2007
Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2002/30 (1475 Sayılı Kanun Hk.)

Ticari işletme rehnine tabi mallardan bir kısmının fabrikada bulunmaması nedeniyle şikayetçi alacaklının zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa"ya aykırı olduğu savını ciddi bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.\r\n\r\n

29.11.2007
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (5718 Sayılı)

1) Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir.\r\n\r\n(2) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır. \r\n\r\n

29.11.2007
5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. \r\n

28.11.2007
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan kapsam dâhilindeki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla izlenmesi, harcanması ve muhasebeleştirilmesini belirlemektir.\r\n

28.11.2007
Anayasa Mahkemesinin E: 2001/226, K: 2006/119 Sayılı Kararı (2575 Sayılı Kanun ile İlgili)

1608 sayılı Yasa"nın 1. maddesine göre, işyerinin kapatılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin idari yaptırımlar uygulanması şeklindeki işlemlerin kaldırılması istemiyle yapılan başvuruları inceleyen ve itiraz konusu kuralların Anayasa"ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptal istemiyle başvurmuşlardır. \r\n\r\n

28.11.2007
Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları İdarenin Yükümlülükleri Broşürü

Vergi incelemesinde haklar ve yükümlülükler, Vergi inceleme sürecinde mükellef hakları, Vergi mükelleflerinin yükümlülükleri, Vergi incelemesinde...\r\n\r\n

28.11.2007
Tüm Yönleriyle Vergi İnceleme Broşürü

Vergi incelemesi nedir" Ne zaman yapılır" Kimler vergi incelemesine yetkilidir" Kimler vergi incelemesine tabidir" Neden Vergi İncelemesine tabi tutulmuş...\r\n\r\n

28.11.2007
SGK Genelgesi 2007/88 (506 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulaması.(İtibari Hizmet)

Bilindiği gibi, itibari hizmet; anılan Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen işyerleri ve işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde en az 3600 gün çalışmaları koşuluyla prim ödeme gün sayılarının 1/4"ünün sigortalılık sürelerine eklenmesine ve beş yılı geçmemek üzere yaş hadlerinden indirim yapılmasına imkan veren bir uygulamadır.

21.11.2007
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 29

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine;

21.11.2007