slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
BAĞIMSIZ DENETİMDE ÖRNEKLEME (BDS 530) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 21

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Bağımsız Denetimde Örnekleme Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

22.01.2014
GENELGE 2014-1

Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile bazı işlemlere esas tutarlar

18.01.2014
BAĞIMSIZ DENETİM KANITLARI-BELİRLİ KALEMLER İÇİN DİKKATE ALINMASI GEREKEN ÖZEL HUSUSLAR (BDS 501) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 17

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan "Bağımsız Denetim Kanıtları-Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar" Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

10.01.2014
ANALİTİK PROSEDÜRLER (BDS 520) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 20

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan Analitik Prosedürler Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

09.01.2014
VARLIĞA VEYA İPOTEĞE DAYALI MENKUL KIYMETLER TEBLİĞİ (III-58.1)

Bu Tebliğin amacı, varlığa dayalı menkul kıymetler ve ipoteğe dayalı menkul kıymetlerin nitelikleri ve ihracı ile varlık finansmanı fonları ve konut finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetlerine ilişkin esasları düzenlemektir.

09.01.2014
GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (III-52.3)

Bu Tebliğin amacı gayrimenkul yatırım fonlarına ilişkin esasları düzenlemektir.\r\n\r\n(2) Bu Tebliğ gayrimenkul yatırım fonlarının kuruluşlarına, faaliyet ilke ve kurallarına, katılma paylarının ihracı ve bunların nitelikli yatırımcılara satışına, ihraç belgesine, yatırımcıların bilgilendirilmesine, tasfiye ve sona ermelerine ilişkin esasları kapsar.

03.01.2014
GERİ ALINAN PAYLAR TEBLİĞİ (II-22.1)

Bu Tebliğin amacı, halka açık ortaklıkların kendi paylarını satın alması veya rehin olarak kabul etmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

03.01.2014
KURUMSAL YÖNETİM TEBLİĞİ (II-17.1)

Bu Tebliğin amacı ve kapsamı, ortaklıklar tarafından uygulanacak kurumsal yönetim ilkeleri ve ilişkili taraf işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

03.01.2014
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2013/5761

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/12/2013 tarihli ve 1488 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu"nca 31/12/2013 tarihinde kararlaştırılmıştır.

02.01.2014
e-fatura düzenlemesi ertelendi....

"Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerin birbirlerine sattıkları mallar ve ifa ettikleri hizmetler için düzenledikleri faturaları 1/4/2014 tarihinden itibaren elektronik fatura olarak göndermeleri ve almaları zorunludur."

31.12.2013
ORTAKLIKLARIN KANUN KAPSAMINDAN ÇIKARILMASI VE PAYLARININ BORSADA İŞLEM GÖRMESİ ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-16.1)

Bu Tebliğin amacı, ortaklıkların 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu kapsamından çıkarılması ile paylarının borsada işlem görmesi zorunluluğuna ilişkin esasları düzenlemektir.

31.12.2013
YATIRIM FONLARININ FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN TEBLİĞ (II-14.2)

Bu Tebliğin amacı yatırım fonları tarafından düzenlenecek finansal raporlar ile bunların hazırlanmasına ve ilgililere sunulmasına ilişkin ilke, usul ve esasları belirlemektir.

31.12.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 433)

Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden, Vergi Usul Kanunu uyarınca kâğıt ortamında düzenlenmek, muhafaza ve ibraz edilmek zorunluluğu bulunan faturanın elektronik ortamda düzenlenmesi ve ikinci nüshasının elektronik ortamda muhafaza ve ibraz edilmesine imkân tanıyan e-Arşiv Uygulamasına ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

31.12.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 432)

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2013 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2013 yılı için %3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

31.12.2013
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 285)

31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve 103 üncü maddelerinde yer alan ve yeniden değerleme oranında artırılan maktu had ve tutarlar ile 1/1/2006 tarihinden önce ihraç edilen bir kısım menkul kıymetlerden 2013 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iradının beyanında dikkate alınacak indirim oranı uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır

31.12.2013
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 123)

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2013 yılında geçerli olan 17.000 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2013 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 3,93) artırılarak 2014 yılı için 17.700 TL olarak uygulanacaktır.

31.12.2013
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 72)

Yukarıda belirtilen hükümlerin Bakanlığımıza tanıdığı yetkiye dayanılarak, 1/1/2014 tarihinden itibaren Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızın yapacağı işlemlerden alınacak harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru 1 ABD Doları = 2,00 TL olarak; bu işlemlere uygulanacak emsal sayılar ise 492 sayılı Kanuna bağlı;

31.12.2013
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 71)

Buna göre, 492 sayılı Kanunun mükerrer 138 inci maddesi hükmü gereğince, Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 69 Seri No.lu Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile tespit edilen maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmıştır. Artırılan bu tutarlar 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Tebliğ ekindeki tarifelerde gösterilmiştir.

31.12.2013
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 57)

Buna göre, 488 sayılı Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 56 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği(3) ile tespit edilen maktu vergiler, (maktu ve nispi vergilerin asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil), yeniden değerleme oranında artırılmış ve 1/1/2014 tarihinden itibaren uygulanacak miktarları Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

31.12.2013
VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 45)

Bakanlığımızca 2013 yılı için yeniden değerleme oranı % 3,93 (üç virgül doksan üç) olarak tespit edilmiş ve 430 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği(2) ile ilan edilmiş bulunmaktadır.

31.12.2013
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 43)

Buna göre; 1/1/2014 tarihinden itibaren konutlar ile işyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisi aşağıdaki tutarlara göre tahsil edilecektir.\r\n\r\n

31.12.2013
MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ SERİ NO: 43

Buna göre, 1/1/2014 tarihinden itibaren, motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin, 197 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinde belirtilen (I), (II) ve (IV) sayılı tarifeler aşağıdaki gibidir.

31.12.2013
ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 10)

Özel iletişim vergisi uygulamasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

31.12.2013
DEĞERLİ KAĞITLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SAYI: 2013/1)

Buna göre, 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri, 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden tespit edilmiş ve aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

31.12.2013
BAĞIMSIZ DENETİMİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ (BDS 450) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 15

Bu Tebliğin amacı; bu Tebliğin ekinde yer alan "Bağımsız Denetimin Yürütülmesi Sırasında Belirlenen Yanlışlıkların Değerlendirilmesi" Standardının yürürlüğe konulmasıdır.

31.12.2013