slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

Mevzuat Haberi

Ek Mezvuat Haberi Tarih
Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar (BKK 2008/13489)

Ekli "Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 25/3/2008 tarihli

15.04.2008
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (BKK 2008/13460)

Ekli "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına

15.04.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı. E. 2005/25 (3201 Sayılı Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin...)

Kanun"un Geçici 1. maddesinde yer alan "" en çok iki yıl içinde "" ibaresinin, Anayasa"nın 2,. 10., 60., 61., 62. ve 65. maddelerine aykırılığı savıyla iptali istemidir.

15.04.2008
Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün Mamullerinin Üretimine, İç ve Dış Alım ve Satımına... (5752 Sayılı Kanun)

Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Yeniden Yapılandırılması ile Tütün ve Tütün

15.04.2008
Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (BKK 2008/13490)

27/11/2007 tarihli ve 2007/12888 sayılı Kararnamenin eki Transfer Fiyatlandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Kararın 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.\r\n

14.04.2008
SGK Genelgesi 2008/24 (Birim Maliyet Listesi)

Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin Hesabında Kullanılacak 2008 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında...\r\n\r\n

12.04.2008
İhracat, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2008/5)

Belgeli ihracat kredileri: Dahilde İşleme İzin Belgesi ve/veya Vergi Resim Harç İstisnası Belgesi kapsamında; ithalat, ihracat sayılan satış ve teslimler

12.04.2008
Katma Değer Vergisi Genel Tebliği S. No:109

İade hakkı doğuran işlemlere ait katma değer vergisi (KDV) alacaklarının iadesi genel esaslar ve özel esaslar olmak üzere iki ayrı usul çerçevesinde yerine getirilmektedir.\r\n

11.04.2008
Anayasa Mahkemesi Kararı E. 2006/96 (2004 Sayılı İcra ve İflas Kanunu Hk.)

İcra Dairesinde kararlaştırılan borcun ilk taksidinin ödenmemesi üzerine borçlunun cezalandırılması istemiyle açılan davada itiraz konusu kuralın Anayasa"ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme iptali için başvurmuştur.\r\n

10.04.2008
Gümrük Genel Tebliği, (Uluslararası Anlaşmalar), (Seri No.7)

Tebliğin amacı, Türkiye ile Avrupa Topluluğu arasındaki tarım ve AKÇT (Avrupa Kömür Çelik Topluluğu) ürünleri ticareti

10.04.2008
Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13418)

Ekli "Araştırma ve Geliştirme Projelerine Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması; Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 14/3/2008

10.04.2008
Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmeliğin amacı, kişilerin bireysel emeklilik sistemine girmesine, emeklilik sözleşmesinin yapılmasından sona ermesine

09.04.2008
Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (Seri: XI, No:29)

Bu Tebliğin amacı, kamunun zamanında, yeterli ve doğru bir şekilde aydınlatılmasını teminen, işletmeler tarafından düzenlenecek

09.04.2008
Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No:5)

Bu Tebliğin konusunu Yönetmelik uyarınca yükümlü sayılanlar tarafından müşterinin tanınması ilkesi kapsamında uyulması gereken

09.04.2008
Dış Ticaret Sermaye Şirketlerine İlişkin Karar

95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı"nın 3 ncü maddesinin (k) bendi uyarınca yürürlüğe konulan "İhracat 2004/12" sayılı

08.04.2008
Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (BKK 2008/13417)

Ekli "Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Yüksek Planlama

08.04.2008
Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (BKK 2008/13426)

Ekli "Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar"ın yürürlüğe konulması;

07.04.2008
Devlet Muhasebesi Standardı 2 (DMS 2) Nakit Akış Tabloları

Nakit akış tablosu, raporlama döneminde nakit giriş kaynakları ve nakit harcanan kalemler ile raporlama tarihindeki nakit tutarını

07.04.2008
Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

11/9/2003 tarihli ve 25226 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.\r\n

07.04.2008
Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin Ek-1"inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006

07.04.2008
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Aynı Yönetmeliğin Ek-1"inde yer alan İş Deneyim Belgesi Güncelleştirme ve Değerlendirme Formu (1/1/2006 tarihine

07.04.2008
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Temsilcilik: Yurtdışında kurulu bankaların bir temsilci tarafından sevk ve idare olunan Türkiye"deki irtibat bürolarını,

07.04.2008
Bankaların Likidite Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Vadelerine bakılmaksızın stok değerleri üzerinden günlük olarak hesaplanacak kasa, efektif deposu, Merkez

07.04.2008
Emekli ve Malullük Aylığı Bağlanmış Olanlarla, Bunların Kanunen Bakmakla Yükümlü Bulundukları Aile Fertleri, Dul ve Yetim Aylığı Alanların Muayene ile Tedavileri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Emekli, malullük ve vazife malullüğü aylığı alanlarla bunların kanunen bakmakla yükümlü bulundukları aile fertleri ve dul ve yetim aylığı

07.04.2008
Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

3/8/2005 tarihli ve 25895 sayılı Resmî Gazete"de yayımlanan Bağ-Kur Sağlık Sigortası Yardımları Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin başlığı Sağlık Karnesi verilmesi için gereken belgeler olarak değiştirilmiş

07.04.2008