slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Persellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2007/12830)

15/6/2004 tarihli ve 2004/7513 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Organize Sanayi Bölgelerinde Yer Alan Parsellerin Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Tahsisine İlişkin Yönetmeliğin 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

14.12.2007
506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ve 2925 Sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa Göre Sigortalı ve Hak Sahibi Olan Kimselere, Bu Kanunlar Gereğince Bağlanan...

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı ve hak sahibi olan kimselere, bu kanunlar gereğince bağlanan gelir ve aylıkların ödeme tarihlerinin belirlenmesine ilişkin 24/12/2002 tarihli ve 2002/5001 sayılı Kararnamenin eki Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.\r\n

13.12.2007
e-Fatura Sistemine yönelik çalışmalar için Gelir İdaresi Başkanlığı Grupları oluşturuyor"

Bilgi toplumu olma yolunda ciddi adımların atıldığı ülkemizde, elektronik fatura alt yapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik çalışmalarına devam eden Gelir İdaresi Başkanlığı, gelinen noktada ilgili kurum ve kuruluşların bir araya gelerek ülkemize en uygun elektronik fatura modelinin ortaya koyulması amacına yönelik çalışmalar yapmak üzere Çalışma Grupları oluşturulmasını öngörmektedir.

12.12.2007
Araştırma Ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı

Bu Kanunun amacı; Ar-Ge ve yenilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için teknolojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge"ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını desteklemek ve teşvik etmektir.\r\n

12.12.2007
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (5718 Sayılı)

Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir.\r\n (2) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır. \r\n

12.12.2007
Yurt Dışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara Dair Tebliğ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için 15 YTL, diğer ülkeler için de 25 YTL posta gideri alınması, tebligat evrakına pul yapıştırılmaması veya eklenmemesi, Bakanlığımızdan herhangi bir duyuru beklenilmeden gideceği ülkeye göre posta giderinin tespit edilerek, ilgilisince Maliye Bakanlığının Muhtelif Gelirler hesabına yatırılmasının sağlanması ve buna dair makbuz örneğinin, Bakanlığımıza gönderilen evraka eklenmesi veya tarih ve sayısının Bakanlığımıza yazılan sevk yazısında belirtilmesi,

12.12.2007
Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği

Bu Yönetmeliğin amacı, 3/6/2007 tarihli ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

11.12.2007
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayın Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Kültür ve Turizm Bakanlığının kuruluş, amaç ve görevleri doğrultusunda yayımlayacağı her türlü basılı yayın ile basılı olmayan CD, DVD ve benzeri manyetik depolama ünitesi ve Bakanlık internet sitesinde hizmete sunulan elektronik yayının seçimini, basım-yayın usullerini, yayın kurullarının kurulmasını, çalışma esaslarını, görevlerini ve yetkilerini düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

11.12.2007
Anayasa Mahkemesinin E: 2006/21, K: 2006/38 Sayılı Kararı (7/5/1987 Tarihli ve 3359 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapan 21/6/2005 Tarihli ve 5371 Sayılı Kanun ile İlgili)

: 21.6.2005 günlü, 5371 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve Tababet ve Şuabatı San"atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun ile Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 1. maddesiyle 7.5.1987 günlü, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu"na eklenen :

11.12.2007
5326 Sayılı Kabahatler Kanunu"nun 3 Üncü Ve 17/7 Nci Maddelerine Göre 2008 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2007/3)

Tüketicinin korunmasına yönelik idari para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 7,2 nispetinde artırıldı.\r\n\r\n

09.12.2007
Gıda Güvenliği Ve Kalitesinin Denetimi Ve Kontrolüne Dair Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, gıda güvenliğinin ve kalitesinin temini için gıda işyerlerinin asgari teknik ve hijyenik şartları ile gıda ve gıda ile temasta bulunan madde ve malzemelerin gıda mevzuatına uygunluğunun denetim ve kontrol hizmetleri ile işyeri sorumluluklarına dair usul ve esasları belirlemektir.

09.12.2007
Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2007/4 (5682 Sayılı Kanun Hk.)

Pasaport Kanununun, Vergi Borcu Bulunanlara Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getiren Hükümleri, Anayasa Mahkemesince İptal Edildi...

08.12.2007
Kum ve Çakıl Benzeri Maddelerin Alınması, İşletilmesi ve Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; orman sayılan alanlar dışındaki, ülkenin egemenlik alanlarındaki denizlerden, akarsu ve kuru dere yataklarından, göl yataklarından ve tarım arazilerinden kum, çakıl ve benzeri maddelerin alınması işletilmesi ve kontrolü ile ilgili esasları kapsar.

08.12.2007
Borsa Dışı Teşkilatlanmış Menkul Kıymetler Piyasalarının Kuruluş ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

"Kurucu Şirketin kuruluş onayının alınmasını takiben en geç bir yıl içinde, Kurula faaliyet izni almak üzere başvurması şarttır. Sözkonusu süre içinde Kurula başvurmayan veya başvurusunun sonucunda kendilerine faaliyet izni verilmesi uygun görülmeyenlerin izin alma hakkı düşer. Bu süre gerektiğinde Kurul tarafından uzatılabilir."

08.12.2007
Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunda Değişiklik... 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeniden değerleme oranını % 7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir. Buna göre, 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı maddesinde yer alan para cezası miktarlarının yukarıda belirtilen oranda artırılarak uygulanması gerekmektedir.\r\n

07.12.2007
Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2008 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde muhtelif miktarlarda para cezaları öngörülmüş, aynı maddenin son fıkrasında da "İdari para cezalarının miktarları her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrası uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Bu şekilde yapılacak hesaplamalarda, milyon kesirleri dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.\r\n\r\n Maliye Bakanlığı 17/11/2007 tarihli ve 26703 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan 377 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2007 yılı yeniden değerleme oranını % 7,2 olarak tespit ve ilan etmiştir.\r\n\r\n Buna göre, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu maddesinde yer alan para cezası miktarları, 1/1/2008 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi uygulanacaktır.\r\n\r\n

07.12.2007
Danıştay 3. Daire Başkanlığı Kararı E. 2007/2274

Ortağı ve yönetim kurulu üyesi olduğu anonim şirketten tahsil edilemeyen kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı adına düzenlenen ödeme emrine karşı açılan davayı; 28.6.2002 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olduğu şirket adına 2001 takvim yılı için salınan ve kesinleşen kamu alacağının şirketten tahsil olanağı kalmaması nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 10uncu maddesi uyarınca sorumluluğu bulunan davacı adına ödeme emri düzenlenmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle reddeden Konya Vergi Mahkemesinin 18.5.2006 gün ve E:2005/1382, K:2006/406 sayılı kararını; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 37nci maddesinin ikinci fıkrası gereğince, kamu alacağı davacıdan vergi ve ceza ihbarnamesiyle istenmeksizin, doğrudan ödeme emri

07.12.2007
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar (BKK 2007/12888)

Bu K arar ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu"nun 13 üncü maddesinde yer alan "Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı" hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usuller düzenlenmekte olup, Türkiye"deki tam ve dar mükellef gerçek kişi ve kurumların tamamı bu düzenlemenin kapsamı içindedir.

06.12.2007
Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-14"ün 6 ncı maddesinin (C) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve anılan ekin 17 nci maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki 5 numaralı bent eklenmiştir.

06.12.2007
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Karar

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 13 üncü maddesinde yer alan Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usuller hakkında Bakanlar Kurulu Kararı Resmi Gazetede yayımlanmak üzere 15.11.2007 tarihinde Başbakanlığa gönderilmiştir.

03.12.2007
265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlandı..

5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

01.12.2007
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (7), (14), (15), (17), (20) ve (21) numaralı bentleri aşağıdaki şekilde ve (10) numaralı bendin "sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan" ibaresi "sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan" şeklinde değiştirilmiş, (29) numaralı bent aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiş ve maddeye aşağıdaki (30) ve (31) numaralı bentler ile aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

01.12.2007
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

12/4/2006 tarihli ve 26137 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

01.12.2007
Anayasa Mahkemesi Kararı E: 2002/30 (1475 Sayılı Kanun Hk.)

Ticari işletme rehnine tabi mallardan bir kısmının fabrikada bulunmaması nedeniyle şikayetçi alacaklının zarara uğratıldığı iddiasıyla açılan kamu davasında, itiraz konusu kuralın Anayasa"ya aykırı olduğu savını ciddi bulan Mahkeme iptali için başvurmuştur.\r\n\r\n

29.11.2007
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (5718 Sayılı)

1) Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak hukuk, Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi, yabancı kararların tanınması ve tenfizi bu Kanunla düzenlenmiştir.\r\n\r\n(2) Türkiye Cumhuriyetinin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklıdır. \r\n\r\n

29.11.2007