slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No: 1)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre

04.03.2008
2 Sıra No.lu Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliği Resmi Gazete"de Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

08/05/1991 tarihli ve 3717 sayılı Kanunun 2/A maddesi uyarınca 15/05/2004-15/07/2006 tarihleri arasında yapılan ödemelerin vergilendirilmesine ilişkin 5736 sayılı Kanunla getirilen düzenlemeler bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n\r\n

03.03.2008
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar ile Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar (BKK 2008/13252)

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti"ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" ile "Yurtdışı Gündeliklerine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2008 tarihli ve 1200 sayılı yazısı üzerine, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 34

03.03.2008
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ Sirküleri 1

Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında \r\n

03.03.2008
K.D.V.Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2008/1

26.02.2008 tarihli ve 26799 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 108 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/4) bölümünde; bu Tebliğde belirtilen tevkifata tabi işlemlerde

29.02.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği(Sıra No: 1)

Resmi Gazete"de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Tebliğinde; 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete"de

29.02.2008
K.D.V.Kanunu İç Genelgesi Sıra No : 2008/2

Hizmet ihracı ile bavul ticareti ve bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara ihraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan katma değer vergisi iade işlemlerinde döviz alım belgesinin aranıp aranmayacağı

29.02.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 5)

Bilindiği üzere, 5724 sayılı 2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve muhtelif kanunlarla bütçe işlemleri ile ilgili esas ve usulleri belirleme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir.\r\n

29.02.2008
Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

28/7/1988 tarihli ve 88/13181 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Kamu Sektörüne Dahil İdarelerin İhalesi Yapılmış ve Yapılacak İşlerinde İhale

29.02.2008
Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

Milletlerarası Tahkim Kanunu uyarınca, taraflarla hakem veya hakem kurulu arasında ücretin belirlenmesi konusunda anlaşmaya

29.02.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (No: 2008-32/34)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tesbiti Bakanlığa bırakılan konular bu Tebliğ ile düzenlenmiştir

28.02.2008
Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu Kararı

Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu, Gemi Adamlarının İkamet Yerleri, Sağlık ve İaşelerine Dair Yönetmeliğin 9 uncu maddesi gereğince, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Vekili Kasım ÖZER Başkanlığında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

28.02.2008
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/5/2002 tarihli ve 24771 mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası ile üçüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

28.02.2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun (5736 Sayılı)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu

27.02.2008
Vakıflar Kanunu (5737 Sayılı)

Bu Kanun; vakıfların yönetimi, faaliyetleri ve denetimine, yurt içi ve yurt dışındaki taşınır ve taşınmaz vakıf kültür varlıklarının tescili,

27.02.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Seri No:108

Konaklama Tesislerinde KDV Uygulaması, Pamuk, Tiftik, Yün ve Yapağı ile Ham Post ve Deri Teslimleri ile Büyük ve Küçükbaş Hayvan Etlerinin Tesliminde Tevkifat Uygulaması

26.02.2008
Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Kapsamındaki Kültür Varlıklarının Rölöve, Restorasyon, Restitüsyon Projeleri... Mal ve Hizmet Alımlarında Parasal Limitlerin Güncellenmesi Hakkında

Bu Tebliğin amacı; 18/6/2005 tarihli ve 25849 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Kültür ve Tabiat

26.02.2008
İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (BKK 2008/13262)

Ekli "İthalat Rejimi Kararına Ek Karar"ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 13/2/2008 tarihli ve 6568 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun

23.02.2008
Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ (Sayı: 2008/1)

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personelinden 2008 yılında alınacak en az bedeller,

23.02.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 1 (DMS 1) Mali Tabloların Sunulması

Bu standardın amacı, genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin genel amaçlı malî tablolarının geçmiş dönemlere ait malî tablolarıyla karşılaştırılmasına olanak verecek biçimde sunulması için gerekli olan temel ilke ve esasları açıklamaktır. Bu amaca ulaşmak

22.02.2008
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin

22.02.2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tah. Hak.da Kanun Tasarısı(TBMMde kabul edilen metin)

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde

22.02.2008
2008 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No:4)

11/1/2008 tarihli ve 26753 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan (2) Sıra No"lu Bütçe Uygulama Tebliği gereğince, ilgili idarelerce hazırlanarak Bakanlığımıza gönderilen ve Bakanlığımızca vize edilen ayrıntılı harcama programı (AHP) ve ayrıntılı finansman programının

21.02.2008
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/2/2004 tarihli ve 25384 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

21.02.2008
Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

17/1/2008 tarihli ve 26759 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının sonuna aşağıdaki cümle eklenmiştir.\r\n

21.02.2008