slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat ve İthalata İlişkin Tebliğ, Anlaşmalar: (2008/1)

Bu Tebliğin amacı; yurt dışı müteahhitlik ve teknik müşavirlik hizmetleri kapsamında yapılacak kesin ve geçici ihracat ile kesin ithalat işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.\r\n

04.04.2008
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 61)

Bu Tebliğ, 4458 sayılı Gümrük Kanunu"nun 204 üncü ve Gümrük Yönetmeliği"nin 651 inci maddesi gereğince

04.04.2008
Tevsik Edici Belge Olarak Gümrük Beyannamesi Yerine Serbest Bölge İşlem Formunun da Kabul Edilebileceğine İlişkin Genel Yazı

Bilindiği üzere, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ihracat istisnasını düzenleyen 11 ve 12 nci maddeleri uyarınca, serbest bölgedeki

03.04.2008
Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: VIII, No: 56)

34 sayılı Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunanlar İçin Lisanslama ve Sicil Tutmaya İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğin 14 üncü maddesi ikinci fıkrası

03.04.2008
Profesyonel Turist Rehberliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bakanlık, meslek kuruluşları, üniversiteler, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içersinde; hizmet içi eğitim seminerlerinin ve rehberlere yönelik

01.04.2008
Türkiyede Açılan Temsilciliklerin Faaliyetlerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğin amacı Türkiyede açılan temsilciliklerin faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

01.04.2008
Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına İlişkin 6 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:8)

1/3/2007 tarihli 26449 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Seri No: 6 sayılı Özel Kullanıma Mahsus Kara Taşıtlarına

31.03.2008
Elektronik Fatura Kayıt Sistemi Tebliğ Taslağı

Ülkemizde Elektronik Fatura altyapısının bütün unsurları ile hayata geçirilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalarda, başlangıç aşaması olarak tasarlanan Elektronik Fatura Kayıt Sistemi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağı, kamuoyunun değerlendirmesine sunulmuştur.

31.03.2008
5736 Sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Genel Tebliği (Sıra No:4)

Bilindiği üzere, 5736 sayılı Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun 27/2/2008 tarihli ve 26800 sayılı Resmî Gazete"de

31.03.2008
Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ

16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince

31.03.2008
Tahsilat Genel Tebliği, Seri: B, Sıra No:1

Bu Tebliğde, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından tahakkuk ettirilen ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilmesi gereken alacakların takip ve tahsiline ilişkin açıklamalar yer almaktadır. \r\n

25.03.2008
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

3/8/2007 tarihli ve 26602 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Tebliğin 16 ncı

25.03.2008
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Özkaynak: Ödenmiş sermaye, sermaye yedekleri, kâr yedekleri, dönem net kârı, geçmiş yıllar kârı ve Kurulca belirlenecek diğer kalemler toplamından varsa dönem net zararı

24.03.2008
Dernekler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31/3/2005 tarihli ve 25772 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Dernekler Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinde yer alan üç yıl ibaresi

22.03.2008
İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

İhale dokümanına süresinde itirazen şikayet başvurusunda bulunulmamış ise, dokümanda teklif bedellerinin birbiriyle karşılaştırılmasını engelleyen eksiklik, belirsizlik veya çelişki yaratan bir düzenlemenin bulunup bulunmadığı. \r\n

22.03.2008
Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 5 numaralı alt

22.03.2008
Fikir ve Sanat Eserlerini İçeren Taşıyıcı Materyaller ile Bu Eserlerin Çoğaltılmasına... Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Sinema sektörünün güçlenmesini teminen filmlerin yapım öncesi, yapım ve yapım sonrası aşamalarında desteklenmesi ile Bakanlıkça uygun görülen filmlerin yaptırılması veya satın alınmasına ilişkin giderler,\r\n

22.03.2008
Karayolları Trafik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

18/7/1997 tarihli ve 23053 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 128 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin ikinci paragrafında yer alan %2si ibaresi

22.03.2008
Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

27/6/2003 tarihli ve 25151 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Özel Güvenlik Görevlileri Sağlık Şartları Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.\r\n

21.03.2008
Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

14/2/2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Esnaf ve Sanatkârların Ödeyecekleri Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile anılan maddenin üçüncü

21.03.2008
Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri VII, No:35)

19/12/1996 tarihli ve 22852 sayılı Resmi Gazete"de yayımlanan Seri: VII, No: 10 sayılı Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliğinin 3 üncü maddesinde yer alan "Garantör" tanımı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. \r\n

21.03.2008
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen 1991/322/EEC ve 2000

20.03.2008
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2008/2)

Aylık azami akdi faiz oranı, Yeni Türk lirası için yüzde 4,54, ABD doları için yüzde 2,59 ve Euro için yüzde 2,30"dur.\r\n

20.03.2008
Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

Sınıflandırma: Deniz turizmi tesisleri dışındaki turizm işletme belgeli tesislerin asgari nitelikler, kapasite, fizikî özellikler, kullanılan malzeme standardı, işletme ve hizmet kalitesi

19.03.2008
Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2008/13349)

Ekli "Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 15/2/2008 tarihli ve 2255 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 28/2/2008 tarihinde kararlaştırılmıştır.\r\n

19.03.2008