slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Kooperatifler ve Üst Kuruluşları Yönetim Kurulu Üyelerinin Genel Kurul Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporunun Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğin amacı, kooperatif ve üst kuruluşlarının denetim kurulu üyelerinin, mevzuat uyarınca kendilerine yüklenen işlem ve hesapları denetleme görev

12.06.2008
Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/13694)

Ekli "Görev Tazminatı Ödenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 2/5/2008 tarihli ve 5823 sayılı yazısı üzerine, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesinin (C) bendine göre, Bakanlar Kurulu"nca 12/5/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

12.06.2008
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/5)

Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 4,39, ABD doları için yüzde 2,54 ve Euro için yüzde 2,30"dur.\r\n

12.06.2008
Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliğ"inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: V, No: 100)

Aracı kurumların sermaye yeterliliği tabanının, bu Tebliğin 8 inci maddesinde belirtilen yükümlülüklerin altına düşmesi halinde, bu eksikliklerin giderilmesi için şekli ve içeriği Kurulca belirlenen teminat mektubu veya nakit blokajı kullanılabilir. \r\n

12.06.2008
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VII, No: 36)

19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri:VII, No:10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasına (f) bendi olarak aşağıdaki bent eklenmiştir.\r\n

12.06.2008
Serbest Bölgeler Kanunu ile Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Bu Kanun; ihracata yönelik yatırım ve üretimi teşvik etmek, doğrudan yabancı yatırımları ve teknoloji girişini hızlandırmak, işletmeleri

10.06.2008
5766 Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinde yer alan Amme, tazminat, inzıbati mahiyette olsun olmasın bütün para cezalarını ibaresi Adli ve idari para cezalarını şeklinde değiştirilmiş

09.06.2008
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekeri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

24/4/2005 tarihli ve 25795 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Destekleri Yönetmeliğinin 25/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

09.06.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

A Geçici Trafik Belgesi Düzenleme Yetki Belgesi (Ek:10-B); prototip veya yol testi yapılacak araçlar için imalatçı veya ithalatçı firmalar, otomotiv konusunda

09.06.2008
(5763 Sayılı Kanun) Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap "

Borçların Yeniden Yapılandırılmasında Merak Edilen 40 Soru ve Cevap "

04.06.2008
SGK Genelgesi 2008/50 (Taksitlendirmeler)

Sosyal Güvenlik Alacaklarının, Yeniden Yapılandırma Anlaşmalarının İhyası, Peşin veya Taksitle Ödenmesi...

04.06.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:383)

370 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği[2] ile, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa[3] göre trafik tescil kuruluşlarınca kayıt ve tescil zorunluluğu bulunan motorlu kara taşıtlarına

04.06.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2007/92 (5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Hk.)

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun"un 11. maddesi ile 19. maddesinin (a) ve (c) bentlerinin, Anayasa"nın 10., 13. ve 48. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.\r\n

04.06.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri /36

\r\nHekimlerin 01.06.2008 Tarihi İtibariyle POS Cihazını İşyerlerinde Bulundurmaları Ve Kullanılmaları Halinde Bu Cihazlarla Düzenlenen Belgeler "Serbest Meslek Makbuzu" Olarak Kabul Edilecektir. \r\n

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/35

2008 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05/11/2008 tarihi akşamına kadar verilebilecektir.

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Sirküleri/34

2007 dönemine ilişkin "Form Ba" ve "Form Bs" bildirimleri 05.09.2008 tarihine kadar verilebilecektir.

30.05.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)

Uygulamada bazı firmalar tarafından çeşitli adlarla çıkarılan özel kartlar, anlaşma yapılan lokanta veya restoran gibi hizmet işletmelerinde (anlaşmalı hizmet işletmeleri)

30.05.2008
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/35)

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karara göre bankalarca altın, gümüş ve platin depo hesabı açılmasına,

29.05.2008
Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri) (Seri No:1)

Tebliğin amacı ve kapsamı, Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği ile ilgili düzenlemeler ile Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin çalışma usul ve esaslarının

29.05.2008
Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:382)

\r\nHekimlerin POS Cihazlarını Bulundurma ve Kullanma Tarihinin 01.09.2008 Olarak Belirlenmesine ve Belge Düzenine İlişkin VUK Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi. \r\n

29.05.2008
4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13653)

Ekli "4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

29.05.2008
Petrol Piyasasında Ulusal Marker Uygulamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bağımsız gözetim firması: İlgili lisans sahipleri tarafından görevlendirilecek, petrol ve petrol ürünlerinin miktar kontrolü ile numune alımı ve bu işlemlere

29.05.2008
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Yer, Araç, Bina ve Tesislerde Tütün Ürünü Tüketenlere Verilecek İdari Yaptırım Kararlarının Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ

Tebliğin amacı, 7/11/1996 tarihli ve 4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanunun 2 nci maddesinde

29.05.2008
İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5763 Sayılı)

22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.\r\n

29.05.2008
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13695)

"Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının

24.05.2008