slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Portföy Yöneticiliği Faaliyetine Ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri: V, No: 98)

21/1/2003 tarihli ve 25000 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri: V, No: 59 sayılı Portföy Yöneticiliği Faaliyetine ve Bu Faaliyette Bulunacak Kurumlara İlişkin Esaslar Tebliğinin 19 uncu maddesinin altıncı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

07.02.2008
Adalet Bakanlığına Ait Depo Ve Garajlarda Muhafaza Edilen Mahcuz Mallar İçin Alınacak Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ

İcra dairelerince haczedilen ve Adalet Bakanlığının depo ve garajlarında muhafaza edilen mahcuz mallar için alınacak ücret hususunda bu Tebliğde düzenlenen Tarife hükümleri uygulanır.

07.02.2008
Harçlar Kanunu İç Genelgesi Sıra No: 2008/1

Bilindiği gibi, 492 sayılı Harçlar Kanununun 123 üncü maddesinde, Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (Bu kooperatifler ile Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma Anonim Şirketi tarafından bankalardan kullandırılacak krediler için verilecek kefaletler dahil), bankalar, yurt dışı kredi kuruluşları ve uluslararası kurumlarca kullandırılacak kredilerin temini ve bunların teminatları ile geri ödenmelerine ilişkin işlemlerin harca tabi tutulmayacağı hükme bağlanmış olup, bu hükmün sorunsuz uygulanması amacıyla Başkanlığımızca yayımlanan, 01/11/2005 tarihli ve Harç/2005-1 sayılı Harçlar Kanunu Sirkülerinde söz konusu istisnanın uygulamasına ilişkin ayrıntılı açıklamalarda bulunulmuştur.

06.02.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (SıraNo:381)

(Form Ba Bs)Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim hadleri bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

06.02.2008
Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkında Genel Tebliğ (Sıra No: 1)

Yeminli mali müşavirlerin düzenlemiş oldukları tasdik sözleşmelerine ilişkin bildirimlerinin ve sürekli bilgi verme yükümlülüklerinin elektronik ortamda yerine getirilmesi yönündeki bu düzenlemenin amacı; yeminli mali müşavirlerin 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu(1) ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanmak, bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalini sağlamaktır. \r\n

06.02.2008
Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

21/4/2005 tarihli Yurt İçinde Üretilen Bazı Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçinde Satışında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ"in 1 inci maddesinden EK: A"da gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ve tanımı verilen madde çıkartılmış, EK: B"de GTİP ve tanımı verilen madde ise Tebliğ"in 1 inci maddesindeki tabloya eklenmiştir.\r\n

06.02.2008
Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bankalarca Kredilerin ve Diğer Alacakların Niteliklerinin Belirlenmesi ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

06.02.2008
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/7/2007 tarihli ve 26582 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

06.02.2008
Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan Aylık Almakta Olanların Aylıklarından 2008 Yılında % 10 Oranında Sağlık Sigortası Primi Kesilmesi Hakkında Karar 2008/13152

Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumundan aylık almakta olanların aylıklarından, 1/1/2008 tarihinden geçerli olmak üzere 2008 yılında % 10 oranında sağlık sigortası primi kesilmesi; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 7/1/2008 tarihli ve 1963 sayılı yazısı üzerine, 1479 sayılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 17/1/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.

06.02.2008
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği

29/6/2001 tarihli ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanuna göre faaliyet gösteren Yapı Denetim Komisyonunun, yapı denetim kuruluşlarının ve laboratuvarların kuruluş ve çalışmaları; yapı denetim kuruluşlarında ve laboratuvarlarda görev alacak denetçi mimar ve mühendisler ile diğer görevlilerde aranacak nitelikler; ilgili idare, proje müellifi, yapı müteahhidi, şantiye şefi, yapı sahibi ile yapı denetim kuruluşu ortaklarının görev ve sorumlulukları; yapı denetimi hizmet sözleşmesinin düzenlenmesi ve hizmet bedellerinin ödenmesi; yapı denetim kuruluşları ile bu kuruluşların denetçi ve kontrol elemanı mimar ve mühendislerinin sicil raporlarının tutulması, yapılara sertifika verilmesi ve Kanunun uygulanması

05.02.2008
Türk Borçlar Kanunu Tasarısı

Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.İrade açıklaması, açık veya örtülü olabilir.\r\n\r\n

04.02.2008
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda Ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

5084 Sayılı Yasaya göre Asgari Geçim indirimi uygulaması,6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununda değişiklik,3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda değişiklik

04.02.2008
Ticarî Sır, Banka Sırrı Ve Müşteri Sırrı Hakkında Kanun Tasarısı

Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren ticarî işletme ve şirketler, bankalar, sigorta şirketleri ve mali piyasalarda faaliyet gösteren aracı kurumlarının ticarî sır, banka sırrı ve müşteri sırlarının talep edilmesi, verilmesi, kullanılması ve korunmasına ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

04.02.2008
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

02.02.2008
YMM"lerin Bildirimlerini ve Diğer Yükümlülüklerini Elektronik Ortamda Yerine Getirebilmelerine İlişkin Genel Tebliğ Başbakanlığa Gönderildi.

1 Sıra No.lu Yeminli Mali Müşavirlerin Tasdik Sözleşmelerine İlişkin Bildirimlerinin ve Sürekli Bilgi Verme Yükümlülüklerinin Elektronik Ortamda Yerine Getirilmesi Hakkındaki Genel Tebliğ ile 3568 sayılı SM, SMMM ve YMM Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde, yeminli mali müşavirlerce sürekli bilgi verme ödevlerini yerine getirmede gelişen bilgi işlem teknolojilerinden yararlanılması ve bildirimlerin kolay, hızlı, ekonomik ve güvenilir bir şekilde idareye intikalinin sağlanmasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

01.02.2008
Mal/Hizmet Alış ve Satışlarıyla İlgili (Ba) (Bs) Bildirim Formlarına İlişkin Usul ve Esasların Belirlendiği VUK Genel Tebliği Başbakanlığa Gönderildi.

Resmi Gazete"de yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 381 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2008 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar, bildirim hadlerine ilişkin açıklamalar ve (Ba) (Bs) Bildirim Formlarının doldurulmasına ilişkin hususlara yer verilmiştir. \r\n\r\n \r\n\r\n

01.02.2008
Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki Geçici Mahiyetteki İşleri Yürütmek Üzere Geçici Personel İstihdamı ve Bu Personele Ödenecek Ücretler Hak. Karar(2008/13126)

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki geçici mahiyette işleri yürütmek üzere, ekli Listede kurumu, teşkilatı, adedi ve sözleşme süresi belirtilen azami (21.193) kişi, 3/5/2004 tarihli ve 2004/7898 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Özelleştirme Uygulamaları Sonucunda İşsiz Kalan ve Bilahare İşsiz Kalacak Olan İşçilerin Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Geçici Personel Statüsünde İstihdam Edilmelerine İlişkin Esaslar çerçevesinde, her halükârda bir mali yılda on ayı geçmeyecek şekilde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre 2008 yılında, geçici personel olarak sözleşmeli çalıştırılabilir.

01.02.2008
Basit Usule Tabi Mükellefler İçin Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi Yarın (01 Şubat 2008) Başlıyor...

Gelirin sadece basit usulde tespit edilen ticari kazançlardan ibaret olan mükelleflerimiz için beyanname verme süresi yarın (01 Şubat 2008) başlıyor. \r\nMükelleflerimiz 2007 yılı kazançlarına ilişkin beyannamelerini, ŞUBAT ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar bağlı bulundukları vergi dairelerine verebilirler. \r\n

31.01.2008
Sayılı Kanun Kapsamına Giren Kurumlarda Çalışan İşçilere 2008 Yılında Yapılacak İlave Tediyelerinin Sürelerinin Düzenlenmesi Hakkında Karar(2008/13159)

4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2008 yılında;\r\n a) Kanunun 1 inci maddesine göre yapılacak ilave tediyenin birinci yarısının 31/1/2008, diğer yarısının 30/6/2008 tarihinde,\r\n

31.01.2008
Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2008/1)

8/10/2002 tarihli ve 24900 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulması Hakkında Tebliğin EK1"inde yer alan Transit Karayolları Üzerinde TIR Denetleme ve Konaklama Noktaları Kurulacak Bölgeler Listesine Bitlis: Merkez İlçe Bölgesi ibaresinden sonra gelmek üzere Bolu: Gerede İlçe Bölgesi ibaresi eklenmiştir.\r\n

30.01.2008
Pratik Eğitimin Verileceği İşyerleri ve Bunların Denetimine İlişkin Yönetmelik

7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununun meslekî eğitime ilişkin hükümleri ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre pratik meslek eğitiminin verildiği işyerlerinin, bu eğitimin verilmesine elverişli olup olmadığının belirlenmesine ve bu işyerlerinin denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

29.01.2008
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme... Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Mülkiyetin Gayri Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (r) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

25.01.2008
Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

25.01.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/12/2009 tarihine kadar Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Hurda İşletmesi Müdürlüklerine teslim edilecek kamyon, otobüs, çekici ve tanker cinsi araçların hurdaya ayırma işlemleri, Hurda İşletmesi Müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşunca da yerine getirilebilir.\r\n\r\n \r\n

25.01.2008
Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife Ve Talimatında Değişiklik Yapan Tarife Ve Talimat

29/12/2005 tarih ve 26038 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası Tarife ve Talimatının A. TARİFE başlıklı maddesinin 4 üncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

24.01.2008