slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
60 Seri No.lu KDV Sirkülerine İlişkin Duyuru

60 Seri No.lu KDV Sirküleri Gereği İnternet Vergi Dairesinden Alınacak Listelere ve KDV Beyannamesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Duyuru

16.08.2012
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/64

\r\nOtel, Motel, Pansiyon, Tatil Köyü ve Benzeri Konaklama Tesislerinde Sunulan İndirimli Orana Tabi Geceleme ve Konaklama Hizmetlerinden Kaynaklanan Katma Değer Vergisi İade Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler Nedeniyle Yüklenilen Vergilerden Pay Verilmesi Hakkında.

16.08.2012
VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ TANINMASI HAKKINDA GENEL

3/4/2007 tarihli ve 26482 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Vakıflara Vergi Muafiyeti Tanınması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:1)"in "Kapsam" başlıklı bölümünün üçüncü paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraflar eklenmiş, mevcut dördüncü paragrafta yer alan "20 nci maddesi" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve 2547 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi" ibaresi eklenmiştir.

15.08.2012
KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ

Bu Tebliğin amacı, şirketlerin kâr payı avansı dağıtımında uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

09.08.2012
GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 283)

31/5/2012 tarihli ve 6322 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü ve 7 nci maddeleri ile 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu ve 46 ncı maddelerinde değişiklik yapılmış, 12 nci ve 13 üncü maddeleri ile de aynı Kanuna Geçici 80 inci ve 81 inci maddeler eklenmiştir. Bu düzenlemelere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

27.07.2012
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU

Bu Kanunun amacı; işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir.

30.06.2012
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.

30.06.2012
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3322

12/1/2009 tarihli ve 2009/14592 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (5) numaralı bendine aşağıdaki bent eklenmiş, (10) numaralı bendinin (a) alt bendi ile (13) numaralı bendinin (a) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

30.06.2012
BİREYSEL EMEKLİLİK TASARRUF VE YATIRIM SİSTEMİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

4/2/1924 tarihli ve 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununun ek 37 nci maddesinin; birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş, diğer fıkralar buna göre teselsül ettirilmiş, mevcut üçüncü fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri yürürlükten kaldırılmış, mevcut beşinci fıkrasında yer alan lisans ibaresi yetkilendirme şeklinde ve mevcut altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

29.06.2012
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI HAKKINDA TEBLİĞLERDE

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

29.06.2012
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 417)

Mükelleflerin vergi tarhına esas olan beyanları, kesinleşen vergi ve cezaları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş bulunan vergi ve ceza miktarları Maliye Bakanlığınca açıklanabilir. Maliye Bakanlığı bu yetkisini mahalline devredebilir.

29.06.2012
397 SIRA NO.LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

5/3/2010 tarihli ve 27512 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin dördüncü bölümü aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

28.06.2012
TÜRK TİCARET KANUNU İLE TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KNUN

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır.

27.06.2012
1 Sıra No.lu Mali Tatil Uygulaması Hakkında Genel Tebliğin "Diğer Hususlar" Başlıklı 10 uncu Bölümüne İlişkin Duyuru

Bu durumda, kanuni süresinden sonra kendiliğinden veya pişmanlık talepli olarak verilen beyannamelerin ödeme süreleri de mali tatil kapsamında değerlendirilecek olup, söz konusu beyannamelerin ödeme süresi de mali tatil nedeniyle uzayacaktır.

27.06.2012
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 415)

Yukarıda yer verilen yetkilere istinaden kara ve deniz yolu ile şehirlerarası veya uluslararası yolcu taşımacılığı işi ile iştigâl eden mükelleflerin, elektronik ortamda bilet ve yolcu listesi düzenlemeleri, düzenledikleri elektronik biletleri yolcularına iletmeleri ve bu vesikaları muhafaza ve ibraz etmelerine ilişkin usul ve esaslar bu Tebliğin konusunu teşkil etmektedir.

26.06.2012
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI HAKKINDA 6111 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ

Bu Tebliğ ile 6111 sayılı Kanunun geçici 19 uncu maddesinin verdiği yetkiye istinaden Kanunun; Birinci, İkinci, Üçüncü ve Dördüncü Kısımlarında yer alan ve Maliye Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerince takip edilen amme alacaklarına ilişkin olarak söz konusu maddenin uygulamasına yönelik usul ve esaslar belirlenmiştir.

26.06.2012
Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2012/4)

25.06.2012
119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazete'de Yayımlandı.

23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan 119 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği"nde; indirimli orana tabi işlemler kapsamında yapılacak iadelere ilişkin usul ve esaslar hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

25.06.2012
HARÇLAR KANUNU SİRKÜLERİ/12

Kredilere ilişkin işlemlerde harç uygulaması

23.06.2012
KATMA DEĞER VERGİSİ SİRKÜLERİ/63

3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun uygulamasına ilişkin sirkülerleri birleştirilen 60 KDV No.lu Sirkülerinin 2.İŞGÜCÜ TEMİN HİZMETLERİNDE TEVKİFAT UYGULAMASI bölümü başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir.

22.06.2012
YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Bu Tebliğ"in amacı, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.

20.06.2012
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/3305

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARAR

19.06.2012
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 67)

Harçlar Kanununa1 eklenen yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ile yetkilendirme belgeleri ve müşavirlik ruhsat harçları oluşturmaktadır.

16.06.2012
AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI

"Denetim kuruluşları yetkilendirme belgesi harçları ise kurumlar vergisi beyannamesi verme süresi içerisinde verilen bildirim üzerine, bağımsız denetim faaliyetlerinden elde edilen gayrisafi iş hasılatı esas alınarak tahakkuk ettirilir, tahakkuk ettirilen harçlar ayrıca mükellefe tebliğ edilmez ve mayıs ayı içerisinde ödenir."

15.06.2012
Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kurumuna Verilmesine ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bilindiği gibi, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun; "Prim belgeleri ve işyeri kayıtları" başlıklı 86 ncı, "Afet durumunda belgelerin verilme süresi ve primlerin ertelenmesi" başlıklı 91 inci ve "Bilgi ve belge isteme hakkı, bilgi ve belgelerin Kuruma verilme usulü" başlıklı 100 üncü maddelerinde, aylık prim ve hizmet belgelerinin düzenlenmesine ve

29.09.2008