slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: B, Sıra No:3

5667 sayılı Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketince Devlet İç Borçlanma Senedi Adı Altında Toplanan Tutarların Ödenmesi Hakkında Kanunun 06.06.2008 tarihli ve mükerrer 26898 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren

27.06.2008
Elektronik İmza İle İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ"in Algoritmalar ve Parametreler başlıklı 6 ncı maddesinin son fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

26.06.2008
Bazı Yatırımlarda Uygulanacak Fiyat Farkı Esaslarının Belirlenmesine İlişkin Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (BKK 2008/ 13761)

Bazı yatırımlarda uygulanacak fiyat farkı esaslarının belirlenmesine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma Bakanlığının 26/5/2008 tarihli ve 15 sayılı yazısı üzerine, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 26/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır. \r\n\r\n \r\n\r\n

24.06.2008
Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 267

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla1 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. \r\n\r\n

24.06.2008
Gelir Vergisi Sirküleri Seri No: 69

5084 sayılı Teşvik Kanunu kapsamındaki illerde asgari geçim indirimi uygulaması

23.06.2008
Sigorta İhtisas Komiteleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, sigortacılığın geliştirilmesine yönelik araştırma ve inceleme yapılması ve gerektiğinde sigorta tarife ve talimatlarının hazırlanması gibi konularda teknik yardım alınması için kurulan ihtisas komitelerinin çalışma usul ve esasları ile

23.06.2008
Sigorta Eksperleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı sigorta eksperlerinin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. Bu Yönetmelik, eksperlerin niteliklerine, kuruluşlarına, faaliyetlerine, belge ve kayıt düzeni ile yapamayacakları işlere ilişkin usul ve esasları kapsar.\r\n

23.06.2008
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu ve İş Konseyleri Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı; özel sektörün dış ekonomik ilişkilerini yürütmek ve iş dünyasının somut iş geliştirme çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kurulan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunu ve bu Kurula bağlı olarak faaliyet gösteren konseylerin çalışma

23.06.2008
Sözleşmeli Besiciliğin Desteklenmesine Dair Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/33)

EBK kombinalarınca, hayvanların kesimini müteakip 3 nüsha olarak hazırlanan listeleri ve sıcak tartı cetvelleri (Ek-1) her ayın on, yirmi, yirmisekiz, otuz ve otuzbirinci

21.06.2008
Sigorta ve Reasürans Brokerleri Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, sigorta ve/veya reasürans brokerliği yapacak gerçek ve tüzel kişilerin niteliklerine ve faaliyetlerine dair usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

21.06.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinin İç Sistemlerine İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketlerinin kuracakları iç kontrol, iç denetim ve risk yönetim sistemlerine ve bunların işleyişine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

21.06.2008
Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bölgeden yurt dışına veya yurt içine satılan malın herhangi bir nedenle geri getirilmesi veya bölgeye yurt dışından veya yurt içinden getirilen bir malın evsafına

20.06.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13762)

Ekli "4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listede Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ile Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının

20.06.2008
5746 Sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği Seri No:1 (Taslak)

Teknoloji merkezi işletmelerinde, Ar-Ge merkezlerinde, kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar tarafından veya uluslararası fonlarca desteklenen ya da TÜBİTAK tarafından yürütülen Ar-Ge ve yenilik

18.06.2008
Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Seri No: 267

5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunla[1] 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır. \r\n\r\n

18.06.2008
(Gelir İdaresi Başkanlığı )Yurtdışı Çıkış Tahdidine İlişkin Duyuru

Bazı basın organlarında "yurt dışına çıkış yasağı" ile ilgili olarak yazılan haber ve köşe yazılarına aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

18.06.2008
Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

14/9/1991 tarihli ve 91/2253 sayılı Kararnamenin eki Karara göre yapılacak Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortalarına aşağıdaki Tarife ve Talimat uygulanır.\r\n\r\n \r\n\r\n

18.06.2008
Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

Asgari teminat tutarları dönemsel olarak bu Tarife ve Talimat eki tablolarda belirlenmiştir.\r\n

18.06.2008
Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununa göre yapılacak Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortasına aşağıdaki tarife ve talimat uygulanır.\r\n

18.06.2008
Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sigorta ve Reasürans Şirketleri ile Emeklilik Şirketlerinin Finansal Raporlamaları Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

16.06.2008
Sosyal Güvenlik Kurumuna Prim Borcu Olan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe Geçici Madde Eklenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik gereğince her yılın Mart-Haziran döneminde kamuoyuna açıklanmakta olan borçlu işverenler listesi, 2008 yılı için yıl sonuna kadar açıklanabilir.\r\n

16.06.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2008/31)

Tebliğ ülkemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve hayvansal üretimin artırılması amacıyla, kaliteli kaba yem açığının kapatılması için yem bitkileri ekilişlerinin, kültür ırkı ve kültür ırkı melezi sığır, hastalıktan ari anaç sığırların desteklenmesi, damızlık

13.06.2008
Gümrük Vergilerinden Muafiyet ve İstisna Tanınacak Haller Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13676)

Muafiyetten yararlanacak sağlık ya da tıbbi araştırma kurum veya kuruluşu, eşyanın insan sağlığı ve ürün güvenliği yönlerinden uygun olduğunu Sağlık Bakanlığından alınacak belge ile gümrük idaresine tevsik eder.\r\n

13.06.2008
Tahsilat İç Genelgesi, Seri No:2008/1

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun amme alacaklarının tecil ve taksitlendirmesini düzenleyen 48 inci maddesi uyarınca yayımlanan ilgide kayıtlı genelgemiz ile motorlu taşıtlar vergisi ve bu vergiye ilişkin gecikme zammı ile trafik para cezasından olan alacakların, tecil edilmeyeceği tüm teşkilatımıza duyurulmuştu.\r\n\r\n

12.06.2008
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Denetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Denetim Kurulu Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, kooperatif ortaklarının ve diğer ilgili kişi ve kuruluşların bilgilendirilmelerini sağlamak amacıyla kooperatif yönetim kurulunun

12.06.2008