slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Afet Sigortaları Kanunu Tasarısı

Bu Kanunun amacı, binalarda deprem sonucu meydana gelebilecek maddi zararların karşılanmasını teminen yaptırılacak zorunlu deprem sigortası ile sigorta şirketlerince

02.09.2008
Ödeme Kaydedici Cihaz Sirküleri / 10

Akaryakıt istasyonları dışında rafineri, tank, depo vb. yerlerden tankerlerle alınan ve müşterilerin depolarına boşaltılmak suretiyle gerçekleştirilen toplu akaryakıt satışlarında düzenlenecek belgeler bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

29.08.2008
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2008/19)

Bu Tebliğ; aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonları (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen CIF kıymetin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.\r\n

29.08.2008
Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun genel sağlık sigortası hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve genel sağlık sigortası işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

28.08.2008
Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı; 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

28.08.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2006-32/32 Sayılı Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2008-32/36)

22/9/2006 tarih ve 26297 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara ilişkin 2006-32/32 sayılı Tebliğin 5 inci maddesinin (d) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve (g) fıkrası yürürlükten kaldırılmış

28.08.2008
Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: X, No:24)

12/6/2006 tarihli ve 26196 sayılı mükerrer Resmî Gazete"de yayımlanan Seri: X, No: 22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğin Başlangıç Hükümlerinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

27.08.2008
Varlık Finansmanı Fonlarına ve Varlığa Dayalı Menkul Kıymetlere İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: III, No:35)

Bu Tebliğin amacı, varlık finansmanı fonlarının kuruluş ve faaliyetleri ile varlığa dayalı menkul kıymetlerin Kurul kaydına alınmasına, ihracına ve kamunun aydınlatılmasına ilişkin esasları düzenlemektir. \r\n

27.08.2008
2008/13994 Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ekli "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/6/2008 tarihli ve 2297 sayılı yazısı üzerine, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu"nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n Ekli "Menkul Kıymetler Borsalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığının 25/6/2008 tarihli ve 2297 sayılı yazısı üzerine, 91 sayılı Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu"nca 17/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n

27.08.2008
SGK, SMMM ve YMMlerce İşyeri Kayıtlarının İncelenmesinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Taslağı

Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması gereken ihaleli işler ile özel bina inşaatı işyerleri işverenlerine bu belgenin verilmesinde; 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre yetki verilmiş, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ile Yeminli Mali Müşavirler tarafından işyeri kayıtlarının incelenmesi sonucu Kuruma bildirildiği tespit edilen işçilik tutarlarının uygunluğunun sağlanması ile Kuruma yeterli işçilik bildirilmediği tespit edilen işyeri işverenlerine, tespit edilen fark işçilik tutarı üzerinden hesaplanacak prim, gecikme cezası ve gecikme zammı tutarı ile idari para cezalarının uygulanmasının usul ve esaslarını düzenlemektir.

26.08.2008
Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 53)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun1 4751 sayılı Kanunla2 değişik 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde, binalar için vergi değerinin, Maliye ve Bayındırlık ve İskan Bakanlıklarınca müştereken tespit ve ilan edilecek bina metrekare normal inşaat maliyetleri ile aynı maddenin (a) bendinde belirtilen esaslara göre bulunacak

23.08.2008
Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekiller İçin Barolarca Yapılacak Cari Giderler ile Bu Hizmet İçin Çalıştırılacak Personele İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, zorunlu müdafi ve vekil görevlendirilmesi ile ilgili yapılacak cari giderlere dair Türkiye Barolar Birliğine aktarılacak paraların, barolar arasında dağıtımı ve harcanması ile bu hizmet için çalıştırılacak personele ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

23.08.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 386)

Elektronik ortamda beyanname gönderme ile ilgili usul ve esaslar 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde1 belirlenmiştir. Söz konusu Tebliğde, elektronik ortamda beyanname göndermek için kullanıcı kodu, parola ve şifre almak isteyenlerin Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu ve Taahhütnamesini, elektronik beyanname göndermek için aracılık yetkisi almak isteyenlerin ise Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu ve Taahhütnamesini doldurarak bağlı bulundukları vergi dairesine müracaat etmesi yönünde düzenleme yapılmıştır.\r\n

22.08.2008
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun Kontrolündeki Şirketlerin Tasfiyesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Şirkete veya iştirake ait menkul ve gayrımenkullerin satışında 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu, 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümleri uygulanmaz.\r\n

22.08.2008
Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği

Bu Tebliğin amacı, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ile kapsamda yer alan kamu kurum, kurul, üst kurul, kuruluş ve idarelerinin nakit kaynaklarının izlenebilmesini teminen Kamu Haznedarlığı uygulamasına ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.\r\n

22.08.2008
Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruşta Yer Alan Yeni İbarelerinin Kaldırılmasına ve Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ

5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanunun geçici 1 inci maddesi ve 1264 sayılı Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanunun 5 inci maddesi hükümleri uyarınca, halen tedavülde olan 1 YTL ile 50, 25, 10, 5 ve 1 Ykr madeni paralar 31/12/2009 tarihinde tedavülden kaldırılacaktır. \r\n

22.08.2008
SGK Genelgesi, 2008/79 (SGK Alacaklarının, 5510 Sayılı Kanunun Geçici 25 inci Maddesine Göre Peşin veya Taksitle Ödenmesi)

5797 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 4 üncü maddesi ile, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar...

21.08.2008
SGK Genelgesi, 2008/77 (Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki)

5763 sayılı İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilmiş olup, anılan maddenin

21.08.2008
5797 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.\r\n

19.08.2008
3030 Sayılı Kanun Kapsamı Dışında Kalan Belediyeler Tip İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yeni inşaat, ilâve ve esaslı tadilât yapmak üzere yapı ruhsatı almak için; yapı sahipleri veya vekilleri başvuru dilekçelerine, tapu kayıt örneği veya istisnaî hâllerde tapu kayıt örneği yerine geçen belgeleri ekleyerek ilgili idareye müracaat ederler. \r\n

19.08.2008
375 Sayılı Kanun Hükümünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar

Ekli "375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 7/8/2008 tarihli ve 11557 sayılı yazısı üzerine, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmüne Kararnamenin ek 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 7/8/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n

18.08.2008
Toplu Yapılarda Kat Mülkiyeti ve Kat İrtifakı Tesisine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı; toplu yapılarda, kat mülkiyetinin ve kat irtifakının tesisinde istenilecek belgeleri ve tapuda yapılacak işlemlerin usûl ve esaslarını belirlemektir. \r\n\r\n \r\n

16.08.2008
Doğal Gaz Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı faaliyetinde bulunacak tüzel kişilerin ithalat (Spot LNG) lisansı almaları şarttır. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalat faaliyetinde bulunacak şirketler yapacakları tüm spot sıvılaştırılmış doğal gaz ithalat bağlantıları için tek bir ithalat (Spot LNG) lisansı alırlar. Spot sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında her ithalat bağlantısı için ayrı lisans aranmaz.

15.08.2008
Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

7/9/2005 tarihli ve 25929 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde yer alan "İletim Tesisi", "Tedarikçi" ve "Uluslararası enterkonneksiyon şartı" tanımları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

15.08.2008
Türkiye İş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, elektronik ortamda bilgi ve belge alınıp verilmesi, arşivlenmesine ilişkin usul ve esaslar ile elektronik imza işlemlerini düzenlemektir. \r\n\r\n (2) Bu Yönetmelik Türkiye İş Kurumu tarafından elektronik \r\n

15.08.2008