slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 40 ) İstanbul, 15.02.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: 06.02.2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerden Etkilen İllerdeki Esnaf ve Sanatkarların Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Düşük Faizli Kredi Kullandırılmasına İlişkin Kararlar Kapsamındaki Kredi Borçları Ertelenmiştir.

 

14.02.2023 tarihli ve 32104 mükerrer sayılı Resmi Gazete’de 6789 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile; 06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçları ertelenmiştir.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

14 Şubat 2023 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 32104 (Mükerrer)

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 6789

6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle zarar gören bazı illerdeki esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamındaki kredi borçlarının ertelenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi ile 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

 

14 Şubat 2023

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

14/2/2023 TARİHLİ VE 6789 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (l) Bu Kararın amacı; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ile bağlı ilçelerinde faaliyet gösteren ve 6/2/2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar gören ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların, Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince (Banka) Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğine (TESKOMB) bağlı bölge birliklerine ortak olan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri (ESKKK) kefaletiyle veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin kararlar kapsamında olan kredi borçlarının ertelenmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

Kredi borçlarının ertelenmesi

MADDE 2- (1) Bu Karar kapsamındaki esnaf ve sanatkarlardan yaşanan depremler nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin ve/veya faal bir şekilde esnaflık faaliyetini devam ettiremeyenlerin TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle veya doğrudan Bankadan kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, vadesi/taksit vadesi/hesap devresi henüz gelmemiş olmakla birlikte 6/2/2023 tarihinden itibaren altı ay içinde dolacak olan veya 6/2/2023 tarihi itibarı ile vadesinden itibaren 90 günlük bekleme süresi içerisinde olan kredi borçları, başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/taksit vadesinde/hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilmek suretiyle vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren altı ay süreyle ertelenir. Tahakkuk edecek bu faiz tutarı Hazine ve Maliye Bakanlığınca karşılanır. Buna bağlı olarak, kredi itfa tablosu doğrultusunda, kalan tüm taksitler de altı ay ötelenir.

Diğer hükümler

MADDE 3- (1) Bu Karar kapsamında borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara, talepleri halinde düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin ilgili kararlar kapsamında Banka tarafından erteleme süresinde düşük faizli kredi açılabilir ve söz konusu kararlarda ertelemeye tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmaz.

Bu Kararın yayımı tarihinden itibaren ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmaz.

6/2/2023 tarihinde gerçekleşen deprem nedeniyle faal bir şekilde esnaflık faaliyetini

devam ettiremeyen esnaf ve sanatkarların bu Karar kapsamında ertelenen mevcut kredileri, vadelerinin sonuna kadar düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının hükümleri kapsamında değerlendirilir ve bu krediler gelir kaybı uygulaması kapsamından çıkarılmaz.

Erteleme işlemi borcım mevcut maddi ve şahsi teminatının sukutunu icap ettirmediği gibi borçlunun müşterek borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkını vermez.

Bankanın bu Karar kapsamında ertelenen kredilerden dolayı doğacak gelir kayıpları, esnaf ve sanatkarlar için Banka tarafından esnaf ve sanatkar kredilerine uygulanan cari kredi faiz oranı dikkate alınarak hesaplanır.

Banka; bu Karar kapsamında ertelenen kredilere ilişkin bilgileri ve vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanmış tahmini gelir kaybı tutarlarını projeksiyon yapılabilmesini teminen aylık olarak Hazine ve Maliye Bakanlığına iletir. Bankanın, bu Karar bazında ertelenen kredilere ilişkin vade/hesap devresi/taksit vadesi sonuna kadar hesaplanan ve her ay kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını, Hazine ve Maliye Bakanlığınca

bildirilen formatta iletmesini müteakiben, ödemeler Hazine ve Maliye Bakanlığınca ilgili yıl bütçelerine bu amaçla konulan ödenekten karşılanır.

Bu Karar çerçevesinde yapılan ödemeler ve diğer işlemlere ilişkin incelemelerde, 27/12/2006 tarihli ve 5570 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin dördüncü fıkrası ile Banka tarafından TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan ESKKK kefaletiyle ile veya doğrudan düşük faizli kredi kullandırılmasına ilişkin yayımlanan ilgili yıl kararlarının "gelir kayıplarının tespiti"ne ilişkin hükümleri esas alınır.

Bu Kararda yer almayan ertelemeye ilişkin hususlar hakkında Bankanın esnaf ve sanatkar kredilerine ilişkin usul ve mevzuatı uygulanır.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar 6/2/2023 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.