slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/10/2005 tarihli ve 25982 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Gemi Acenteleri Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesine sorumlu müdür tanımından sonra gelmek üzere sorumlu müdür yardımcısı tanımı eklenmiş

19.03.2008
Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Anonim Ortaklıkların Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: IV, No: 41)

Bu Tebliğin amacı, sermaye piyasası mevzuatına tabi ortaklıkların uyacakları esaslar ile bu ortaklıkların kurumsal yönetim uygulamalarının geliştirilmesine yönelik esasları düzenlemektir. \r\n\r\n \r\n\r\n

19.03.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2003/52 (1475 Sayılı Kanun Hk.)

İş Kanunu"nun 13. maddesine göre iş akdi feshedilen, yaşlılık aylığına hak kazanmış davacıya çalıştığı kamu kuruluşlarındaki hizmet sürelerinin

19.03.2008
Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Tebliği (2008/1)

Bu Tebliğ, Dünya Ticaret Örgütü Tarım Anlaşması çerçevesinde, Bakanlar Kurulu"nun 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı "İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı"na dayanılarak hazırlanan, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu"nun 06/03/2008 tarihli ve

19.03.2008
Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci

19.03.2008
1 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinin 15.6.6 Bölümünün Yürütmesi Danıştay Tarafından Durdurulmuştur...

Avans kâr payı dağıtılması halinde, transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümleri uygulanmayacaktır. Ancak,

19.03.2008
Milli Emlak Genel Tebliği, (Sayı: 318)

27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili

15.03.2008
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ (2008/1)

Başta 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak üzere çeşitli mevzuat ve düzenlemeler gereğince, uygulanacak parasal sınırlar, faiz oranları, alındı birim fiyatları bu Tebliğ eki tablolarda gösterildiği şekilde tespit

14.03.2008
Yargıtay Başkanlar Kurulunun 07/03/2008 Tarihli ve 2008/6 Sayılı Kararı

2797 sayılı Yargıtay Yasası"nın 17/1-b ve İç Yönetmeliğin 32. maddelerinde öngörülen hükümler gözetilerek dairelerden birisine yıl içinde

13.03.2008
Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (İhracat: 2008/3)

BİLGE Sistemine dahil olmayan gümrük idarelerinden gerçekleştirilen ihracatta, özel fatura kapsamındaki ihracatta, ihracat sayılan satış ve teslimlerde

13.03.2008
Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:10)

Bu Tebliğin amacı, 04.11.1999 tarihli ve 23866 Sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 4458 sayılı Gümrük Kanununun ve

13.03.2008
Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun(5746)

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını

12.03.2008
İhracatçı Birliklerinin ve İhracatçılar Mesclisinin Organ Seçimlerinin Ertelenmesi Hakkında BKK (2008/13346)

İhracatçı Birliklerinin 2008 yılının en geç Nisan ayında yapılması gereken

12.03.2008
Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bu Kanun ve ilgili mevzuatta belirlenen esaslara uymayan seyahat acentalarına

12.03.2008
GİB, 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun Motorlu Taşıtlar Vergisi Yönünden Uygulamasına Açıklık Getirdi

Ancak, yapılan değişiklik neticesinde,

12.03.2008
Gelir Vergisi Sirküleri / 67

Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesi kapsamında yıllara sari inşaat ve onarım işleri yapan mükelleflerin yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilme süresinin uzatılması

11.03.2008
Gemi Acentelik Hizmetleri Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ, (İTG: 2008/1)

Türkiye Karasularında, iç sularında ve nehirlerinde sefer yaparak yük ve yolcu taşıyan veya Türk Boğazlarından geçen deniz taşıt ve araçlarının acentelik hizmetlerini ifa eden Gemi Acentelerinin hizmet ücret tarifesinin belirlenmesidir

10.03.2008
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/4/2005 tarihli ve 25790 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum,

08.03.2008
Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış ve işleyişiyle ilgili usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

08.03.2008
Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bu Tebliğin amacı, ihraççıların Sermaye Piyasası Kanunu"na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraççıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir.\r\n

08.03.2008
İhraçcıların Muafiyet Şartlarına ve Kurul Kaydından Çıkarılmalarına İlişkin Esaslar

Bu Tebliğin amacı, ihraççıların Sermaye Piyasası Kanunu"na tabi olmalarından kaynaklanan yükümlülüklerden muaf tutulabilme şartları ile ihraççıların Kurul kaydından çıkarılma esaslarını düzenlemektir.\r\n

08.03.2008
Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri : XI No:28)

29/1/1989 tarih ve 20064 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri:XI No:1 sayılı Sermaye Piyasasında Mali Tablo ve Raporlara İlişkin İlke ve Kurallar Hakkında Tebliğin 49 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

08.03.2008
Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: IV No:40)

13.11.2001 tarih ve 24582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Seri:IV No:27 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa Tabi Olan Halka Açık Anonim Ortaklıkların Temettü ve Temettü Avansı Dağıtımında Uyacakları

08.03.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:3)

Resmi Gazete"de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 3 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği"nde; 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanunun 5 nci maddesine yönelik olarak kapsam,

05.03.2008
Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No:99)

7/9/2000 tarihli ve 24163 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Seri:V, No:46 Aracılık Faaliyetleri ve Aracı Kuruluşlara

04.03.2008