slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 59

\r\n420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

14.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 58

\r\nElektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflere ilişkin açıklama

14.02.2013
5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU SİRKÜLERİ/26

\r\nDar mükellefiyette işyerinin tespiti hakkında.

12.02.2013
SOSYAL GÜVENLİK DENETMENLERİ DENETİM STANDARTLARI (SGK GENELGESİ 2013/5)

Bu denetim standartlarının temel amacı, sosyal güvenlik denetmenleri ve sosyal güvenlik denetmen yardımcılarının, görev, yetki ve sorumlulukları, yapacakları tespit ve düzenleyecekleri rapor ile çalışmalarında uyacakları usul ve esaslarının belirlenmesi ve çalışmalarında norm ve standart birliğinin sağlanmasıdır.

09.02.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 56

31.01.2013 tarihine kadar verilmesi gereken 2012/Aralık dönemine ilişkin Ba ve Bs bildirim formlarının süresinin uzatılmasına dair açıklama.

30.01.2013
VERGİ USUL KANUNU SİRKÜLERİ / 57

420 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektrik ve doğalgaz abone bilgileri ile tüketim bilgilerinin alınma süresinin uzatılmasına dair açıklama

30.01.2013
Ticaret Sicili Yönetmeliği

Ekli "Ticaret Sicili Yönetmeliği"nin yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 22/11/2012 tarihli ve 7322 sayılı yazısı üzerine, 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 26 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

28.01.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 423)

Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gereğince 2012 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan hükümlere dayanılarak tespit olunan kurlar aşağıda gösterilmiştir.

26.01.2013
Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği

Bağımsız Denetim Yetkilendirme Tebliği yayımlandı.

25.01.2013
Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği

Bağımsız Denetçilik Uygulamalı Mesleki Eğitim Tebliği yayımlandı.

25.01.2013
Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği

Bağımsız Denetçilik Sınav Tebliği yayımlandı.

25.01.2013
BAĞIMSIZ DENETİM RESMİ SİCİL TEBLİĞİ

Bu Tebliğin amacı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşları ile bağımsız denetçilere ilişkin Bağımsız Denetim Resmi Sicil kayıtlarının elektronik ortamda tam, doğru ve güvenilir bir şekilde tutulmasına ve resmi sicil bilgilerinden Kurum tarafından belirlenenlerin ilan edilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

25.01.2013
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar

Karar Sayısı : 2012/4213\r\n Ekli "Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 29/11/2012 tarihli ve 1786 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu"nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

23.01.2013
ELEKTRONİK TEBLİGAT YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, kazaî merciler, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmî şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü vasıtasıyla yapılacak elektronik tebligatları kapsar.

21.01.2013
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 6385

21.01.2013
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Bu Yönetmeliğin amacı, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili çalışmalarda bulunmak üzere iş sağlığı ve güvenliği kurullarının hangi işyerlerinde kurulacağı ve bu kurulların oluşumu, görev ve yetkileri, çalışma usul ve esasları ile birden çok kurul bulunması halinde kurullar arasında koordinasyon ve işbirliği yöntemlerini belirlemektir.

18.01.2013
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan: KURUL KARARI

Kamu yararını ilgilendiren kuruluşlarda bağımsız denetim yapacak bağımsız denetim kuruluşlarının Bağımsız Denetim Kuruluşu Belgesi için 5.000 TL, diğerleri için 2.500 TL olarak belirlenmesine,

12.01.2013
ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ SİRKÜLERİ / 18

\r\n(III) sayılı listenin (A) cetvelindeki mallarda uygulanması gereken asgari maktu vergi tutarları

05.01.2013
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 70)

Bu değişiklikler karşısında, konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarlarının hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yeniden tespit edilmesine gerek duyulmuştur.

01.01.2013
HARÇLAR KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69)

Ekli 2, 5 ve 7 sayılı tarifelerin bazı pozisyonlarında beher rüsum tonilatosundan gibi birim değer üzerinden alınacak maktu harç tutarları yer almaktadır. Sözü edilen maktu harç tutarlarının, birim değerler toplamına tatbiki sonucu bulunacak olan ve asgari ve azami hadler arasında kalan harcın 10 Kuruşa kadarki kesirleri de tahsil edilmeyecektir.

01.01.2013
EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERI NO: 61)

2013 yılına ait emlak (bina, arsa ve arazi) vergi değerleri ile 2013 yılında mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin hesabında dikkate alınacak asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin tespiti hususunda aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.

01.01.2013
DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 56)

Buna göre, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar için 2012 yılında uygulanan nispi vergi oranları ve 55 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği4 ile tespit edilen maktu vergiler 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanmak üzere %15 oranında artırılarak Tebliğ ekindeki (1) sayılı tabloda gösterilmiştir.

01.01.2013
BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/4116

Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2012 tarihli ve 1348 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu"nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

01.01.2013
KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 121)

İndirimli orana tabi işlemlerden doğan KDV iade taleplerinde, bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarının iade konusu yapılamayacak kısmıyla ilgili olarak 2012 yılında geçerli olan 15.800 TL tutarındaki sınır, 2006/10379 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 2012 yılına ilişkin yeniden değerleme oranında (% 7,80) artırılarak 2013 yılı için 17.000 TL olarak uygulanacaktır.

01.01.2013
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 422)

Bu hüküm gözönüne alınarak, Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alıp 2012 yılında uygulanan miktarların ve hadlerin, 2012 yılı için %7,80 (yedi virgül seksen) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarlar ve hadler ekli listede gösterilmiştir.

01.01.2013