slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Gelir Vergisi Sirküleri / 88

\r\nYıllık Gelir Vergisi ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

25.03.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 61

\r\n413 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği içeriğine dair açıklama

18.03.2013
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 16/1/2013 tarihli ve 447 sayılı yazısı üzerine, 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 28/1/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

18.03.2013
ÇALIŞANLARA SAĞLANAN FAYDALARA İLİŞKİN TÜRKİYE MUHASEBE STANDARDI (TMS 19) HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin 1 no"lu ekinde yer alan "TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar" (TMS 19) Standardının yürürlüğe konulması ve ilgili bazı tebliğlerde değişiklikler yapılmasıdır.

12.03.2013
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esaslar

Bu Usul ve Esasların amacı, 23/1/2013 tarihli ve 28537 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 2012/4213 sayılı Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

12.03.2013
EMLAK VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SERİ NO : 2013/1

2013 yılı, bina, arsa ve araziler için 2014 yılına ait uygulanacak emlak vergi değerinin tespitiyle ilgili asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değer takdirlerinin yapılacağı yıldır. Söz konusu takdir işlemlerinin aşağıdaki esaslara göre yapılması uygun görülmüştür.

06.03.2013
GENELGE 2013-11

Sigortalılık işlemleri

05.03.2013
TARIMSAL FAALİYETTE BULUNANLARIN PRİM BORÇLARININ SATTIKLARI TARIMSAL ÜRÜN BEDELLERİNDEN KESİNTİ YAPILMAK SURETİYLE TAHSİL EDİLMESİNE DAİR TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla ve prim borçlarına mahsuben kesinti yapılmak suretiyle tahsil edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

02.03.2013
İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA

Aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni olarak geçen 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için bu bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçer."

02.03.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 60

\r\n28.02.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2013/Ocak dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

28.02.2013
122 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının verdiği yetki çerçevesinde 1/3/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki açıklama ve düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.

26.02.2013
Gelir Vergisi Sirküleri/87

Muhtasar ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

26.02.2013
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ\r\nORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK\r\nYAPILMASINA DAİR KARAR

25.02.2013
Sermaye Artırımı

Bilindiği üzere, anonim ve limited şirketlerin sermaye artırımı işlemlerinde ve özellikle Türk Ticaret Kanununun 462 nci maddesinin uygulamasında ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi amacıyla ilgide kayıtlı yazımızla Bakanlığımız görüşü tüm tüm ticaret sicili müdürlüklerine gönderilmiştir.

25.02.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 424)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde (Sıra No: 420) yapılan değişiklikler ve kıymetli madenler aracı kuruluşlarının kıymetli maden alım/satımında belge düzeni bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

21.02.2013
Faaliyet İzni

Şirketimize Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Satndartları Kurumu tarafından bağımsız denetim faaliyet izni verilmiştir.

16.02.2013
Gelir Vergisi Sirküleri/86

\r\nEkim - Kasım - Aralık 2012 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

14.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 59

\r\n420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

14.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 58

\r\nElektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

14.02.2013
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/26

\r\nDar mükellefiyette işyerinin tespiti hakkında.

12.02.2013
SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DENETİM STANDARTLARI (SGK GENELGESİ 2013/5)

Bu denetim standartlarının temel amacı, sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının, görev, yetki ve sorumlulukları, yapacakları tespit ve düzenleyecekleri rapor ile çalışmalarında uyacakları usul ve esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarında norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır.

09.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 56

31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

30.01.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 57

420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

30.01.2013
Ticaret Sicili Yönetmeliği

Ekli "Ticaret Sicili Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28.01.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 423)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

26.01.2013