slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Genel Şartlar

/9/2000 tarihli ve 24164 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Zorunlu Deprem Sigortası Genel Şartlarının A.1 maddesinin

21.02.2008
Piyasa Gözetimi ve Denetimi Faaliyetlerinde Çalışacak Denetim Elemanlarının Görevlendirilmesinde Esas Alınan Temel Kriterlere Dair Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, 29/11/2006 tarihli ve 26361 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği kapsamında yapılacak piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerini yürütmek üzere Bakanlık tarafından, görevlendirilecek

19.02.2008
Tarımsal Üretime Yönelik Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (No: 2008/10)

Tarımsal üreticilerin finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması, tarımsal üretimin geliştirilmesi, verimliliğin ve kalitenin artırılması amacıyla 30/12/2007 tarihli ve 26742 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren 2007/13045

19.02.2008
Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerinde Kullanılan Müteahhitlik Karneleri ve İş Bitirme Belgelerinin 2008 Yılına Ait Değerlendirme Katsayıları Hak.da Tebliğ

28/3/1981 tarih ve 17293 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yapı, Tesis ve Onarım İşleri İhalelerine Katılma Yönetmeliği uyarınca, ihalelere iştirak edecek olan müteahhitlerin

19.02.2008
Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/2/2007 tarihli ve 26438 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Geçici 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

16.02.2008
Konut Finansmanı Kapsamında Kullandırılan Kredilere İlişkin BSMV İç Genelgesi Hazırlandı.

14 Şubat 2008 tarih ve 2008/1 Sıra No.lu BSMV İç Genelgesi"nde; 6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 29 uncu maddesinin (y) bendi uyarınca banka ve sigorta muameleleri vergisinden istisna tutulması gereken ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun geçici 11 inci maddesinde konut finansmanı tanımı kapsamında kabul edilen 06.03.2007 tarihinden önce düzenlenmiş olan konut kredisi sözleşmeleri dolayısıyla sehven ödenen banka ve sigorta muameleleri vergilerinin mükellefi olan bankalara iade edilmesine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

16.02.2008
G.V.K. Geçici 67.Madde Uygulaması İle İlgili Olarak Gerçek Kişilere Yönelik Vergi Rehberi:

Bu rehber, Türk finansal araçlarına yatırım yapan gerçek kişi yatırımcıları bilgilendirmek amacıyla hazırlanmış olup, rehberde Geçici 67 nci maddeyle getirilen düzenlemeyle bu maddede 5527 ve 5615 sayılı Kanunlar ve 22/07/2006 tarih ve 2006/ 10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılan düzenlemeleri de içeren açıklamalara yer verilmiştir.

15.02.2008
Menkul Sermeye İradı Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Düzenleme Rehberi:

İlgili rehberde, 2007 yılında gerçek kişilerce elde edilen menkul sermaye iratlarının beyan edilip edilmeyeceği, beyan edilmesi durumunda hangi şartlar altında beyan edileceği, vergilendirme esasları, beyannamelerin verilme zamanı ve vergilerin ödenmesi konularında bilgilere yer verilmiştir.\r\n\r\n

15.02.2008
Dar Mükellefler (Türkiye"de Yerleşmiş Olmayan Yabancı Ülke Vatandaşları İle Yurtdışında Yerleşik Türk Vatandaşları) İçin Kira Geliri Rehberi:

Bu rehberde, dar mükellefler (Türkiye"de yerleşmiş olmayan yabancı ülke vatandaşları ile yurtdışında yerleşik Türk vatandaşları)" in Türkiye"de elde ettikleri kira gelirinin vergilendirilmesine yönelik ayrıntılı bilgiler ve örnekler yer almaktadır. \r\n\r\n

15.02.2008
Kira Geliri Elde Edenler İçin Yıllık Gelir Vergisi Düzenleme Rehberi:

Kira geliri elde eden mükelleflerimizin bu gelirlerini beyan ederken karşılaşabilecekleri her türlü soruya cevap bulabilecekleri hususlara yer verilmiş, ayrıca bu rehberde mükelleflerin bu gelirlerini hangi sürelerde beyan edecekleri ve ödeyecekleri konularına da yer verilmiştir.

15.02.2008
Serbest Meslek Kazançları Vergi Rehberi 2008

Serbest Meslek Kazancı elde eden mükelleflerin 2007 takvim yılı gelirlerine ait Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında geçerli olan had ve tutarların dikkate alındığı bu rehberde, serbest meslek kazancı sayılan faaliyetler, serbest meslek kazancından indirilecek giderler gibi mükellefler tarafından sıkça sorulan soruların cevaplarının yanı sıra Yıllık Gelir Vergisi beyannamelerinin doldurulmasında dikkat etmeleri gereken hususlara da yer verilmiştir.

15.02.2008
Ücret Kazançları Vergi Rehberi 2008

Gelir Vergisi Kanunu"nda sayılan gelir unsurlarından ücret kazancının elde edilmesi, hesaplanması ve yıllık beyannameye aktarılması konusunda ilgili vergi mevzuatı esas alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca ücret kazancı elde eden mükelleflerin 2007 takvim yılı gelirlerine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.\r\n

15.02.2008
Ticari Kazançların Vergilendirilmesi Rehberi(Gerçek Usul) 2008

2007 takvim yılı gelirlerine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerinin doldurulmasına yönelik açıklamalar yer almaktadır.

15.02.2008
Özel Hastanaler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

27/3/2002 tarihli ve 24708 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Özel Hastaneler Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

15.02.2008
Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik, ayakta teşhis ve tedavi hizmeti sunulan özel sağlık kuruluşları ile bu kuruluşların işletenlerini kapsar.

15.02.2008
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının Üst Kuruluşlarına Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Katılma Payları ile Düzenledikleri ve Onayladıkları Belgeler ile Yaptıkları Hizmetler Karşılığında Alacakları Ücretler Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı; odaların birlik ve federasyonlara, birlik ve federasyonların Konfederasyona ödeyecekler

14.02.2008
Karayolu ile Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:50)

17/4/1987 tarih ve 19434 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 3348 sayılı Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 10 ve 35 inci maddeleri ile 19/7/2003 tarih ve 25173 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 11 inci maddesi çerçevesinde Bakanlığımızca Karayolu ile Şehirlerarası

14.02.2008
4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (III) Sayılı Listenin (A) Cetvelinde Yer Alan Bazı Mallarda Uygulanan ...

Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli

13.02.2008
İşverenlerin Çalıştırmaları Gereken Özürlü, Eski Hükümlü ve Terör Mağdurlarına İlişkin çalıştırma Oranlarının Tespitine Dair... Karar (BKK 2008/13196)

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1

13.02.2008
Temel Ceza Kanunlarına Uyum Amacıyla Çeşitli Kanunlarda Ve Diğer Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Söz konusu kanunla Vergi Usul Kanunda meydana gelen değişiklikler yer almaktadır

13.02.2008
Gelir Vergisi Sirküleri/66

Ekim-Kasım-Aralık 2007 Dönemine Ait Dördüncü Üç Aylık Geçici Vergi Beyannamesinin Verilme Süresinin Uzatılması

13.02.2008
Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü İle Tahsili Hakkında Kanun Tasarısı

Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki dönemlere (beyana dayanan vergilerde bu tarihten önce verilmesi gereken beyannamelere) ilişkin olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla; 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre ikmalen, resen ve idarece tarh edilen vergi

11.02.2008
2007 Yılına Ait Form Ba İle Form Bs Bildirimlerinin Verilme Süresi 5 Haziran 2008 Tarihine Kadar Uzatılmıştır.

362 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin 2007 dönemine ilişkin Form Ba (Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu) ve Form Bs (Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu) bildirimlerinin verilme süresinin uzatılması bu sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.

08.02.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (2008/13234)

Otel,motel, pansiyon,tatil köyü ve benzeri konaklama tesislerinde geceleme hizmeti KDV uygulaması

08.02.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar(2008/13186)

Türkiyede yerleşik kişilerin beraberlerinde döviz bulundurmaları, bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ile yurt dışında döviz alım satımına yetkili kuruluşlardan döviz satın almaları ve bunlara döviz satmaları, dövizleri bankalarda açacakları döviz hesaplarında tutmaları, efektif olarak kullanmaları, bankalar vasıtasıyla yurt içinde ve yurt dışında tasarruf etmeleri serbesttir.

08.02.2008