slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

21/4/2005 tarihli Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ"in 1 inci maddesinden EK: A"da gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı verilen madde çıkartılmış, EK: B"de GTİP ve tanımı verilen madde ise Tebliğ"in 1 inci maddesindeki tabloya eklenmiştir.\r\n


6 Şubat 2008 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 26779

TEBLİĞ

             Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

YURT İÇİNDE ÜRETİLEN BAZI AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN

PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİNDE SATIŞINDA UYGULANACAK

USUL VE ESASLARA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

             MADDE 1 – 21/4/2005 tarihli Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ’in 1 inci maddesinden EK: A’da gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı verilen madde çıkartılmış, EK: B’de GTİP ve tanımı verilen madde ise Tebliğ’in 1 inci maddesindeki tabloya eklenmiştir.

 

EK:A

GTİP

Tanım

2710.19.99.00.99

Diğerleri

 

EK:B

GTİP

Tanım

2710.19.99.00.98

Diğerleri

 

             MADDE 2 – 17/1/2008 tarih ve 26759 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.

             Yürürlük

             MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.