slider 735 slider 734 slider 733 slider 732 slider 730 slider 729 slider 727 slider 725

  Yazdır

Sirküler ( 2023 / 31 ) İstanbul, 31.01.2023

Sayın Müşterilerimiz,

 

Değerli Meslektaşlar,

 

Konu: KDV İade Talebinde Bulunulabilecek Asgari Tutarın Belirlenmesi ile Hasılat Esaslı Vergilendirmeye İlişkin Karar Yayımlanmıştır.

 

28.01.2023 tarihli ve 32087 sayılı Resmi Gazete’de 6775 sayılı “Cumhurbaşkanı Kararı” yayımlanmıştır.

 

Anılan Karar ile aşağıda yer alan konularda düzenleme yapılmıştır.

 

1. Mükelleflerin KDV iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak KDV iadesi talebinde bulunabilecek asgari tutar 01.02.2023 tarihinden itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere 2.000,00 TL olarak belirlenmiştir.

2. Daha önce yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yollarıyla yerine getirilmesi halinde bu hizmeti sunan ve gelirlerinin tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla tahsil eden otobüs işletmelerinin (belediyelerin otobüs işletmeleri ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç) münhasıran il sınırları içinde, otobüsle (sürücüsü dahil en az onsekiz oturma yeri olan) yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmeleri ve vergilerinin bu şekilde tarh edilmesine imkan tanınmış idi.

 

Bu defa yayımlanan Karar ile şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin de (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), KDV Kanunu bakımından hasılat esaslı vergilendirme usulüne geçmelerine ve vergilerinin bu şekilde tarh edilmesine imkan tanınmış bulunmaktadır.

 

Bahse konu Karar metnine aşağıda yer verilmiştir.

 

Saygılarımızla.

 

ULUSAL BAĞIMSIZ DENETİM VE

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

 

Registered Firm of US PCAOB “Public Company Accounting Oversight Board”

Member of Russell Bedford International – a global network of independent professional services firms

 

 

28 Ocak 2023 CUMARTESİ                                        Resmî Gazete                                                 Sayı : 32087

 

CUMHURBAŞKANI KARARI

 

Karar Sayısı: 6775

               Katma değer vergisinin iade talebinde bulunulabilecek asgari tutarının belirlenmesi ile 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararda değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 36 ncı ve 38 inci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

27 Ocak 2023

 

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

 

27/1/2023 TARİHLİ VE 6775 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

 

               MADDE 1- Mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemlerine ilişkin olarak katma değer vergisi iade talebinde bulunabilecekleri asgari tutar 2.000 TL olarak belirlenmiştir.

               MADDE 2- 6/2/2019 tarihli ve 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararının eki Kararın 3 üncü maddesine birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiş ve mevcut ikinci fıkrası üçüncü fıkra olarak aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

               “(2) Şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan ve bu faaliyetlerinden kaynaklanan hasılatlarının tamamını elektronik ücret toplama sistemleri aracılığıyla elde eden dolmuş işletmelerinin (belediyeler ile doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin %51 veya daha fazlası belediyelere ait şirketler hariç), münhasıran il sınırları içinde yapmış oldukları toplu taşıma faaliyetlerine ilişkin 3065 sayılı Kanunun 38 inci maddesinde yer alan hasılat esaslı vergileme usulüne göre hasılatlarına uygulayacakları vergi oranı %1,5 olarak belirlenmiştir.”

               “(3) Mükelleflerin hasılat esaslı vergilendirme usulü kapsamında vergilendirilebilmeleri için münhasıran birinci ve/veya ikinci fıkrada tanımlanan faaliyetlerle iştigal etmeleri gerekmektedir. Bu faaliyetlerin birlikte yapılması hasılat esaslı vergilendirme usulüne göre vergilendirmeye engel teşkil etmez. Bu faaliyetlerin yanında, kapsama girmeyen başka faaliyetleri de bulunan mükellefler bu uygulamadan faydalanamaz.”

               MADDE 3- Bu Kararın;

               a) 1 inci maddesi yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yapılan işlemlere uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

               b )2 nci maddesi yayımı tarihini izleyen aybaşında,

                c) Diğer hükümleri yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.

               MADDE 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.