slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
86 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği (Taslak)

Kambiyo işlemlerinde BSMV uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n

23.07.2008
Kredi Kartı Satış (POS) Cihazı ile Yapılan Satışlar ve KDV Beyannamesinin 45 No"lu "Kredi Kartı ile Tahsil Edilen Teslim ve Hizmet Bedellerin KDV Dahil Karşılığını Teşkil Eden Bedel" Satırına İlişkin Açıklama

Bilindiği üzere, bankalar ve kredi kartı okuma makinesi (Pos makinesi ve imprinter cihazı) veren diğer kurumlar, vergi kimlik numarası bazında verdikleri cihazların üye işyerlerini ve bu işyerlerinin aylık kredi kartı ile yaptıkları satışları (sanal pos, kredi kartı, banka kartı-debit ve imprinter cihazı ile yapılan) günlük satış tutarları bazında aylık dönemler halinde ilgili dönemi takip eden ay Başkanlığımıza göndermektedirler.

23.07.2008
Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı (E.2006/4577) ve (E.2006/4576)

Yeminli mali müşavir olan ve Kasım 1998 döneminde elde ettiği serbest meslek gelirini eksik beyan ettiği ileri sürülen davacı adına takdir edilen matrah üzerinden resen salınan ağır kusur cezalı katma değer vergisini; Ekskon Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile davacı arasında düzenlenen katma değer vergisi iade tasdik sözleşmeleri,

22.07.2008
Vergi Hatalarında Düzeltme İşlemleri ile Pişmanlık ve Islah Hükümlerinin Uygulanması (Rehber)

Vergi hatalarını düzeltme işlemlerinde düzeltmeye konu olmayan vergi uyuşmazlıkları, başlıca vergi hataları ve vergi hatalarının

21.07.2008
Vergi İdaresince Yapılan Tarhiyatlarda Mükellefin İdari Başvuru Yolları (Rehber)

Vergi idaresince yapılan tarhiyatlarda mükelleflerin idari başvuru yollarından Uzlaşma, Cezalarda İndirim ve Üst Makamlara Başvuru gibi hakların ne şekilde kullanılabileceğine yönelik ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir.

21.07.2008
İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar (BKK 2008/13903)

"İndirimli Orana Tabi İşlemlerde İade Edilecek Verginin Hesabına Amortismana Tabi İktisadi Kıymetlere Ait Katma Değer Vergisinin Dahil Edilmemesine İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 30/6/2008 tarihli ve 65934 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n\r\n \r\n\r\n

21.07.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13902)

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 66966 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 8/7/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

21.07.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3

30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri: A Sıra No: l Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı alt bölümünün;\r\n

21.07.2008
Özürlüler Veri Tabanı Oluşturulmasına ve Özürlülere Kimlik Kartı Verilmesine Dair Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, özürlüler veri tabanı oluşturulmasına ve özürlülere tanınan hak ve hizmetlerden yararlanmada kullanılmak üzere kimlik kartı verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. \r\n

21.07.2008
Dernek, Vakıf, Sandık ve Diğer Kuruluşlardan Bireysel Emeklilik Sistemine ve Yıllık Gelir Sigortasına Aktarım Hakkında Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, üyelerine veya çalışanlarına emekliliğe yönelik taahhütte bulunan dernek, vakıf, sandık, tüzel kişiliği haiz meslek kuruluşu veya sair ticaret şirketindeki emekliliğe yönelik birikimlerin veya taahhütlere ilişkin

21.07.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 mükerrer sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

18.07.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri A, Sıra No:3 (TASLAK)

30.06.2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Seri:A Sıra No:l Tahsilat Genel Tebliğinin Birinci Kısım İkinci Bölümünün V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları başlıklı alt bölümünün;\r\n\r\n

18.07.2008
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

Yönetmeliğin amacı, Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde uyulacak idari ve teknik usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

18.07.2008
İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi

18.07.2008
Bilirkişilere, Resmi Arabuluculara ve Uzlaştırmacılara Bu Sıfatları Dolayısıyla Ödenen Ücretlerden Yapılan Tevkifatlara İlişkin Uygulama İç Genelgesi (2008/6)

Muhtasar beyanname verme zorunluluğu bulunmayanların, bilirkişi, resmi arabulucu ve tanıklara bu sıfatları dolayısıyla ödedikleri ücretler üzerinden tevkif ettikleri vergileri, yetki alanı içinde bulundukları vergi dairelerine en geç 7 (yedi) gün içerisinde Genelge ekinde yer alan bildirimin düzenlenerek ödemeleri gerektiği, yapmış

16.07.2008
506, 1479, 2925 ve 2926 Sayılı Kanunlara Göre Bağlanmış Olan Gelir ve/veya Aylıklarda Artış Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13882)

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre bağlanmış olan gelir ve/veya aylıklarda artış yapılmasına ilişkin ekli Karar"ın yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3/7/2008 tarihli ve 207 sayılı yazısı üzerine,

16.07.2008
Bazı Araçların Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı

Chrysler marka, Grand Voyager CRD, Grand Voyager AWD ve Grand Voyager 2.8 C model olan ve motorlu araç tescil ve trafik belgelerinde araç cinsi kamyonet ve/veya kapalı kasa kamyonet olarak gösterilen bu cinsteki taşıtların

16.07.2008
86 Seri Nolu Gider Vergileri Genel Tebliğ Taslağı

Kambiyo işlemlerinde BSMV uygulamasına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.\r\n

14.07.2008
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.\r\n

14.07.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı

213 sayılı Vergi Usul Kanunu ile ilgili bazı konularda tereddütler oluştuğu anlaşılmış olup, söz konusu tereddütleri gidermek ve uygulama birliği sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.\r\n

14.07.2008
Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot ve Kimyevi Gübre Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2008/37)

Tebliğ, tarımsal üretimde üretim maliyetlerini önemli ölçüde etkileyen mazot ve kimyevi gübrenin birim alan üzerinden desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.\r\n

14.07.2008
İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhracat Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (5) numaralı alt bendi, (c) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiş; (ı) bendi yürürlükten

14.07.2008
Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ, (Tebliğ No: İhracat 2008/12)

Bedelsiz olarak ihraç edilebilecek mallar aşağıda belirtilmiştir. \r\n\r\n a) Gerçek veya tüzel kişiler tarafından götürülen veya gönderilen hediyeler, miktarı ticari teamüllere uygun numuneler ile reklam ve tanıtım malları, yeniden \r\n

14.07.2008
Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 56)

Tebliğde, Harçlar Kanunu uygulamasına ilişkin olarak 5766 sayılı Kanunla getirilen düzenlemelere yönelik açıklamalara yer verilmiştir. \r\n

14.07.2008
Sigorta ve Reasürans ile Emeklilik Şirketlerinde Bağımsız Denetim Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

Yönetmeliğin amacı, Türkiyede kurulmuş sigorta, reasürans şirketleri ile yabancı ülkelerde kurulmuş sigorta ve reasürans şirketlerinin Türkiyedeki teşkilatı ile emeklilik şirketleri tarafından sigortacılık ile emeklilik mevzuatı dahilinde

14.07.2008