slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
5084 Sayılı Kanunun 4. ve 7. Maddelerinde 5568 ve 5615 Sayılı Kanunlarla Yapılan Düzenlemeler (SGK Genelgesi 2008/31)

Bilindiği gibi, 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun değişik 4

01.05.2008
Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 30)

Noter Satış Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtlara Ait Mükellefiyet Kaydına İlişkin Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderilmiştir. \r\n

01.05.2008
Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Lisanslar devredilemez. Ancak, lisans sahibi tüzel kişiye bankalar ve/veya finans kuruluşları tarafından sınırlı veya gayri kabili rücu proje finansmanı

01.05.2008
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Denetim Faaliyetleri Yönetmeliği

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu bünyesindeki denetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine ilişkin esaslar ile Fon Denetçi ve Denetçi Yardımcılarının

01.05.2008
Genel Bütçe Vergi Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Büyükşehir Belediyeleri, Belediyeler ve Bunların Bağlı Kuruluşlarına Ayrılacak Paylardan Borçlarına... Karar (BKK 2008/13535)

...Karşılık Yapılacak Kesintilerin Oranı ve Kesintilerin Alacaklı Kurumlar Arasında Dağılımına İlişkin Esâs ve Usullere geçici madde eklenmiştir...

30.04.2008
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2008/19)

Bu Tebliğin amacı; doğal kaynakların korunmasını dikkate alarak, kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarımsal sanayi entegrasyonunun sağlanması, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi,

29.04.2008
Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:50)de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No:52)

14 Şubat 2008 tarihli ve 26787 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanarak yürürlüğe giren Karayolu İle Şehirlerarası Yolcu Taşımacılığı Alanında Uygulanacak

28.04.2008
Karayoluyla Yurtiçi Eşya Taşımacılığında Uygulanacak Taban Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:51)

Karayoluyla yurtiçi eşya taşıma işini yapmaya yetkili olan C2, C3, K1, K3, L Türü, N Türü yetki belgesi sahipleri ile yurtiçi eşya taşıma işini organize ederek

28.04.2008
Sözleşmeli Üretim ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelikle; sözleşmeli üretimin belirli usûl ve esaslar çerçevesinde düzenlenerek verim ve kalitenin arttırılması

26.04.2008
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13524)

Ekli "Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Amacıyla KOSGEB Tarafından Uygun Koşullarda Finansal Destek Sağlanması

26.04.2008
Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı

"Yabancı uyruklu gerçek kişiler ile yabancı ülkelerde kendi ülkelerinin kanunlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketlerinin; sulama, enerji, tarım, maden, sit, inanç ve kültürel

25.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/1

Transfer Fiyatlandırması, Kontrol Edilen Yabancı Kurum ve Örtülü Sermayeye İlişkin Formun Doldurulması hakkında.\r\n

24.04.2008
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/11

\r\nYıllık Kurumlar Vergisi Beyannamesinin Verilme Süresi 28 Nisan 2008 Pazartesi Günü Akşamına Kadar Uzatıldı. \r\n

24.04.2008
Veraset Ve İntikal Vergisi Kanununun Yürürlükten Kaldırılması Ve Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı

"veraset yoluyla vaki olanlar hariç olmak üzere, karşılıksız olarak intikal eden malların Türkiye"de bulunması;"

24.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ (Seri No:2)

1 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğde1 ilgili bölümler itibarıyla aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.\r\n\r\n \r\n

22.04.2008
Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:2)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. \r\n\r\n

22.04.2008
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /10

2008 yılı birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı %.1,39 (yüzde bir virgül otuz dokuz ) olarak tespit edilmiştir. \r\n\r\n

22.04.2008
2 Seri Nolu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun uygulanmasına ilişkin olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur. \r\n\r\n

19.04.2008
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

4734 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde "..yaklaşık maliyeti eşik değerlerin üzerindeki ihalelerde; hizmet alımları ve yapım işlerinde bütün yerli istekliler

18.04.2008
Tasarım Desteği Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/2)

Bu Tebliğ, 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına dayanılarak

18.04.2008
Finansal Tabloların Sunumu Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2008/1)

Bu Tebliğin amacı, finansal tabloların önceki dönemlerle ve diğer şirketlerin finansal tabloları ile karşılaştırılmasını teminen, şirketlerin hazırlayacakları finansal tabloların şekil ve içeriğinin düzenlenmesidir. \r\n

18.04.2008
2 Seri Numaralı Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Genel Tebliğ Resmi Gazetede Yayımlanmak Üzere Başbakanlığa Gönderildi.

Söz konusu form 2007 yılı hesap dönemine münhasır olmak üzere, 2008 hesap dönemi ikinci geçici vergi beyannamesinin verilme süresinin son günü olan Ağustos ayının ondördüncü günü akşamına kadar hazırlanabilecektir. Dolayısıyla söz konusu formun Ocak-Haziran/2008 dönemine ait ikinci üç aylık geçici vergi beyannamesinin ekinde 14 Ağustos 2008 günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine gönderilmesi mümkün bulunmaktadır.\r\n\r\n

17.04.2008
Anayasa Mahkemesinin E: 2003/71, K: 2008/79 Sayılı Kararı (5/6/2003 Tarihli ve 4875 Sayılı Kanun ile İlgili)

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu"nun 3 üncü Maddesinin (d) bendi "Taşınmaz edinimi" başlığı altında düzenlenmiş olup, yabancı yatırımcıların Türkiyede kurdukları veya iştirak ettikleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerin, Türk vatandaşlarının edinimine açık olan bölgelerde taşınmaz mülkiyeti veya sınırlı aynî hak edinmelerine ilişkindir.

17.04.2008
Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bir gümrük rejimine tabi tutulmak istenilen eşya bu rejime uygun şekilde yetkili gümrük idaresine beyan edilir.

16.04.2008
6802 Sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü Maddesinde Yer Alan Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Nispetlerinin Tespiti... (BKK 2008/13459)

6802 sayılı Gider Vergileri Kanununun 33 üncü maddesinde yer alan banka ve sigorta muameleleri vergisi nispetlerinin tespiti hakkındaki

15.04.2008