slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi

13/1/2011 tarihli 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 88 inci maddesi ile 26/9/2011 tarihli ve 660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 9 uncu maddesinin (a) bendine dayanılarak hazırlanan "Finansal Tablo Örnekleri ve Kullanım Rehberi" ekteki şekilde kabul edilmiştir.

20.05.2013
Gelir Vergisi Sirküleri/89

\r\nOcak - Şubat - Mart 2013 Dönemine Ait Birinci Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

14.05.2013
VERGİ BEYANNAMELERİNİN SERBEST MUHASEBECİ VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 6)

Bu itibarla, meslek mensuplarınca 340 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, mükellefler ile düzenlemiş oldukları hizmet sözleşmesi eki olan "elektronik beyanname aracılık ve sorumluluk sözleşmesi"ni internet vergi dairesine elektronik ortamda bildirilmiş olan mükellefler için, 4 sıra No.lu Vergi Beyannamelerinin Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği"nin "VII- BEYANNAMELERİN VERGİ DAİRELERİNE VERİLMESİ" başlıklı bölümündeki liste bildirimini verme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

06.05.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 65

Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından 1 Nisan-30 Nisan 2013 tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan bildirim süresinin uzatılmasına dair açıklama.

02.05.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 64

Vadeli Çeklerde Reeskont Uygulaması

02.05.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/4552

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun bazı maddelerinde yer alan tevkifat nispetleri ve vergi kesintisi oranları hakkındaki 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu kararlarında değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 4/4/2013 tarihli ve 433 sayılı yazısı üzerine, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci ve 30 uncu maddelerine göre, Bakanlar Kurulu"nca 8/4/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

29.04.2013
Kurumlar Vergisi Sirküleri/28

Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

25.04.2013
AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, akaryakıt haricinde kalan petrol ürünlerinin yurt içi ve yurt dışı kaynaklardan temininde uygunluk yazısı düzenlenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

24.04.2013
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 62'nci maddesi uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları arasından, bu Kanun uyarınca bağımsız denetim faaliyetinde bulunacaklardan istenilecek ilave şartlar Kurulca belirlenir ve bu şartları haiz bağımsız denetim kuruluşlarına ilişkin liste kamuoyuna ilan edilir.

15.04.2013
GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6455

11.04.2013
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/27

\r\nGeçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

09.04.2013
01.04.2013 Tarihi İtibariyle Beyanname Düzenleme Programında Değişiklikler Yapılmıştır.

2013 Mart Dönemine ait KDV1, KDV2 ve KDV9015 Beyannamesi gönderecek tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programı'nı Gerekli Programlar bölümünden indirip kurmaları gerekmektedir.

02.04.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 62

\r\n31.03.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Şubat dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formları ile gelir vergisi mükellefleri tarafından 1 Mart -31 Mart tarihleri arasında verilmesi gereken 2012 yılı Kesin Mizan Bildirimi süresinin uzatılmasına dair açıklama.

30.03.2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin Ek-1"inde yer alan İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi ekteki şekilde değiştirilmiştir.

29.03.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 19

\r\n2012/3792 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlük tarihinden önce (EK:14) talep ve taahhütname verilerek ithal edilen mallar ile (EK:17) talep ve taahhütname verilerek satın alınan mallara ilişkin uygulama

27.03.2013
VERGİ DENETİM KURULU YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde yer alan "en az sekiz yıl" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

27.03.2013
VERGI USUL KANUNU GENEL TEBLIĞI (SIRA NO: 425)

4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 140 ıncı maddesi ile ilgili açıklamalar işbu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

27.03.2013
Gelir Vergisi Sirküleri / 88

\r\nYıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

25.03.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 61

\r\n413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içeriğine dair açıklama

18.03.2013
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2013 tarihli ve 447 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18.03.2013
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no"lu ekinde yer alan "TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar" (TMS 19) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

12.03.2013
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Usul ve Esasların amacı, 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

12.03.2013
EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2013/1

2013 yılı, bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır. Söz konusu takdir işlemlerinin aşağıdaki esaslara göre yapılması uygun görülmüştür.

06.03.2013
GENELGE 2013-11

Sigortalılık işlemleri

05.03.2013
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

02.03.2013