slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
5711 Kat Mülkiyeti Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun

Kat mülkiyeti ve kat irtifakı, bu mülkiyete konu olan anagayrimenkulün bağımsız bölümlerinden her birinin konum ve büyüklüklerine göre hesaplanan değerleri ile oranlı olarak projesinde tahsis edilen arsa payının ortak mülkiyet esaslarına göre açıkça gösterilmesi suretiyle kurulur. Arsa paylarının bağımsız bölümlerin payları ile oranlı olarak tahsis edilmediği hallerde, her kat maliki veya kat irtifakı sahibi, arsa paylarının yeniden düzenlenmesi için mahkemeye başvurabilir. Bağımsız bölümlerden her birine bu fıkra uyarınca tahsis edilen arsa payı, o bölümlerin değerinde sonradan meydana gelen çoğalma veya azalma sebebiyle değiştirilemez. 44 üncü madde hükmü saklıdır. \r\n

28.11.2007
Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Kamu İdarelerine Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesine İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, Avrupa Birliği, uluslararası kuruluşlar veya uluslararası konsorsiyumlardan kapsam dâhilindeki kamu idarelerine proje karşılığı aktarılan hibe niteliğindeki tutarların uluslararası anlaşma hükümleri saklı kalmak kaydıyla izlenmesi, harcanması ve muhasebeleştirilmesini belirlemektir.\r\n

28.11.2007
Anayasa Mahkemesinin E: 2001/226, K: 2006/119 Sayılı Kararı (2575 Sayılı Kanun ile İlgili)

1608 sayılı Yasa"nın 1. maddesine göre, işyerinin kapatılmasına ve para cezası verilmesine ilişkin idari yaptırımlar uygulanması şeklindeki işlemlerin kaldırılması istemiyle yapılan başvuruları inceleyen ve itiraz konusu kuralların Anayasa"ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkemeler, iptal istemiyle başvurmuşlardır. \r\n\r\n

28.11.2007
Vergi İncelemelerinde Mükellef Hakları İdarenin Yükümlülükleri Broşürü

Vergi incelemesinde haklar ve yükümlülükler, Vergi inceleme sürecinde mükellef hakları, Vergi mükelleflerinin yükümlülükleri, Vergi incelemesinde...\r\n\r\n

28.11.2007
Tüm Yönleriyle Vergi İnceleme Broşürü

Vergi incelemesi nedir" Ne zaman yapılır" Kimler vergi incelemesine yetkilidir" Kimler vergi incelemesine tabidir" Neden Vergi İncelemesine tabi tutulmuş...\r\n\r\n

28.11.2007
SGK Genelgesi 2007/88 (506 sayılı Kanunun Ek 5 inci Maddesinin IV Numaralı Bendinin Uygulaması.(İtibari Hizmet)

Bilindiği gibi, itibari hizmet; anılan Kanunun Ek 5 inci maddesinde belirtilen işyerleri ve işlerde çalışan sigortalıların, bu işlerde en az 3600 gün çalışmaları koşuluyla prim ödeme gün sayılarının 1/4"ünün sigortalılık sürelerine eklenmesine ve beş yılı geçmemek üzere yaş hadlerinden indirim yapılmasına imkan veren bir uygulamadır.

21.11.2007
Vergi Usul Kanunu Sirküleri 29

Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden çıkarılan 376 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki faaliyetlerinden dolayı gerçek usulde vergilendirilen Gelir Vergisi mükellefleri ile Kurumlar Vergisi mükelleflerine;

21.11.2007