slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Sigortacılık Bağımsız Denetim İlkelerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, sigorta ve reasürans ile emeklilik şirketlerinin faaliyetlerinin güven ve açıklık içinde sürdürülmesine ve kamunun doğru bir şekilde bilgilendirilmesine yönelik olarak; Türkiyede kurulmuş sigorta ve reasürans

14.07.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği, Seri No:110

5766 sayılı Kanunun (12/e) maddesi ile KDV Kanununun 11 ve 12 nci maddelerinde değişiklik yapılarak, serbest bölgedeki müşteriler için yapılacak fason hizmetler ihracat istisnası

11.07.2008
Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti... (BKK 2008/13860)

1/7/2008 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca

09.07.2008
Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

23/2/2001 tarihli ve 24327 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (e) bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.\r\n

09.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7/8/2007 tarihli ve 26606 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin Mali Bünyelerine İlişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.\r\n

09.07.2008
KDV İade ve Mahsup İşlemlerinde Aranılan Belgeler

Dolaylı bir vergi olan katma değer vergisi (KDV)"nin en önemli özelliği, indirim mekanizmasına sahip olması, mal ve hizmetin üretim safhasından nihai tüketiciye kadar

08.07.2008
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği, Seri No:14

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu1 uygulamasına ilişkin olarak aşağıda belirtilen hususlara göre işlem yapılması uygun görülmüştür.\r\n

08.07.2008
Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: 2008/1)

Tebliğin amacı, 29/1/2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunda yer alan enerji desteğinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.\r\n

08.07.2008
(5782 Sayılı)Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

TBMMde kabul edildi... Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel özellikleri nedeniyle...\r\n\r\n

07.07.2008
Yurt Dışına Çıkış Tahdidine İlişkin Gümrük Genel Tebliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ, Seri No:3

28/8/2005 tarihli ve 25920 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 1 Seri No"lu Gümrük Genel Tebliği (Yurt Dışına Çıkış Tahdidi) ile 23/6/2006 tarihli ve 26207 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 2 Seri No"lu Gümrük Genel Tebliği

03.07.2008
Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

25/9/2002 tarihli ve 24887 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Doğal Gaz Piyasası Sertifika Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinin (3) numaralı alt bendi ile birinci fıkrasının (l) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, birinci fıkrasının (m) bendinin birinci paragrafı yürürlükten kaldırılmış, üçüncü paragrafı

02.07.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) ve (III) Sayılı Listenin (B) Cetvellerinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanana Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesine İlişkin Karar (BKK 2008/13835)

6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.\r\n

02.07.2008
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

18/06/2008 tarihli ve 26910 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının B. Uygulama Talimatı bölümüne aşağıdaki B.3. numaralı madde eklenmiştir.\r\n\r\n B.3. Yeni teminat tutarlarının yürürlükteki sözleşmelere \r\n

02.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2005/128, K: 2008/54 Sayılı Kararı (19/3/1969 Tarihli 1136 sayılı Kanun ile İlgili)

1136 sayılı Avukatlık Kanunu"nun, 13.1.2004 günlü, 5043 sayılı Yasa ile eklenen geçici 21. maddesinin Anayasa"nın 2., 5. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/116, K: 2008/74 Sayılı Kararı (13/10/1983 Tarihli ve 2918 sayılı Kanun ile İlgili)

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu"nun 116. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ""ve sürücüsü tespit edilemeyen.." ile ""tescil plakalarına göre"" ibarelerinin, Anayasa"nın 38. maddesine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/94, K: 2008/83 Sayılı Kararı (9/4/2003 Tarihli ve 4842 sayılı Kanun ile İlgili)

"" bu kazanç ve iratlara ilişkin olarak vergilendirme dönemi içinde ödenen fon payları mahsup ve iadeye konu olmaz" bölümünün, Anayasa"nın 10. ve 73. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2006/78, K: 2008/84 Sayılı Kararı (23/2/1995 Tarihli ve 4077 sayılı Kanun ile İlgili)

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"un 4822 sayılı Yasa ile değiştirilen 22. maddesinin beşinci ve son fıkralarının Anayasa"nın 9. ve 36. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

01.07.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2004/47, K: 2008/96 Sayılı Kararı (24/4/1969 Tarihli ve 1163 sayılı Kanun ile İlgili)

24.4.1969 günlü, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu"nun 5146 sayılı Yasa"nın 2. maddesiyle değiştirilen 9. maddesinin Anayasa"nın 2., 11., 90. ve 171. maddelerine aykırılığı savıyla iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemidir.\r\n

01.07.2008
Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğinin Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği üyeliği ile Levhaya ilişkin işlemlere;

01.07.2008
Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalaj ve Etiketleme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İmalatçı ya da ithalatçı: Beşeri tıbbi ürünlerin imalat ya da ithalat yetkisini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel kişiyi,\r\n

01.07.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 3 (DMS 3) Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminindeki Değişiklikler ve Hatalar

Bu Standardın amacı; muhasebe politikalarının belirlenmesi ve belirlenen bu politikaların uygulanma yönteminin tespiti, muhasebe politikaları ve tahminlerindeki değişiklikler ve hatalarda yapılan düzeltmelere yönelik temel ilke ve esasların açıklanmasıdır.

01.07.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Sıra No: 384

213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasında, Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.

30.06.2008
Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, birlik bünyesinde tüzel kişiliği haiz olarak kurulan Türkiye Motorlu Taşıt Bürosunun faaliyetlerine ve sigorta şirketlerinin yükümlülüklerine ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.\r\n

28.06.2008
Orta Vadeli Program (2008/2011) (BKK 2008/13834)ari ve Adli Para Cezalarında Takip Usulü

Kamu mali yönetiminde yapılan reform kapsamında yeni bir politika belgesi olarak ortaya konulan Orta Vadeli Programın dördüncüsü hazırlanmış bulunmaktadır.

28.06.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: A, Sıra No:2

06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla 6183 sayılı Kanunda değişiklikler yapılmış ve Kanuna bazı maddeler eklenmiştir. \r\n\r\n

27.06.2008