slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /31

Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı

25.04.2014
ÖZEL HUSUSLAR-TEK BİR FİNANSAL TABLONUN BAĞIMSIZ DENETİMİ İLE FİNANSAL TABLOLARDAKİ BELİRLİ UNSURLARIN, HESAPLARIN VEYA KALEMLERİN BAĞIMSIZ DENETİMİ (BDS 805) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ (NO: 36)

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar-Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi ile Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

24.04.2014
ÖZET FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN RAPOR VERMEK ÜZERE YAPILAN DENETİMLER (BDS 810) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 37

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özet Finansal Tablolara İlişkin Rapor Vermek Üzere Yapılan Denetimler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

22.04.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 34)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun1 4 üncü maddesinin 2 numaralı fıkrasının Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden, adı geçen Kanuna ekli (I) sayılı liste uygulamasına ilişkin olarak bu Tebliğin (1.) bölümünde belirtilen mallarla sınırlı olmak üzere tevkifat uygulamasına geçilmesi uygun görülmüştür.

19.04.2014
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN İŞYERİ TEHLİKE SINIFLARI TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan ek-1 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

18.04.2014
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması;

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR

18.04.2014
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 63)

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır.

17.04.2014
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun uygulanması ile ilgili olarak yayımlanan, ancak zamanla güncelliğini kaybeden veya belirli sürelerde uygulanmak üzere çıkarılan tebliğlerin açık bir tebliğ hükmü ile yürürlükten kaldırılmamasının uygulamada mükerrerliğe ve karışıklığa neden olduğu anlaşılmıştır.

17.04.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/21

\r\n2012/3792 sayılı Kararname kapsamındaki ÖTV iade taleplerine ilişkin verilmesi gereken tablo hk.

11.04.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ/20

ÖTV Kanununa Ekli (I) Sayılı Listedeki Malların İthalinde Alınan Teminatların Çözümü Talebi İçin Verilmesi Gereken Dilekçe

11.04.2014
ÖZEL HUSUSLAR " ÖZEL AMAÇLI ÇERÇEVELERE GÖRE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLARIN BAĞIMSIZ DENETİMİ (BDS 800) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 35

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Özel Hususlar " Özel Amaçlı Çerçevelere Göre Hazırlanan Finansal Tabloların Bağımsız Denetimi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

08.04.2014
Harçlar Kanunu Sirküleri/13

\r\nElektrik Üretimi Lisans Harçları hk.

08.04.2014
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 435)

Bankacılık kartları (Kredi Kartı, Banka Kartı, Ön Ödemeli Kart) kullanılmak suretiyle gerçekleştirilen perakende teslim ve hizmet ifalarına ilişkin yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (ÖKC) fişlerine dair usul ve esaslar ile 21/11/2012 tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu kapsamında Türkiye"de kurulu finansman şirketlerine banka ve sigorta muameleleri vergisine (BSMV) tâbi işlemleri nedeniyle fatura yerine geçmek üzere dekont düzenleme zorunluluğu getirilmesi bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

03.04.2014
e-Fatura Uygulamasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Bilindiği üzere; 05.03.2010 tarihinde yayımlanan 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile elektronik fatura (e-fatura) uygulaması vergi mevzuatımıza dahil edilmiş bulunmaktadır.

02.04.2014
Gelir Vergisi Sirküleri/96

\r\nYıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Sürelerinin Uzatılması

25.03.2014
Gelir Vergisi Sirküleri / GVK-95/2014-2

\r\nAile hekimleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarına ilişkin ödemelerin vergilendirilmesi hk.

19.03.2014
KURUL KARARI Karar No: 75935942-050.01.04 " [04/19 ]

"Riskin Erken Saptanması Sistemi ve Komitesi Hakkında Denetçi Raporuna İlişkin Esaslar"ın ekte yer alan şekliyle kabul edilmesine karar verilmiştir.

18.03.2014
KARŞILAŞTIRMALI BİLGİLER-ÖNCEKİ DÖNEMLERE AİT KARŞILIK GELEN BİLGİLER VE KARŞILAŞTIRMALI FİNANSAL TABLOLAR (BDS 710) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 33

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Karşılaştırmalı Bilgiler-Önceki Dönemlere Ait Karşılık Gelen Bilgiler ve Karşılaştırmalı Finansal Tablolar Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

18.03.2014
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORUNDA OLUMLU GÖRÜŞ DIŞINDA BİR GÖRÜŞ VERİLMESİ (BDS 705) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 31

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetçi Raporunda Olumlu Görüş Dışında Bir Görüş Verilmesi Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

18.03.2014
FİNANSAL TABLOLARA İLİŞKİN GÖRÜŞ OLUŞTURMA VE RAPORLAMA (BDS 700) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 30

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

18.03.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 25"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 33)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 25 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

18.03.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 18"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 32)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 18 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

18.03.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 6"DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 31)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 6 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

18.03.2014
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 1"DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ NO: 30)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) Genel Tebliğinde2 aşağıda yer verilen değişiklikler yapılmıştır.

18.03.2014
Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması;

BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2014/5973

14.03.2014