slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

 

Sirküler

Sayı Ek Sirküler Tarih
2023/30 Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı ile Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Asgari Özkaynak Tutarları Yükseltilmiştir. 31.01.2023
2023/29 Bankaların Sorumlu Oldukları Karşılıksız Çek Üst Sınırı 31.01.2023 Tarihinden İtibaren 6.000.000 TL’ye Çıkarılmıştır. 31.01.2023
2023/28 Firmaların Yurt Dışı Kaynaklı Dövizlerinin Türk Lirasına Dönüşümünün Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 26.01.2023
2023/26 2.000 TL nin Altındaki İcra Takiplerinden Vazgeçilmesine Yönelik Açıklama ve Düzenlemelerin Yapıldığı Tebliğ Yayımlanmıştır. 25.01.2023
2023/25 Tevkif Yoluyla Kesilen Gelir ve Kurumlar Vergilerinin Nakden İadesine Yönelik Tespit Olunan Hadlerin 2023 Yılı Tutarları Belirlenmiştir. 19.01.2023
2023/24 Ticaret Sicili Yönetmeliği Gereğince Hazine ve Maliye Bakanlığına yapılan Bildirimlerin Mükellefler Tarafından Yapılmış Bildirim Olarak Kabul Edilmesine İlişkin Düzenlemelerin Yapıldığı Tebliğ Yayımlanmıştır. 18.01.2023
2023/23 2023 Yılında Çevre Kanunu Uyarınca Kesilecek İdari Para Cezalarına İlişkin 2023/2 Sayılı Tebliğ Yayımlanmıştır. 16.01.2023
2023/22 Yeniden Değerleme Uygulamalarına İlişkin Açıklamaların Yapıldığı 537 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 16.01.2023
2023/21 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda tanımlı bulunan motorlu araç ticareti yapan mükelleflerden, 6183 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (1), (2) ve (3) numaralı bentlerinde sayılan türden teminat alınmasına ilişkin 16.01.2023
2023/20 Kıdem Tazminatı Tavanı 19.982,83 TL. Olmuştur. 16.01.2023
2023/19 2023 Yılı Memur ve Emekli Maaş Zamlarına İlişkin Oranı Belirleyen Kanun Yayımlanmıştır. 13.01.2023
2023/18 Artırımlı Ar-Ge Uygulamasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 11.01.2023
2023/17 Kıdem Tazminatı Tavanı 17.904,62 TL. Olmuştur. 06.01.2023
2023/16 2023 Yılında 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı Yayımlanmıştır. 02.01.2023
2023/15 Mal ve Hizmet Tedarikinde Geç Ödemelerde Uygulanacak Temerrüt Faiz Oranı ve Alacağın Tahsili Masrafları İçin Talep Edilebilecek Asgari Giderim Tutarı Hakkında Tebliğ Yayımlanmıştır. 02.01.2023
2023/14 2022 Yılı Değerli Kağıt Bedelleri Belirlenmiştir. 01.01.2023
2023/13 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.01.2023
2023/12 2023 Yılı Değerli Konut Vergisine Tabi Mesken Nitelikli Taşınmazların Değeri İle Bu Verginin Matrah ve Nispetleri Belirleyen Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.01.2023
2023/11 Mobil (Cep) Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Alınan Maktu Tutar Artırıldı. 01.01.2023
2023/10 İndirimli Orana Tabi İşlemlerden Doğan KDV İadelerinde, İade Konusu Yapılamayacak Kısım 57.300 TL. Olarak Yeniden Belirlenmiştir. 01.01.2023
2023/9 Çevre Temizlik Vergisi Tutarları Artırıldı. 01.01.2023
2023/8 Motorlu Taşıtlara İlişkin Vergi Tutarları Artırıldı. 01.01.2023
2023/7 2023 Yılı Veraset ve İntikal Vergisi Tarifesi ve İstisna Tutarları Belirlenmiştir. 01.01.2023
2023/6 Vergi Usul Kanunu’nda Yer Alan Bazı Had ve Miktarlar 2023 Yılı İçin Yeniden Belirlenmiştir. 01.01.2023
2023/5 2023 Yılı Maktu ve Nisbi Damga Vergisi Tutarları Hakkında Genel Tebliğ Yayımlanmıştır. 01.01.2023