slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Hizmetlerimiz | Vergi ve Tasdik

 

UBD olarak müşterilerimize, vergiyi işletmelerin yönetmesi gereken bir maliyet unsuru olarak ele almalarını sağlayarak, işletmelerin yapılarına ve ihtiyaçlarına yönelik çözümlerle en uygun vergi planlaması hizmetleri sunuyoruz. 

Başta tekstil, inşaat, sağlık, finans, perakende ve hızlı tüketim ürünleri ve otomotiv sektörleri olmak üzere, çeşitli sektörlerde uzmanlaşmış ekiplerimiz ile sunduğumuz detaylı hizmetler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 

·         Tam Tasdik

·         KDV İade Hizmetleri

·         Diğer Dolaylı Vergi Hizmetleri

·         Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

·         Transfer Fiyatlandırması

·         Ar-Ge Hizmetleri

·         Vergi Uyuşmazlıkları Çözümleri

 

Tam Tasdik Hizmetleri

Türkiye’de vergi mevzuatının karmaşıklığı, mevzuatta sıklıkla yaşanan değişiklikler ve vergi idaresinin kanunları yorumlamadaki değişiklikleri; Türkiye’deki vergi mükelleflerini risk altında bırakabiliyor. Bunlara şirketlerin iç kontrol sistemlerinde karşılaştıkları aksaklıklar da eklendiğinde, Türkiye’deki vergi mükelleflerinin olası vergi incelemelerinde ve uyuşmazlıklarda vergi cezaları ile karşılaşmaları kaçınılmaz hale geliyor.

 

UBD olarak uzun yıllar içerisinde sahip olduğumuz bilgi ve birikim ile, müşterilerimize kurumlar vergisi matrahının doğru olarak hesaplanması ve beyan edilmesinde, vergi cezalarından kaçınılmasında, doğru ve düzenli işleyen bir muhasebe sistemi kurulmasında hizmet veriyoruz.

 

Tam tasdik hizmetleri kapsamında rakiplerimizden başlıca farkımız, yalnızca kurumlar vergisinin doğru hesaplanması aşamasında değil, tüm vergisel konularda ihtiyaç duyulan bir danışman olarak müşterilerimizin yanında yer almamızdır.

 

 

KDV İade Hizmetleri

KDV İadesi, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, istisnaya tabi teslimleri bulunan mükelleflerin yüklendikleri KDV’lerin mükelleflere nakden veya mahsuben iadesi sürecidir.

 

Geçmişte yaşanan suistimaller, Maliye Bakanlığı’nın ve vergi dairelerinin KDV iadesi sürecinde oldukça hassas davranmalarına ve karmaşık süreçler geliştirmelerine neden olmuştur. Bu süreçte vergi mükelleflerinin hak ettikleri KDV iadelerinin eksiksiz ve doğru hesaplanması, belgelenmesi ve hızlı bir şekilde geri alınması zorlu bir süreçtir.

 

UBD, uzun yıllardır hizmet verdiği müşterilerinde üstlendiği KDV iade süreçlerini başarıyla yürütmüş ve pek çok farklı sektörde ve iade hakkı doğuran işlemde uzmanlaşmıştır. Bu kapsamda iade edilecek KDV tutarlarının hesaplanmasında ve raporun yazılması aşamasında UBD uzman ekibiyle rakiplerinin bir adım önünde yer alıyor.

 

 

Diğer Dolaylı Vergi Hizmetleri

Türkiye’de toplanan vergilerin yaklaşık %70’lik bölümünü oluşturan dolaylı vergilerde, öncelikle Katma Değer Vergisi ve Özel Tüketim Vergisi olmak üzere, damga vergisi, gümrük vergileri, özel iletişim vergisi ve harçların da önemli bir payı bulunuyor.

 

Türkiye’de 2002 yılında yürürlüğe giren 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu, 10 yıl gibi kısa bir sürede devletin en önemli gelir kalemlerinden biri haline gelmiştir. UBD olarak müşterilerimize özellikle ÖTV Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki ürünlerle ilgili özellikli durumlarda uzman ekibimizle ÖTV iadesi, teminat çözümü ve diğer süreçlerle ilgili hizmetler sunuyoruz. Damga Vergisi, BSMV, KKDF ve Özel İletişim Vergisi ve harçlarla ilgili tartışmalı konulardaki uzman kadromuzla müşterilerimize danışmanlık veriyoruz.

 

Hızla küreselleşen iş dünyasında trendler, şirketlerimizi her geçen gün dünya piyasasıyla geçmişe oranla daha fazla entegre olmaya itiyor. Gelişen süreçlerde bilgiye duyulan ihtiyaç, şirketlerimizi yurt dışında kurulu şirket ve organizasyonlardan know-how, royalti veya diğer pek çok alanda hizmet almaya itiyor. Yurtdışından alınan bu hizmetler KDV ve gelir vergisi yönünden sorumluluklar doğurabiliyor. Bu tür hizmet alımlarının vergisel yönden değerlendirilmesi aşamasında UBD olarak müşterilerimize mevzuata uygunluk ve danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 

 

Muhasebe ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

Vergi denilince genellikle vergisel yükümlülükler akla gelse de, Türk Vergi Mevzuatı’nın aynı zamanda pek çok yoruma açık noktası da bulunuyor. Kanunlar tüm işletmeler için geçerli olsa da, her şirketin faaliyetlerine özgü olabilecek ve özellikli çözüm gerektiren risk ve fırsatlar bulunuyor.

 

Son yıllarda gayrimenkuller, gayrimaddi haklar, lisans ve royalti anlaşmaları, hisse devirleri, yap-işlet-devret, çifte vergiyi önleme gibi pek çok konuda ve yapılan sözleşmelerde, çok fazla bilinmeyen vergisel yükümlülükler ve avantajlar bulunuyor. UBD olarak bu tür özellikli konularda sunduğumuz uzman görüşü desteği ile, müşterilerimizin faaliyetlerinde rekabetten farklılaşmalarına ve sağlıklı vergi planlaması yapmalarına destek oluyoruz.

 

 

Transfer Fiyatlandırması

Türkiye’nin küresel piyasalarla etkileşimi arttıkça yerli şirketlerin uluslararası şirketlerle ortaklık kurma eğilimleri de artıyor. Ayrıca Türkiye’de kurulu şirketler, gün geçtikçe farklı coğrafyalara açılarak, yeni pazarlarda faaliyetlerine devam ediyor. Çok uluslu şirketlerin vergi optimizasyonu için uyguladıkları transfer fiyatlandırması yöntemleri gün geçtikçe önem kazanırken, uluslararası vergi otoritelerinin ve Türkiye’de Gelir İdaresi Başkanlığı’nın transfer fiyatlandırması yoluyla vergi matrahlarının aşındırılması konusunu yakın geleceğin en önemli vergi konusu olarak değerlendiriliyor. Transfer fiyatlandırması kuralları doğrultusunda olası cezalardan kaçınmak adına transfer fiyatlandırması politikasının doğru belirlenmesi ve grup içi işlemlerde uygulanacak prosedür ve belgelendirmeler büyük önem taşıyor.

 

UBD olarak Russell Bedford International ile birlikte küresel bir bilgi ve uzmanlık ağının parçası olmamızın sunduğu imkanlar, müşterilerimize transfer fiyatlandırması konusunda en iyi hizmeti vermemizi sağlıyor.

 

 

Ar-Ge Hizmetleri

Teknolojideki değişime uyum sağlamak, teknolojiden faydalanarak verimliliği arttırmak ve yeni ürünler ve çözümler ortaya koymak adına şirketlerin Ar-Ge çalışmalarına yatırımları her geçen gün daha da önem kazanıyor. Bu yatırımlarda şirket yönetimlerinin yanı sıra çeşitli kamu kurumları ve uluslararası fonların katkıları büyüktür. Son yıllarda çıkarılan kanunlarla başta TÜBİTAK olmak üzere, KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Kalkınma Ajanslarının sağladığı fonlar Ar-Ge çalışmalarına önemli katkı sağlıyor. Ayrıca Avrupa Birliği de çerçeve programları ile Ar-Ge çalışmalarına ciddi fonlar aktarıyor.

 

UBD olarak bahsedilen kurum ve kuruluşların hazırlanan Ar-Ge projelerine verecekleri hibeler aşamasında, gerek projelerin hazırlanmasında, gerek projenin yürütülmesi ve sonrasında hazırlanması gereken mali raporların oluşturulmasında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

 

 

Vergi Uyuşmazlıkları Çözümleri

Tüm önlemler alınsa bile vergi idaresinin değişen yaklaşımları şirketleri vergisel yükümlülükler altına sokabilir. Ancak doğru prosedürlerin izlenmesi ile pek çok vergi incelemesinde ve vergi mahkemelerinde mükellef lehine sonuçlar alınabilir. UBD tecrübeli kadrosuyla, yaşanan vergi ihtilaflarında danışmanlık verilmesi ve sürecin yönetimi konularında uzman kuruluşlardandır.

 

UBD olarak vergi uyuşmazlıkları çözümleri kapsamında, vergi incelemelerinin başlamasından itibaren ihtilafların idari aşamada çözümlenmesi, belge ve dokümantasyon hazırlanması,  incelenmesi, vergi incelemelerinin tamamlanmasını takiben uzlaşma ve dava seçeneklerinin masaya yatırılması, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma kararlarının alınması veya dava aşamasında danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.